ประกาศจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น สำหรับนิสิต รหัส 62 ขึ้นไป

ประกาศจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น สำหรับนิสิต รหัส 62 ขึ้นไป เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามนโยบายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตของมหาวิทยาลัย มีผลให้การลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิต รหัส 62 ขึ้นไป หากนิสิตรูป/คนใด มีการลงเรียนรายวิชา Toeic -PT 1 และ Toeic -PT 2 ผ่านแล้ว ให้นำหลักฐานติดต่อที่ห้องสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น “ก่อน ” ทำการลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้ค่ะ (การให้รายละเอียดเพิ่มเติม ทางสถาบันภาษาจะทำการชี้แจงอย่างเป็นทางการ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ คาบ โฮมรูมครั้งที่ 2 ในระดับมหาวิทยาลัย)