ประกาศจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น

เนื่องจากสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่นมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิต ใหม่ โดยเริ่มต้นใช้ในภาคการศึกษา 1/2565 เป็นปีแรก จึงมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการรับสมัครลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ (อาเซียน) ของทางสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 มีการเลื่อนการเปิดรับสมัคร เพื่อเป็นการแนะนำการใช้ระบบ และอธิบายรายละเอียดแนะนำการใช้เพิ่มเติม ให้ทางนิสิตทำความเข้าใจและพร้อมใช้ระบบอย่างเป็นทางการ ทางสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น จะทำการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ในวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ คาบ โฮมรูมครั้งที่ 2 ในระดับมหาวิทยาลัย
(หมายเหตุ : การเปิดรับสมัครการลงทะเบียนเรียนจะเลื่อนเปิดในวันที่ 22-30 มิถุนายน 2565 และเริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยแต่ละรายวิชาจะอิงตามตารางอีกครั้ง)
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น
Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.