OtheweB

ประกาศจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น สำหรับนิสิต รหัส 62 ขึ้นไป

ประกาศจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น สำหรับนิสิต รหัส 62 ขึ้นไป เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามนโยบายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตของมหาวิทยาลัย มีผลให้การลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิต รหัส 62 ขึ้นไป หากนิสิตรูป/คนใด มีการลงเรียนรายวิชา Toeic -PT 1 และ Toeic -PT 2 ผ่านแล้ว ให้นำหลักฐานติดต่อที่ห้องสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น “ก่อน ” ทำการลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้ค่ะ (การให้รายละเอียดเพิ่มเติม ทางสถาบันภาษาจะทำการชี้แจงอย่างเป็นทางการ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ คาบ โฮมรูมครั้งที่ 2 ในระดับมหาวิทยาลัย)

ประกาศจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น

เนื่องจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่นมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิต ใหม่ โดยเริ่มต้นใช้ในภาคการศึกษา 1/2565 เป็นปีแรก จึงมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการรับสมัครลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) ของทางสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 มีการเลื่อนการเปิดรับสมัคร เพื่อเป็นการแนะนำการใช้ระบบ และอธิบายรายละเอียดแนะนำการใช้เพิ่มเติม ให้ทางนิสิตทำความเข้าใจและพร้อมใช้ระบบอย่างเป็นทางการ ทางสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น จะทำการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ คาบ โฮมรูมครั้งที่ 2 ในระดับมหาวิทยาลัย (หมายเหตุ : การเปิดรับสมัครการลงทะเบียนเรียนจะเลื่อนเปิดในวันที่ 22-30 มิถุนายน 2565 และเริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยแต่ละรายวิชาจะอิงตามตารางอีกครั้ง) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น

สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา รายวิชาภาษาต่างประเทศ

ในปีการศึกษา 2565 สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา รายวิชาภาษาต่างประเทศ ตามตารางดังต่อไปนี้ อัพเดท : 16/6/2565