ฐานข้อมูลผลสอบสถาบันภาษา วข.ขอนแก่น

ที่รหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลวิชาที่ลงคะแนนรวมเกณฑ์ภาค/ปีการศึกษา
15505202053นางสาวธิดารัตน์ จันทราชENGLISH83.5ผ่าน1/2558
25805201002สามเณรสรศักดิ์ พิมพ์พาENGLISH88ผ่าน1/2558
35805204001สามเณรวสันต์ หงอกชัยENGLISH85.5ผ่าน1/2558
45805203003สามเณรณัฐพล จันทะเสนENGLISH79ผ่าน1/2558
55805201053Phra LuonthanonENGLISH85.5ผ่าน1/2558
65805204008พระจักรกฤษ จันทรโชติENGLISH74ผ่าน1/2558
75805204015พระศราวุฒิ คชสีENGLISH85ผ่าน1/2558
85805204011สามเณรเริงฤทธิ์ ศรีสงครามENGLISH89ผ่าน1/2558
95805204023สามเณรเจตริน สีลาENGLISH84ผ่าน1/2558
105805204024สามเณรธเนศ เชื้อประทุมENGLISH84ผ่าน1/2558
115805204009สามเณรอำนาจ แสนบุตรENGLISH82ผ่าน1/2558
125805204005สามเณรศักดา มงคลธรรมENGLISH89ผ่าน1/2558
135805204019สามเณรกฤตเมธ ชัยชนะENGLISH87ผ่าน1/2558
145805204001สามเณรวสันต์ หงอกชัยENGLISH85ผ่าน1/2558
155805203001สามเณรจักรพันธ์ ก้อมอ่อนENGLISH86ผ่าน1/2558
165805204006พระญาณวิสิทธิ์ โพธิ์ศรีENGLISH85ผ่าน1/2558
175805204026สามเณรนวพล รอดสินธ์ENGLISH85.5ผ่าน1/2558
185805204003สามเณรปณิธาน แก้วไตรรัตน์ENGLISH85.5ผ่าน1/2558
195805204021พระพิชิต คำสุขENGLISH85.5ผ่าน1/2558
205805204016สามเณรพิพัฒน์ สุขทั่วENGLISH81.5ผ่าน1/2558
215805204089พระณัฐกานต์ ทับภูมีENGLISH82ผ่าน1/2558
225805204010สามเณรวีระยุทธ หลังโนนโพธิ์ENGLISH81ผ่าน1/2558
235805204019สามเณรกฤตเมธ ชัยชนะENGLISH89ผ่าน1/2558
245805204004สามเณรเจตพล สีลาENGLISH84ผ่าน1/2558
255805204020พระสมคิด ปญฺญธโรENGLISH74ผ่าน1/2558
265805204023สามเณรเจตริน สีลาENGLISH78ผ่าน1/2558
275805204071พระธนาวุฒิ โทหล้าENGLISH80ผ่าน1/2558
285805203005สามเณรพัลรพัด อินขาวENGLISH83.5ผ่าน1/2558
295805203012สามเณรอนุภัทร สมคำพี่ENGLISH80.5ผ่าน1/2558
305605202063นางสาวจิราภรณ์ คำวงษาENGLISH83ผ่าน1/2558
315605202034สามเณรสัตยา ชัยมลENGLISH82.5ผ่าน1/2558
325605204039พระสุรัตน์ ติสฺสวโรENGLISH83ผ่าน1/2558
335605204063พระมหาเกษมสันต์ หมูสีENGLISH81ผ่าน1/2558
345605202055นายสุทธิรักษ์ สุทธศิริENGLISH86.5ผ่าน1/2558
355605202056นายอัจฉริยะ สะเดาENGLISH86ผ่าน1/2558
365605202087นายณัฐวัฒน์ พิมพ์บูรณ์ENGLISH86.5ผ่าน1/2558
375505201011พระมหาทรงศักดิ์ ศิริแสงENGLISH89ผ่าน1/2558
385505202031นางสาวมณฑิกา อุปทุมENGLISH80ผ่าน1/2558
395505202115สามเณรภาณุวัฒน์ มูลเพียENGLISH83.5ผ่าน1/2558
405305370111Phra Somsack JontasuttoENGLISH83.5ผ่าน1/2558
415705202008สามเณรยอดชาย คันธะมาลาENGLISH78ผ่าน1/2558
425705202014สามเณรรงค์ฤทธิ์ บัววิสัยENGLISH66ผ่าน1/2558
435705202017สามเณรวันเฉลิม คุณพาทีENGLISH82ผ่าน1/2558
445705202037สามเณรศิริศักดิ์ อ่อนอำพันธ์ENGLISH83ผ่าน1/2558
455705202042พระไกรสร สารบุญเรืองENGLISH79ผ่าน1/2558
465705202043พระทนงศักดิ์ เสริญแสงดีENGLISH73ผ่าน1/2558
475705202044พระธรรมรัตนน์ เทวกฤชสิริไพศาลENGLISH78ผ่าน1/2558
485705202045พระพยัคฆ์ ทิพย์รีย์ENGLISH84ผ่าน1/2558
495705202046พระภูเบศร์ กิจการENGLISH84ผ่าน1/2558
505705202047พระศักดิ์ชัย สาชะรุงENGLISH82ผ่าน1/2558
515705202048พระสมคิด ทองไชยENGLISH85ผ่าน1/2558
525705202049สามเณรโกศล พระสุวรรณENGLISH81ผ่าน1/2558
535705202050สามเณรโกสินทร์ ฝ่ายพลแสนENGLISH84ผ่าน1/2558
545705202051สามเณรจตุรงค์ บัวช่วยENGLISH78ผ่าน1/2558
555705202053สามเณรทักษินัย ถานนท์ENGLISH72ผ่าน1/2558
565705202001พระอำนาจ นาสวัสดิ์ENGLISH79ผ่าน1/2558
575705202002สามเณรก้องไพร ไชยแสงENGLISH78ผ่าน1/2558
585705202005สามเณรวิทยา จันทร์สว่างENGLISH73ผ่าน1/2558
595705202007สามเณรสุนัยเมธ ศรีประย่าENGLISH79ผ่าน1/2558
605705202009สามเณรอภิสิทธิ ไทยธานีENGLISH80ผ่าน1/2558
615605203004พระสมสวรรค์ แสนประเสริฐENGLISH92ผ่าน1/2558
625505204007นางสาวศศิธร อนุจันENGLISH77ผ่าน1/2558
635505202116พระมหาวัฒนา รัตนนท์ENGLISH75ผ่าน1/2558
645505202038นาย ศิริพงษ์ คณะวาปีENGLISH72ผ่าน1/2558
655505202036นาย วรนิจ ชิตวงษ์ENGLISH75ผ่าน1/2558
665505202015นางสาวนรินารถ หินประกอบENGLISH75ผ่าน1/2558
675505202039นางสาวศิริรัตน์ กาสีชาENGLISH72ผ่าน1/2558
685505202125พระสุริยันต์ แสงจันทร์ENGLISH78ผ่าน1/2558
695505202121พระธีรพงศ์ สิงห์ทองENGLISH73ผ่าน1/2558
705505202123สามเณรพูลศักดิ์ พรมมนENGLISH76ผ่าน1/2558
715505202242พระกิตติพันธ์ สิงห์มีENGLISH71ผ่าน1/2558
725505202135พระมหาศรายุทธ นามรักษาENGLISH72ผ่าน1/2558
735505201052พระมหากอบกฤต สิงข์อมรENGLISH75ผ่าน1/2558
745505201062พระมหาดำรงค์ เหล่าลิ้มENGLISH71ผ่าน1/2558
755505201058พระมหาภควัฒน์ พันเดชENGLISH72ผ่าน1/2558
765505201065พระธนกิจ เทือกทองENGLISH71ผ่าน1/2558
775505202011พระมหาเศรษฐพล โฆษกิตติภาวีENGLISH70ผ่าน1/2558
785705203007สามเณรชัยวัฒน์ ราธรินทร์ENGLISH81ผ่าน1/2558
795405204059นายกิตติศักดิ์ เข็มทองENGLISH69ผ่าน1/2558
80นายเกริกพล ยุระชัยENGLISH65ผ่าน1/2558
815805201009นายเริงศักดิ์ ศรีโสภาENGLISH66ผ่าน1/2558
825805204050นางสาวจุฬาใล หล้าจันดีENGLISH76ผ่าน1/2558
835805204032นาย พัชรพล พงษ์โคกสีENGLISH75ผ่าน1/2558
845805204061นาย ประมวล จันภาวะENGLISH66ผ่าน1/2558
855805204036นาย อภิสิทธิ์ เบ้าเฮืองENGLISH72ผ่าน1/2558
865805204063นาย บงศกร สมีแจ้งENGLISH73ผ่าน1/2558
875805204058นางสาวนันทวัน พันธ์เทพENGLISH66ผ่าน1/2558
885805204035นาย ภานุวัฒน์ มีข้าวENGLISH65ผ่าน1/2558
895805204046นาย ชัชวาลย์ ใจหาญENGLISH65ผ่าน1/2558
905805204048นางสาวถนัดดา โชคบัณฑิตENGLISH72ผ่าน1/2558
915805203036นางสาวปวีณา น้อยผางENGLISH71ผ่าน1/2558
925805204056นาย เจษฎา กงลาENGLISH75ผ่าน1/2558
93นางสาวนฤมล แสนศาลาENGLISH71ผ่าน1/2558
945805204094นางสาวพัชริดา ใจหยุดENGLISH75ผ่าน1/2558
955805204045นางสาวณัฐฐาพร ทาคำใจENGLISH69ผ่าน1/2558
965805204064นาย ณัฐวุติ เกียนแก้งENGLISH74ผ่าน1/2558
975805204057นางสาวนิติยา อามาตภักดีENGLISH74ผ่าน1/2558
985805201008นางสาวอัญมณี นารองENGLISH71ผ่าน1/2558
995805204059นางสาวนิทยารัตน์ ค่อมสิงห์ENGLISH74ผ่าน1/2558
1005805204041นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิชาENGLISH71ผ่าน1/2558
1015805204038นายดิเรกรัตน์ ขุนจรENGLISH72ผ่าน1/2558
1025805203021นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณธรรมมาENGLISH82ผ่าน1/2558
1035805203034นางสาวอมิตตรา อินทร์พลENGLISH73ผ่าน1/2558
1045805203037นายไพรัตน์ ปลื้มอารมณ์ENGLISH75ผ่าน1/2558
1055805203026นางสาวเจษฎากร ไล่เสือENGLISH66ผ่าน1/2558
1065805203024นายธีรยุทธ เนื่องชมภูENGLISH75ผ่าน1/2558
1075805203020นางสาวพิมพ์จันทร์ แสนสีมนทร์ENGLISH80ผ่าน1/2558
1085805203035นางสาวสิรินพร มีพร้อมENGLISH69ผ่าน1/2558
1095805203032นายธนากร ดรบัณฑิตENGLISH72ผ่าน1/2558
1105805204048นางสาวศิริลักษณ์ มาตราENGLISH77ผ่าน1/2558
1115805203028นางสาวจุฑามาศ ราธมีENGLISH71ผ่าน1/2558
1125805203027นางสาวจุฑามาศ ไชยสีหาENGLISH71ผ่าน1/2558
1135805203039นายสุวิชชา ตอโยENGLISH67ผ่าน1/2558
1145805203031นางสาวอุบลวรรณ คำศรีENGLISH71ผ่าน1/2558
1155805203007Ven. Vuthy PhonCHINESE90ผ่าน1/2558
1165505201052พระมหากอบกฤต สิงข์อมรCHINESE73ผ่าน1/2558
1175505201062พระมหาดำรงค์ เหล่าลิ้มCHINESE75ผ่าน1/2558
1185505201058พระมหาภควัฒน์ พันเดชCHINESE81ผ่าน1/2558
1195505201065พระธนกิจ เทือกทองCHINESE78ผ่าน1/2558
1205505202242พระกิตติพันธ์ สิงห์มีCHINESE70ผ่าน1/2558
1215505202290พระสุทัศน์ อรัญมาลาCHINESE71ผ่าน1/2558
1225505202239พระบุญส่ง ศรีนอกCHINESE70ผ่าน1/2558
1235705201008VEN. DEN SONTHAI90ผ่าน1/2558
1245705203051VEN. Chanthorn SouenTHAI76ผ่าน1/2558
1255705203050VEN. Horn HoungTHAI91ผ่าน1/2558
126VEN. Sathal ThathTHAI79ผ่าน1/2558
1275805203007Ven. Vuthy PhonTHAI75ผ่าน1/2558
1285605203030Ven. Rithychey ChanTHAI75ผ่าน1/2558
1295305410363Ven. Buonthoeung VenTHAI75ผ่าน1/2558
1305805201049Ven. Hai Giang ThachTHAI80ผ่าน1/2558
1315805203043Ven.Khiewphonphet XayyavongTHAI81ผ่าน1/2558
1325505202116พระมหาวัฒนา รัตนนท์ (โชติปญฺโญ)CAMBODIAN77.5ผ่าน1/2558
1335505201011พ.ม.ทรงศักดิ์ (โชติปญฺโญ)CAMBODIAN83ผ่าน1/2558
1345505202123สามเณรพูลสักดิ พรมมนCAMBODIAN80.5ผ่าน1/2558
1355605202133นางสาววาสนา หลานวงศ์CAMBODIAN93ผ่าน1/2558
1365605202102นางสาวชนนิกานต์ กลีบจอหอCAMBODIAN92ผ่าน1/2558
1375605202101นางสาวแคทรียา แสงใสCAMBODIAN85.5ผ่าน1/2558
1385605202053นายรชานนท์ มงคะวิระCAMBODIAN85.5ผ่าน1/2558
1395605202104นางสาวณภัทรศร แก้วล้วนCAMBODIAN81.5ผ่าน1/2558
1405605202092นายไพทูรย์ รังศรีCAMBODIAN77.5ผ่าน1/2558
1415605202131นางสาวนันทนา ดีวันชัยCAMBODIAN86.5ผ่าน1/2558
1425605202051นายวิริยะ เจียงคำCAMBODIAN76ผ่าน1/2558
1435605204024นายสมบูรณ์ วันโสCAMBODIAN87.5ผ่าน1/2558
1445505204048นายกฤษฎา สิงห์ขรCAMBODIAN85.5ผ่าน1/2558
1455505204020พระสุริยนต์ จันทะคาม (ฐานธมฺโม)CAMBODIAN85.5ผ่าน1/2558
1465405204059นายกิตติศักดิ์ คำแท่งCAMBODIAN82.5ผ่าน1/2558
1475605202075นางสาวสุจิตรา ศรีเชียงสาCAMBODIAN88ผ่าน1/2558
1485505202038นาย ศิริพงษ์ คณะวาปีVIETNAMESE89ผ่าน1/2558
1495505202036นาย วรนิจ ชิตวงษ์VIETNAMESE88ผ่าน1/2558
1505505202070นาย สุภกิณห์ สีบาลVIETNAMESE94ผ่าน1/2558
1515505202015นางสาวนรินารถ หินประกอบVIETNAMESE94ผ่าน1/2558
1525505202039นางสาวศิริรัตน์ กาสีชาVIETNAMESE84ผ่าน1/2558
1535805202028สามเณรณัฐพล ลาดบัวขาวLAO89ผ่าน1/2558
1545805202027สามเณรอนุวัฒน์ วงษ์หอมLAO79ผ่าน1/2558
1555805202002สามเณรศราวุธ ผุยเถิงLAO89ผ่าน1/2558
1565805204010สามเณรวีระยุทธ หลังโนนโพธิ์LAO80ผ่าน1/2558
1575805204032สามเณรเจตริน สีลาLAO100ผ่าน1/2558
1585805204019สามเณรกฤตเมช ชัยชนะLAO84ผ่าน1/2558
1595805204003สามเณรปณิธาน แก้วไตรรัตน์LAO93ผ่าน1/2558
1605805203011พระมหาภูตะวัน ชินคำLAO93ผ่าน1/2558
1625505202115สามเณรกาณุวัฒน์ มูลเพียLAO98ผ่าน1/2558
1635805202122สามเณรประพันธ์ ประเสริฐศรีLAO92ผ่าน1/2558
1645805202014สามเณรพีรยุทธ ไกบำรุงLAO92ผ่าน1/2558
1655505202125พระสุริยันต์ แสงจันทร์LAO81ผ่าน1/2558
1665805204001สามเณรวสันต์ หงอกชัยLAO89ผ่าน1/2558
1675805204005สามเณรศักดา มงคลธรรมLAO90ผ่าน1/2558
1685805202017สามเณรณรงเดช อย่าเสียสัตย์LAO83ผ่าน1/2558
1695805204004สามเณรเจตพล สีลาLAO95ผ่าน1/2558
1705805204009สามเณรอำนาจ แสนบุตรLAO81ผ่าน1/2558
1715805204026ส.ณ นวพล รอดสินธ์LAO87ผ่าน1/2558
1725805202013ส.ณ นัฐพงษ์ แฝงดาหารLAO80ผ่าน1/2558
1735805203003ส.ณ ณัฐพล จันทะเสนLAO95ผ่าน1/2558
1745505202029นางสาวมุจรินLAO79ผ่าน1/2558
1755805201022นายวุฒิพงษ์ ศรีอำรุงENGLISH93ผ่าน1/2559
1765805202074นางสาววิมลลักษณ์ ศรีคุณหสีวENGLISH87ผ่าน1/2559
1775602202008พระมงคล ละโป้ENGLISH85ผ่าน1/2559
1785605204023นายวัชรชัย แสนสิงห์ENGLISH82ผ่าน1/2559
1795605204022นายวสันต์ ไกรหมูENGLISH82ผ่าน1/2559
1805605204028นายอภิชาติ ดงใหญ่ENGLISH82ผ่าน1/2559
1815605204019นายปฐมพงศ์ จันพักลานENGLISH75ผ่าน1/2559
1825605201035พระสุริยา โนนเยาวเคนENGLISH87ผ่าน1/2559
1835605204021นายโยธิน อรรคนันท์ENGLISH80ผ่าน1/2559
1845605201027สามเณรองอาจ สนวาENGLISH80ผ่าน1/2559
1855605204020นายสิทธิ์พงษ์ บุญแก้วENGLISH80ผ่าน1/2559
1865605204010พระวิรุต อินทร์งามENGLISH80ผ่าน1/2559
1875605204013พระอมร อาจจุฬาENGLISH85ผ่าน1/2559
1885605202013พระวิโรจน์ ชัยเสนาENGLISH95ผ่าน1/2559
1895605204037พระมหาชุติพงศ์ สิริวิชโยENGLISH80ผ่าน1/2559
1905605204035นายปิติพัฒณ์ โตมรเปี่ยมธนะกูลENGLISH80ผ่าน1/2559
1915905502050พระวิทยา มุ่งเป้าENGLISH80ผ่าน1/2559
1925905502052สามเณรกิติพงศ์ ศรีรัตน์ENGLISH93ผ่าน1/2559
1935905502009สามเณรปริวรรต เหล่าทาENGLISH81ผ่าน1/2559
1945905502055สามเณรวัลลภ สีหมงคคลENGLISH82ผ่าน1/2559
1955905502054สามเณรวัฒนา นนจันทร์ENGLISH82ผ่าน1/2559
196สามเณรณรงค์ศักดิ์ อ่อนดีENGLISH78ผ่าน1/2559
1975905502057พระณัฐกาญจน์ ทัศนิยมENGLISH82ผ่าน1/2559
1985905502049พระมหาสมพร นุ่มนวลENGLISH81ผ่าน1/2559
1995905502003พระสุรชัย บุญจูงENGLISH73ผ่าน1/2559
200พระปกาสิต มีทองENGLISH87ผ่าน1/2559
201สามเณรปฎิภาณ กำจัดภัยENGLISH87ผ่าน1/2559
202สามเณรภักำงษ์ ขาวคำENGLISH80ผ่าน1/2559
2035905502091สามเณรณัฐวุฒิ ปากเมยENGLISH80ผ่าน1/2559
2045905502005สามเณรจิรวัฒน์ วิเชียรโชติENGLISH80ผ่าน1/2559
2055905502007สามเณรบุญไกร ศรีสุนทรENGLISH80ผ่าน1/2559
2065905502011ส.ณ ภานุวิชญ์ ไชยราชENGLISH82ผ่าน1/2559
2075905502012ส.ณ พสารินทร์ รองศักดิ์ENGLISH80ผ่าน1/2559
2085905502006พระณัฐพล เทียงเดชENGLISH98ผ่าน1/2559
209Phra AnuwatENGLISH81ผ่าน1/2559
210Somparn SiltachoENGLISH81ผ่าน1/2559
211PhaPhramann VashirayanoENGLISH84ผ่าน1/2559
212Phra Yongyut SupattoENGLISH81ผ่าน1/2559
2135905502064นางสาวธัญญารักษ์ นิพวงลาENGLISH80ผ่าน1/2559
2145905502062นางสาวมาริสา พงษ์โคกศรีENGLISH91ผ่าน1/2559
2155905502056นางสาวจิราวรรณ ยอดครบุรีENGLISH96ผ่าน1/2559
2165905502080นายเจตน์ณรงค์ โควถาวรENGLISH88ผ่าน1/2559
2175905502061นางสาวปภานัน อ่อนบุญมาENGLISH93ผ่าน1/2559
2185905502060นางสาวจุฬารัตน์ แขมคำENGLISH91ผ่าน1/2559
2195905502062นางสาวณัฐณิชา พรมทาENGLISH91ผ่าน1/2559
2205905502072นางสาวศศิประภา จิตแสงENGLISH92ผ่าน1/2559
2215905502063นางสาวดุสิตา แก้วล้วนENGLISH91ผ่าน1/2559
2225905502071นางสาววิไลลักษณ์ โสหะENGLISH96ผ่าน1/2559
2235905502029นางสาวปฎิญญา นิลชาENGLISH82ผ่าน1/2559
2245905502067นางสาวปิยธิดา แสงบัวแก้วENGLISH93ผ่าน1/2559
225นางสาวอาภาพร มายาENGLISH95ผ่าน1/2559
2265905502073นางสาวศศิธร นวนสิงห์ENGLISH86ผ่าน1/2559
2275905502082นายวีรพล สามหาดไทยENGLISH93ผ่าน1/2559
2285905502076นางสาวสุภาวดี เสนงามENGLISH90ผ่าน1/2559
2295905502083นายสิทธิพร วาชัยยุงENGLISH87ผ่าน1/2559
2305905502066นางสาวเพชรรัตน์ เหลาเจริญENGLISH88ผ่าน1/2559
2315905502070นางสาววรรณพร นามโพนทองENGLISH95ผ่าน1/2559
2325905502068นางสาววนิษฐา ธรรมแสงENGLISH90ผ่าน1/2559
2335905503014นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์จันทร์ENGLISH92ผ่าน1/2559
234นางสาวภัทรา เรืองทองENGLISH79ผ่าน1/2559
2355905503016นางสาวจีรานันท์ เจริญสุขรัตนกิจENGLISH86ผ่าน1/2559
2365905503017นางสาวภัคภิญญา ชัยเลิศENGLISH99ผ่าน1/2559
237นายนิกร แก้วสมENGLISH87ผ่าน1/2559
2385905502065นางสาวเบญจวรรณ ภูวงค์ผาENGLISH96ผ่าน1/2559
2395605202134พระทนงศักดิ์ ตรีศาสตร์ENGLISH79ผ่าน1/2559
2405905502078นางสาวอาทิตย นิสัยตรงENGLISH93ผ่าน1/2559
2415905502075นางสาวสุจิตรา พลยานนท์ENGLISH95ผ่าน1/2559
2425905502090นางสาวปรัชญญา สุขโขENGLISH79ผ่าน1/2559
2435905502088นางสาวพนิดา องค์นามENGLISH96ผ่าน1/2559
2445905502081นายศุภโชค ชำรุงภัศค์ENGLISH93ผ่าน1/2559
2455905502084นามอนุชา นานขูมขัวENGLISH79ผ่าน1/2559
2465905503037นางสาวปัภสวรรณ จันสมุทรENGLISH86ผ่าน1/2559
247นางสาวรัชนีกร ดงเจริญENGLISH100ผ่าน1/2559
2485905504027นายกรวิชณ์ เบ้ามีENGLISH80ผ่าน1/2559
249นายประภาสิทธิ์ ชนะพินENGLISH70ผ่าน1/2559
250นายธนาธิป ศิริปัญญาENGLISH80ผ่าน1/2559
251นายสุทธิพงษ์ ม้องคำหมื่นENGLISH100ผ่าน1/2559
2525905502038นายณัฐวัฒน์ สุทธลูนENGLISH100ผ่าน1/2559
2535905502014นางสาวกิตติยา พืชผักหวานENGLISH100ผ่าน1/2559
2545905502037นายณัฐพล คำพันธ์ENGLISH100ผ่าน1/2559
2555905502047นายอิศเรศ สุดสาENGLISH100ผ่าน1/2559
2565905502039นายเตชินท์ วงษ์กาฬสินธุ์ENGLISH100ผ่าน1/2559
2575905502025นางสาวแพรวพลอย ลีคะENGLISH100ผ่าน1/2559
2585905502024นางสาวพาทินธิดา ผาสุขENGLISH100ผ่าน1/2559
2595905502019นางสาวปภัทสร นาจารย์ENGLISH100ผ่าน1/2559
2605905502048นางสาวกาญจนา บุญมีENGLISH100ผ่าน1/2559
2615905502017นางสาวธิดากรณ์ ช่วยด้วงENGLISH80ผ่าน1/2559
2625905502020นางสาวนันท์ธีนา คงนาวังENGLISH100ผ่าน1/2559
2635905502029นางสาววนิดา คำมูลENGLISH80ผ่าน1/2559
2645905502033นางสาวอุไรวรรณ สีระENGLISH100ผ่าน1/2559
2655905502015นางสาวจุฑามาศ ผาดจันทร์ENGLISH80ผ่าน1/2559
2665905502021นางสาวปรียาวัฒน์ แน่นดีENGLISH100ผ่าน1/2559
2675905502045นายอรรถพล อุ่นทะยาENGLISH100ผ่าน1/2559
2685905502043นายสุภศิน ทาอามาตย์ENGLISH100ผ่าน1/2559
2695905502046นายอัษฎา แสงเสียนENGLISH100ผ่าน1/2559
270นางสาวภาพิมล ชันเพชรENGLISH100ผ่าน1/2559
2715905502016นางสาวเกวลี มั่นยืนENGLISH100ผ่าน1/2559
272นางสาวศศินันท์ พิบูลรัตน์ENGLISH100ผ่าน1/2559
2735905502028นางสาวรัตวรรณ จอมทองENGLISH100ผ่าน1/2559
2745605202114นางสาวพรนภา ตาดีENGLISH100ผ่าน1/2559
2755905502040นายพรมมินทร์ ทองดีENGLISH100ผ่าน1/2559
2765905502026นางสาวภัทราภรณ์ นามเกตุENGLISH80ผ่าน1/2559
2775905502092นายณัฐวัตร พัฒน์เย็นENGLISH80ผ่าน1/2559
2785905502023นางสาวพรรณปพร ศรีหานนท์ENGLISH100ผ่าน1/2559
2795905502055นายชินกร จันทร์พรมENGLISH100ผ่าน1/2559
280Jaruwan ThammalaENGLISH100ผ่าน1/2559
2815905504029Tanatip SiripayaENGLISH70ผ่าน1/2559
282Jintana YimritENGLISH80ผ่าน1/2559
283Wisarut SuwanasriENGLISH80ผ่าน1/2559
284Jatamas PhadjanENGLISH100ผ่าน1/2559
285Thidaporn ChowgdongENGLISH100ผ่าน1/2559
286Gomin TantaoENGLISH100ผ่าน1/2559
2875905504007พระยุทธพันธ์ พละกุลENGLISH75ผ่าน1/2559
288พระนพรัตน์ สีมีENGLISH84ผ่าน1/2559
2895905504044สามเณรณัฐวัฒน์ ควงจันทร์คำENGLISH92ผ่าน1/2559
290พระไชยวัฒน์ ภาจำรงค์ENGLISH77ผ่าน1/2559
291พระรุ่งอรุณ นาคประเวศENGLISH70ผ่าน1/2559
2925905504006พระพิเชษฐ เสริมศักดิ์ENGLISH84ผ่าน1/2559
2935905504001พระชัยณรงค์ แสนแก้วENGLISH85ผ่าน1/2559
2945905504014สามเณรธนกฤต พิมเภาENGLISH93ผ่าน1/2559
2955905504050สามเณรธนาธิป เรืองชัยENGLISH76ผ่าน1/2559
296พระพงษ์ศักดิ์ บัวพาENGLISH91ผ่าน1/2559
2975905504011พระเอกรัฐ กางตันENGLISH82ผ่าน1/2559
298พระสิรภพ พิมพ์อุบลENGLISH70ผ่าน1/2559
2995905504018สามเณรพงษ์พัมน์ นาคบุตรENGLISH78ผ่าน1/2559
3005905504013สามเณรณัฐพล พินิจENGLISH73ผ่าน1/2559
301สามเณรเอกราช บุตรอินทร์ENGLISH86ผ่าน1/2559
302สามเณรธนวัฒน์ มูลทีENGLISH91ผ่าน1/2559
3035905504035สามเณรพัดชัย ตุทาENGLISH70ผ่าน1/2559
304สามเณรบัณฑิต กาพย์มณีENGLISH96ผ่าน1/2559
305สามเณรปฐมพร ทองนรินทร์ENGLISH92ผ่าน1/2559
306สามเณรสุภชีพ ไสยันต์ENGLISH94ผ่าน1/2559
3075905504020สามเณรมนตรี แสงจันทร์ENGLISH64ผ่าน1/2559
3085905504040สามเณรธีรชัย อินธิจักร์ENGLISH89ผ่าน1/2559
309พระปิยะ โคคมีENGLISH81ผ่าน1/2559
310สามเณรปติวัฒน์ แสนเมืองENGLISH91ผ่าน1/2559
311สามเณรวารินทร์ ธะราวุฒิENGLISH83ผ่าน1/2559
312พระวุฒิชัย วชิรธมฺโมENGLISH90ผ่าน1/2559
313พระวุฒิชัย ขนฺติธโรENGLISH71ผ่าน1/2559
3145905503018พระคำพร สิทธิจันท์THAI80ผ่าน1/2559
315สามเณรลืบ สาวงษ์THAI65ผ่าน1/2559
3165905503019สามเณรกรุณานันดา สระแมนTHAI61ผ่าน1/2559
317สามเณรวีระพอลลีTHAI65ผ่าน1/2559
318สามเณรโปลิน ตานTHAI65ผ่าน1/2559
3195905503006สามเณรบุญเลิศ จันทร์ทลาTHAI80ผ่าน1/2559
3205905501021สามเณรอาริยา จันทะวงศ์THAI81ผ่าน1/2559
3215905503035พระพิมพา วรณมาTHAI77ผ่าน1/2559
3225905503036พระอุดสา แพงพะวันTHAI87ผ่าน1/2559
3235905501058สามเณรสมพร หลวยยะราชTHAI81ผ่าน1/2559
3245805201064สามเณรขาว แสงดีTHAI80ผ่าน1/2559
3255805201053พระลุนทนน ธนาวิโรTHAI66ผ่าน1/2559
3265605202251พระมหาจิรวัฒน์ จารุธมฺโมLAO79ผ่าน1/2559
3275605202249พระเปรมมินทร์ เตชญฺโมLAO84ผ่าน1/2559
328พระสันตวัชร วิชฺชสโรLAO75ผ่าน1/2559
3295905501085พระอธิการประพาด อธิปญฺโญLAO94ผ่าน1/2559
3305905501050พระวีรพล ดวงก้อมLAO91ผ่าน1/2559
3315905501016พระอริวัฒน์ อชิโตLAO73ผ่าน1/2559
3325805201001พระจิรัฎฐ์ ทรัพย์ธมานLAO75ผ่าน1/2559
3335805201012พระประทัท์ ภูริญฺโญLAO75ผ่าน1/2559
3345805204082นายพงษ์สีทธิ์ สิมเสนLAO80ผ่าน1/2559
3355805202038นายวีระพล บุตรจันทร์LAO88ผ่าน1/2559
3365805202055นางสาวขวัญชนก ตุ้มสีคุณLAO87ผ่าน1/2559
3375805202031นางสาวณัจนันท์ มูลปลาLAO88ผ่าน1/2559
3385805202070นายรัฐศาสตร์ โซ่เชียงคำLAO90ผ่าน1/2559
3395805202066นางสาวธิดารัตน์ เหลือธิLAO86ผ่าน1/2559
3405805202068นางสาวเจนจิรา รัฐวานิชLAO100ผ่าน1/2559
3415805202057นางสาวณัฐพร ศรีตาลLAO95ผ่าน1/2559
3425805202043นางสาวอนันตญา นันเป้งLAO89ผ่าน1/2559
3435805202065นางสาวอมรรัตน์ โสหะLAO81ผ่าน1/2559
3445805202051นางสาวจิราลักษณ์ สงธิLAO87ผ่าน1/2559
3455805202058นางสาวนันท์นภัท ภูมีLAO81ผ่าน1/2559
3465805202062นางสาวรัชนก ดวงอุปมาLAO77ผ่าน1/2559
3475805202072นางสาวกรรวี บุญสิทธิ์LAO87ผ่าน1/2559
3485805202050นางสาวจุฬาลักษ์ ศรีครามLAO91ผ่าน1/2559
3495805202054นางสาวนิชามล ชัยวงษ์LAO87ผ่าน1/2559
3505805202067นางสาวปิยะธิดา คำบุญLAO80ผ่าน1/2559
3515805202049นางสาวพรนภา จันสีหาLAO87ผ่าน1/2559
3525805202053นางสาวภาวิณี ชิณวงษาLAO89ผ่าน1/2559
3535805202074นางสาววิมลลักษณ์ ศรีคุณหลีวLAO84ผ่าน1/2559
3545805201022นายวุฒิพงษ์ ศรีอำรุงLAO90ผ่าน1/2559
3555805202060นางสาวกิตติยาพร แก้วเรืองLAO89ผ่าน1/2559
3565805203005พระพัลรพัด อินขาวLAO88ผ่าน1/2559
3575805202061นางสาวกองแก้ว แก้วกำLAO91ผ่าน1/2559
3585905504072นายสิทธิชัย สีโคตรLAO100ผ่าน1/2559
3595905502077นางสาวอนุรักษ์ สีเชียงสาLAO100ผ่าน1/2559
3605905501056พระมหาปัญญา เหลือล้ำLAO70ผ่าน1/2559
3615905501057พระมหาพีระวัฒน์ มะณีภักดิ์LAO93ผ่าน1/2559
3625905504077นางสาวไอรดา อันสังหารLAO100ผ่าน1/2559
3635905504076นางสาววัชราภรณ์ พลลาภLAO83ผ่าน1/2559
3645805201014พระมหาทองสุข แก้วรังวรLAO80ผ่าน1/2559
3655905504074นายอนันต์ ทองบุญมาLAO81ผ่าน1/2559
3665905501049พระเสถียร เทพน้ำเทียงLAO75ผ่าน1/2559
3675805201043นายเรียบ สุทธิปัญโญLAO80ผ่าน1/2559
3685805201056พระอธิการประยุทธ ภูสีคุณLAO100ผ่าน1/2559
3695805201055พระอธิการประสันติ์ ภูแช่งหมอกLAO100ผ่าน1/2559
3705805204047นายทวีพงศ์ ไชยกุดฉิมLAO80ผ่าน1/2559
3715805201057พระอธิการมีชัย มูลเอกLAO100ผ่าน1/2559
3725905501044พระสายันต์ ชุมนาLAO80ผ่าน1/2559
3735905504075นายสถาพร นาเมืองรักษ์LAO80ผ่าน1/2559
3745805201021พระภัทรโภคิน พรมโคตรLAO70ผ่าน1/2559
3755805201017พระมหาสานิตย์ ศรีสุดชาLAO70ผ่าน1/2559
3765905501047พระสุพจน์ เสมเหลาLAO75ผ่าน1/2559
3775905501029พระชิงชัย กาลพัฒน์LAO65ผ่าน1/2559
3785905501025พระอิชย์ศิวัช จุติปราโมทร์LAO100ผ่าน1/2559
3795905501034พระสยาม ทำทรัพย์LAO65ผ่าน1/2559
3805905501015พระสมหมาย พาจ่อยLAO80ผ่าน1/2559
3815905501019พระสันตวัชร พรมมาตLAO70ผ่าน1/2559
3825905501051พระอธิการวิฑูรย์ ไวทยะโชติLAO80ผ่าน1/2559
3835905501052นายวิทยา ไวทยะโชตLAO80ผ่าน1/2559
3845905501055พระสุทัศน์ ปุริตะLAO80ผ่าน1/2559
3855905501068พระธนิต สุกสาเกษLAO80ผ่าน1/2559
3865705207028พระธนชน กิตติสมปนโนธรรมไทยน้อย90ผ่าน1/2559
3875705201014พระวิสันต์ อาภสสโรธรรมไทยน้อย97ผ่าน1/2559
3885705207039พระอธิการยงยุทธ สุภทโทธรรมไทยน้อย85ผ่าน1/2559
3895705207040พระอธิการอนุวัตร อาวุธปญโญธรรมไทยน้อย78ผ่าน1/2559
3905705207026พระอธิการสมพาน สีลเตโชธรรมไทยน้อย85ผ่าน1/2559
3915705207037พระประสิทธิ์ จนทวํโสธรรมไทยน้อย85ผ่าน1/2559
3925705207030พระประมาณ วชิรญาโณธรรมไทยน้อย75ผ่าน1/2559
3935805204104จ.ส.อ.ยุทธศาสตร์ สายยืนCambodian88ผ่าน1/2559
3945805204103นายมนตรี พั้วลีCambodian88ผ่าน1/2559
3955805204080นายสิทธิศักดิ์ แสงวงษาCambodian84ผ่าน1/2559
3965805204102นางสาวกฤษกนก บุษราคัมCambodian81ผ่าน1/2559
3975805204105นางสาวชาลิสา ชาญชัยด้วยบุญCambodian92ผ่าน1/2559
3985805204092นางสาวสุรางคณา สิทธิเทศCambodian83ผ่าน1/2559
3995805204002นายจิรานุวัตน์ เบ้าเฮืองCambodian88ผ่าน1/2559
4005605202201นายวิบูลย์ ลีเฮียงCambodian91ผ่าน1/2559
4015805304005นายกฤษณพล ศรีจอมพลCambodian85ผ่าน1/2559
4025605202295นางสราวรัตน์ แนบกลางCambodian70ผ่าน1/2559
4035805204053นายกานุวัฒน์ มีข้าวCambodian81ผ่าน1/2559
4045805204085นางสาวกตัญชลี พงษ์โคกสีCambodian75ผ่าน1/2559
4055805204136นางสาวศรินทร์ สินวิชัยCambodian81ผ่าน1/2559
4065805201020พระมหาศุภกิจCambodian85ผ่าน1/2559
4075805201011พระมหาสุชาติ เผิงแจ่มCambodian91ผ่าน1/2559
4085605202295นางสุรางรัตน์ แนบกลางCambodian88ผ่าน1/2559
4095605202287นายสง่า นิลหฉ้าCambodian76ผ่าน1/2559
4105605202300นายสิทธิชัย เอือภิจCambodian82ผ่าน1/2559
4115905501031พระหาญชัย แก้วพรมENGLISH85ผ่าน1/2559
4125805201014พระมหาทองสุข แก้วรังวรENGLISH88ผ่าน1/2559
4135905504074นายอนันต์ ทองบุญมาENGLISH84ผ่าน1/2559
4145905501049พระเสถียร เทพน้ำเทียงENGLISH70ผ่าน1/2559
4155805201056พระอธิการประยุทธ ภูสีคุณENGLISH92ผ่าน1/2559
4165805201055พระอธิการประสันติ์ ภูแช่งหมอกENGLISH92ผ่าน1/2559
4175805204047นายทวีพงศ์ ไชยกุดฉิมENGLISH85ผ่าน1/2559
4185805201057พระอธิการมีชัย มูลเอกENGLISH84ผ่าน1/2559
4195905501044พระสายันต์ ชุมนาENGLISH88ผ่าน1/2559
4205905504075นายสถาพร นาเมืองรักษ์ENGLISH96ผ่าน1/2559
4215905501016พระอธิวัฒน์ โททุโยENGLISH86ผ่าน1/2559
4225905501050พระวีรพล ดางก้อมENGLISH88ผ่าน1/2559
4235605202294พระมณเฑียร ศรีโสดาพลENGLISH81ผ่าน1/2559
4245805201021พระภัทรโภคิน พรมโคตรENGLISH84ผ่าน1/2559
4255805201017พระมหาสานิตย์ ศรีสุดชาENGLISH82ผ่าน1/2559
4265905501066สามเณรธีรนุติ์ เกตุสุพลENGLISH71ผ่าน1/2559
4275905501055พระสุทัศน์ ปุริตะENGLISH89ผ่าน1/2559
4285905501047พระสุพจน์ เสมเหลาENGLISH80ผ่าน1/2559
4295905501019พระสันตวัชร พรมมาตENGLISH82ผ่าน1/2559
4305905501015พระสมหมาย พาจ่อยENGLISH91ผ่าน1/2559
4315905501051พระอธิการวิฑูรย์ ไวทยะโชติENGLISH88ผ่าน1/2559
4325905501052นายวิทยา ไวทยะโชตENGLISH89ผ่าน1/2559
4335905504077นางสาวไอรดา อันสังหารENGLISH89ผ่าน1/2559
4345905504076นางสาววัชราภรณ์ พลลาภENGLISH88ผ่าน1/2559
4355905504072นายสิทธิชัย สีโคตรENGLISH91ผ่าน1/2559
4365905502077นางสาวอนุรักษ์ สีเชียงสาENGLISH89ผ่าน1/2559
4375905501056พระมหาปัญญา เหลือล้ำENGLISH92ผ่าน1/2559
4385905501057พระมหาพีระวัฒน์ มะณีภักดิ์ENGLISH92ผ่าน1/2559
4395905501029พระชิงชัย กาลพัฒน์ENGLISH82ผ่าน1/2559
4405905501025พระอิชย์ศิวัช จุติปราโมทร์ENGLISH93ผ่าน1/2559
4415905501034พระสยาม ทำทรัพย์ENGLISH86ผ่าน1/2559
4425805201064สามเณรขาว แสงดีENGLISH74ผ่าน1/2559
4435905501068พระธนิต สุกสาเกษENGLISH97ผ่าน1/2559
4445805201012พระประทักษ์ ลีลากลางENGLISH80ผ่าน1/2559
4455605202251พระมหาจิรวัฒน์ สิทร์ธภมENGLISH94ผ่าน1/2559
4465605202249พระเปรมมินทร์ เตชธมฺโมENGLISH91ผ่าน1/2559
4475905501045พระอธิการประพด อธิปญฺโญENGLISH87ผ่าน1/2559
4485805201001พระจิรัฎฐ์ ทรัพย์สมานENGLISH91ผ่าน1/2559
4495805204082นายพงษสิทธ์ สิมเสนENGLISH87ผ่าน1/2559
450นายสุภพงศ์ โพธิงามENGLISH79ผ่าน1/2559
451พม.ฤทัย ชัยชนะENGLISH82ผ่าน1/2559
452สามเณร อภิเดช เหิมคำภาENGLISH82ผ่าน1/2559
4535605202209ศุภพงศ์ โพธิงามENGLISH70ผ่าน1/2559
4545605202134พระทนงศักดิ์ สุมุมฺวาทีENGLISH81ผ่าน1/2559
4555605202244พระวารินทร์ สุจิตฺโตENGLISH74ผ่าน1/2559
4565805204104จ.ส.อ.ยุทธศาสตร์ สายยืนENGLISH86ผ่าน1/2559
4575805204103นายมนตรี พั้วลีENGLISH88ผ่าน1/2559
4585805204080นายสิทธิศักดิ์ แสงวงษาENGLISH88ผ่าน1/2559
4595805204102นางสาวกฤษกนก บุษราคัมENGLISH78ผ่าน1/2559
4605805204105นางสาวชาลิสา ชาญชัยด้วยบุญENGLISH82ผ่าน1/2559
4615805204092นางสาวสุรางคณา สิทธิเทศENGLISH83ผ่าน1/2559
4625805204002นายจิรานุวัตน์ เบ้าเฮืองENGLISH81ผ่าน1/2559
4635805201011พระมหาสุชาติ เพ็งแจ่มENGLISH85ผ่าน1/2559
4645805304005นายกฤษณพล ศรีจอมพลENGLISH84ผ่าน1/2559
4655805204136นางสาวศรินทร์ สินวิชัยENGLISH82ผ่าน1/2559
4665805201020พระมหาศุภกิจENGLISH85ผ่าน1/2559
4675605202295นางสุรางรัตน์ แนบกลางENGLISH82ผ่าน1/2559
4685605202287นายสง่า นิลหฉ้าENGLISH73ผ่าน1/2559
4695605202300นายสิทธิชัย เอือภิจENGLISH78ผ่าน1/2559
4705805201043นายเรียบ สุทธิปัญโญENGLISH96ผ่าน1/2559
4715705207040พระอธิการอนุวัตร อาวุธปญฺโญENGLISH93ผ่าน1/2559
4725705207039พระอธิการยงยุทธ สุภทฺโทENGLISH91ผ่าน1/2559
4735705207026พระอธิการสมพาน สีลเตโชENGLISH92ผ่าน1/2559
4745705207037พระประสิทธิ์ จนฺทวํโสENGLISH85ผ่าน1/2559
4755705207028พระธนชล กิตฺติสมฺปณฺโณENGLISH85ผ่าน1/2559
4765705207030พระประมาณ วชิรญาโณENGLISH70ผ่าน1/2559
4775705201059พระสมชาติ สุจิตฺโตENGLISH93ผ่าน1/2559
4785705201014พระวิสันติ์ อาภสฺสโรENGLISH92ผ่าน1/2559
4795905503031Novice Pou Lin TannENGLISH80ผ่าน2/2559
4805905503032Novice Savong LoeubENGLISH80ผ่าน2/2559
4815905503033Novice Hvirak PhallyENGLISH80ผ่าน2/2559
4825805202016พระมหากิตตินนท์ รัตนสิงห์สกุลENGLISH76ผ่าน2/2559
4835805202019สามเณรพงศ์ศักดิ์ ทัดมีENGLISH79ผ่าน2/2559
4845805202010พระมหากิตติชัย ภูดักด่านENGLISH80ผ่าน2/2559
4855805202017สามเณรณรงเดช อย่าเสียสัตย์ENGLISH76ผ่าน2/2559
4865605202035สามเณรกิตติ สุวรรณลาENGLISH77ผ่าน2/2559
4875605202128นางสาวสุปรียา ชัยนาฮีENGLISH84ผ่าน2/2559
4885605202092นายไพฑูรย์ บึงมุมENGLISH82ผ่าน2/2559
4895505203019Ven. Rath RenENGLISH84ผ่าน2/2559
4905505202028นางสาวมณีรัตน์ นามสาENGLISH85ผ่าน2/2559
4915805202028สามเณรณัฐพล ลาดบัวขาวENGLISH79ผ่าน2/2559
4925605202129Sudawan RacpomhooENGLISH80ผ่าน2/2559
4935705202016นายปริญญา นางทะราชธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2559
4945705202015นายจักรกฤต หาพาธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2559
4955705202013นายธนาธิป ลาดบัวขาวธรรมไทยน้อย85ผ่าน2/2559
4965705202059นายกิตติพันธ์ พลลาภธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2559
4975705202064นายอภิรักษ์ ศรีพุทธาธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2559
4985705202062นายพงษ์พัฒน์ เพียอาธรรมไทยน้อย65ผ่าน2/2559
4995705202063นายศตวรรษ พลตื้อธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2559
5005805204057นางสาวนิตยา อมาตภักดีLAO80ผ่าน2/2559
5015905502065นางสาวเบญจวรรณ ภูวงค์ผาLAO80ผ่าน2/2559
5025905502052สามเณรกิติพงศ์ ศรีรัตน์LAO8oผ่าน2/2559
5035905502070นางสาววรรณพร นามเพนทองLAO80ผ่าน2/2559
5045905502080นายเจตน์ณรงค์ โสวถาวรLAO75ผ่าน2/2559
5055905502064นางสาวธัญญารักษ์ นิพวงลาLAO80ผ่าน2/2559
5065905502062นางสาวณัฐนิชา พรมทาLAO80ผ่าน2/2559
5075905502069นางสาวมาริสา พงษ์โคกศรีLAO80ผ่าน2/2559
5085905502056นางสาวจิราวรรณ ยอดครบุรีLAO75ผ่าน2/2559
5095905502066นางสาวเพชรชรัตน์ เหลาเจริญLAO80ผ่าน2/2559
5105905502076นางสาวสุภาวดี เสนงามLAO80ผ่าน2/2559
5115905502090นางสาวปรัชญา สุขโขLAO75ผ่าน2/2559
5125905502088นางสาวพนิดา องค์นามLAO75ผ่าน2/2559
5135905502075นางสาวสุจิตรา พลยานนกLAO85ผ่าน2/2559
5145905502072นางสาวศศิประภา จิตแสงLAO80ผ่าน2/2559
5155905502068นางสาววรนิษฐา ธรรมแสงLAO100ผ่าน2/2559
5165905502054สามเณรวัฒนา นนจันทร์LAO75ผ่าน2/2559
5175905502055สามเณรวัลลภ สีหมุงคุลLAO65ผ่าน2/2559
5185905502063นางสาวดุสิตา แก้วล้วนLAO80ผ่าน2/2559
5195905502060นางสาวจุฬารัตน์ แขมคำLAO85ผ่าน2/2559
5205905502061นางสาวปภานัน อ่อนบุญมาLAO75ผ่าน2/2559
5215905502073นางสาวศศิธร นวนสิงห์LAO80ผ่าน2/2559
5225905502067นางสาวปิยธิดา แสงป้าท้าวLAO75ผ่าน2/2559
5235905502084นายอนุชา นามจูมจำLAO80ผ่าน2/2559
5245905502079นางสาวปฏิญญา นิลชาLAO85ผ่าน2/2559
5255905502071นางสาววิไลลักษณ์ โสหะLAO80ผ่าน2/2559
5265905502057นางสาวณัฐกาญจน์ ทัศนิยมLAO75ผ่าน2/2559
5275905502053สามเณรณรงค์ศักดิ์ ออนดีLAO80ผ่าน2/2559
5285905502049พระมหาสมพร นุ่มนวลLAO80ผ่าน2/2559
5295905502081นายศุภโชค บำรุงภักดิ์LAO80ผ่าน2/2559
5305905502082นายวีรพล สามหาดไทยLAO80ผ่าน2/2559
5315905502083นายสิทธิพร วาชัยยุงLAO80ผ่าน2/2559
5325905502050พระวิทยา มุ่งเป้าLAO80ผ่าน2/2559
5335905502078นางสาวอาทิตยา นิสัยตรงLAO75ผ่าน2/2559
5345905502007สามเณรบุญไกร ศรีสุนทรLAO75ผ่าน2/2559
5355905502011สามเณรภานุวิชญ์ ไชยราชLAO80ผ่าน2/2559
5365905504040สามเณรธีรชัย อินธิจักรLAO80ผ่าน2/2559
5375905504001พระชัยณรงค์ แสนแก้วLAO70ผ่าน2/2559
5385905504007พระยุทธพันธ์ พละกุลLAO75ผ่าน2/2559
5395905504039สามเณรเอกราช บุตรอินทร์LAO75ผ่าน2/2559
5405905504045สามเณรวารินทร์ ธะราวุฒิLAO70ผ่าน2/2559
5415905504006พระพิเชษฐ เสริมศักดิ์LAO80ผ่าน2/2559
5425905504014สามเณรธนกฤต พิมเภาLAO80ผ่าน2/2559
5435905504050สามเณรชนาธิป เรืองชัยLAO70ผ่าน2/2559
5445905504013สามเณรณัฐพล พินิจLAO65ผ่าน2/2559
5455605202010พระธีระยุทธ ทัศน์จันดาLAO75ผ่าน2/2559
5465605202062พระอภิวัฒน์ เอิ้เพื่อกลางLAO65ผ่าน2/2559
5475605202114นางสาวเพชรรัตน์ ตาดีLAO75ผ่าน2/2559
5485605202073นางสาวศุภนิดา สิมณีLAO75ผ่าน2/2559
5495605202084นางสาวอัญชลีพร ขวาชุยLAO75ผ่าน2/2559
5505605201035พระสุริยา โนนยางเคนLAO75ผ่าน2/2559
5515605201034พระสุขสวัสดิ์ บัววันLAO65ผ่าน2/2559
5525605202008พระมงคล ละโปLAO65ผ่าน2/2559
5535505202219พระเสฎฐวุฒิ พิมไพจิตรLAO65ผ่าน2/2559
5545605201042พระภัทรพล ผดงตาลLAO100ผ่าน2/2559
5555605204013พระอมร อาจจุฬาLAO68ผ่าน2/2559
5565605203021นายจิรวัฒน์ ดีสุวรรณLAO70ผ่าน2/2559
5575605201030พระชัยวัฒน์ พันโทLAO65ผ่าน2/2559
5585905502001พระปกาศิต โฆสิตธมฺโมLAO80ผ่าน2/2559
5595805201009นายเริงศักดิ์ ศรีโสภาLAO70ผ่าน2/2559
5605905501021สามเณรอาริยา จันทะวงศ์VIETNAMESE85ผ่าน2/2559
5615905503035Novice Phimpha VonemaVIETNAMESE78ผ่าน2/2559
5625905503036พระอุดสา แพงพะจันVIETNAMESE86ผ่าน2/2559
5635905503018Novice Somphone LovayyalathVIETNAMESE87ผ่าน2/2559
5645905503029Ven.Khamphone SitthichanVIETNAMESE85ผ่าน2/2559
5655905509006สามเณรบุญเลิศ จันทร์ทลาVIETNAMESE86ผ่าน2/2559
566นายนิกร แก้วสมCHINESE60.5ผ่าน2/2559
567นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์จันทร์CHINESE65.5ผ่าน2/2559
568นางสาวจริยา บำรุงทรัพย์CHINESE60ผ่าน2/2559
5695905501001สามเณรวีระพล อันโสดาCHINESE70ผ่าน2/2559
5705905503002พระนภมณฑล วรรณมานะCHINESE60ผ่าน2/2559
5715905501004พระเกษม ท้าวสูงเนินCHINESE60ผ่าน2/2559
5725905503012พระธวัชชัย มุงคุณคำชาวCHINESE63.5ผ่าน2/2559
5735905501011สามเณรพิชัยยุทธ สุขเพียCHINESE62ผ่าน2/2559
5745905501006พระทินกร มลาชูCHINESE64ผ่าน2/2559
5755905503001พระประณิพงศ์ ภารสารCHINESE62.5ผ่าน2/2559
5765905503004พระอุเทน บุญสัมCHINESE62.5ผ่าน2/2559
5775905501012พระธีรพนธ์ สุธรรมรักษ์CHINESE60ผ่าน2/2559
5785905503007สามเณรสิริศักดิ์ นามทองCHINESE63ผ่าน2/2559
5795905503013นางสาวภัทรา เรืองทองCHINESE60ผ่าน2/2559
5805905503016นางสาวจีรนันท์ เจริญสุขรัตนกิจCHINESE62ผ่าน2/2559
5815905503017นางสาวภัคภิญญา ชัยเลิศCHINESE60ผ่าน2/2559
5825905504004พระปิยะCHINESE95ผ่าน2/2559
5835905504036พระไชยวัฒน์CHINESE75ผ่าน2/2559
5845905504018สามเณรพงษ์พัฒน์ นาคบุตรCHINESE83ผ่าน2/2559
5855905504015สามเณรบัณฑิต กาพย์มณีCHINESE93ผ่าน2/2559
586พระนพรัตน์ สิมีCHINESE91ผ่าน2/2559
5875605201027สามเณรองอาจ สนวาCHINESE96ผ่าน2/2559
5885905504021สามเณรสุภชีพ ไสยันต์CHINESE88ผ่าน2/2559
5895605201056พระเอกภพCHINESE96ผ่าน2/2559
590พระวิรุตCHINESE88ผ่าน2/2559
5913605204028นายอภิชาติ ตใหญ่CHINESE75ผ่าน2/2559
5925605204019นายปฐมพงศ์ จันพักลานCHINESE86ผ่าน2/2559
5935605204037พระมหาชุติพงษ์CHINESE70ผ่าน2/2559
5945905504016สามเณรปฐมพรCHINESE76ผ่าน2/2559
5955905504020สามเณรมนนตรี สงจันทร์CHINESE75ผ่าน2/2559
5966005502077นางสาวสิรินาถ สิงห์ต้อมENGLISH71ผ่าน1/2560
5976005502088นายบัลลังก์ ศรีบุญเรืองENGLISH87ผ่าน1/2560
5986005502083นางสาวอุลัยพร จันรองENGLISH90ผ่าน1/2560
5996005502078นางสาวสุรีย์มาศ ชัยสอนENGLISH87ผ่าน1/2560
6006005502066นางสาวจิราพร วัลนีENGLISH83ผ่าน1/2560
6016005502061นางสาวลลิตา ป้องเศษENGLISH87ผ่าน1/2560
6026005502065นางสาวจิตติมา อนุศรีENGLISH79ผ่าน1/2560
6036005502075นางสาวภัทรวดี คนึงกล้าENGLISH84ผ่าน1/2560
6046005502086นายธันวา สมมันตรีENGLISH80ผ่าน1/2560
6056005502067นางสาวณัฐธิกา ทาเสนาะENGLISH91ผ่าน1/2560
6066005502069นางสาวณัฐริกา เสาเวียงENGLISH86ผ่าน1/2560
6076005502087นายนพรัตน์ สมลือแสนENGLISH83ผ่าน1/2560
6086005502071นางสาวนันธิญา จันทร์อ่อนENGLISH90ผ่าน1/2560
6096005502070นางสาวธิติยา จันทะวงค์ENGLISH88ผ่าน1/2560
6106005502090นายอภินันท์ ยุราศรีENGLISH80ผ่าน1/2560
6116005502081นางสาวอนุสรา เถื่อนบัวระบัติENGLISH79ผ่าน1/2560
6126005502072นางสาวนิสราวรรณ จันทรพิชัยENGLISH90ผ่าน1/2560
6136005502085นายณัฐทิวัฒน์ ฉลาดคิดENGLISH82ผ่าน1/2560
6146005502068นางสาวณัฐยา ภาวะโคตรENGLISH87ผ่าน1/2560
6156005502082นางสาวอมรรัตน์ สันหนังENGLISH74ผ่าน1/2560
6166005502073นางสาวบุษยา ฐานะENGLISH83ผ่าน1/2560
6176005502089นายพัชรพล นาดีENGLISH81ผ่าน1/2560
6186005502076นางสาวเมธาวี อนุรักษาENGLISH88ผ่าน1/2560
6196005502063นางสาวเกศรินทร์ แทนเถาENGLISH90ผ่าน1/2560
6206005502064นางสาวแก้วใส จันทะวีENGLISH91ผ่าน1/2560
6216005502079นางสาวสุวนันท์ ศรีจันมาENGLISH70ผ่าน1/2560
6226005502080นางสาวเสาวภาENGLISH80ผ่าน1/2560
623Phra Chhung EngENGLISH73ผ่าน1/2560
6246005504008พระธรีะวัฒน์ ฐิตสีโลENGLISH71ผ่าน1/2560
6256005504069สามเณรเจษฎาวรรธน์ ทามิลาENGLISH60ผ่าน1/2560
6266005504001พระจักรี ชาติสุโภENGLISH61ผ่าน1/2560
6276005504007พระสิทธกิานต์ โพธิ์ศรีเรืองENGLISH86ผ่าน1/2560
6286005504019สามเณรไรวนิ ทร์รัตนะรักษ์ENGLISH71ผ่าน1/2560
6296005504071สามเณรภานุวัฒน์ จันทะยาENGLISH86ผ่าน1/2560
6306005504005พระพนันา อกฺกวํโสENGLISH71ผ่าน1/2560
6316005504022พระสุชาติ อกฺกวํโสENGLISH65ผ่าน1/2560
6326005508009พระอนุรักษ์ วสิทฺธสีโลENGLISH65ผ่าน1/2560
6336005504002พระทววีฒิ หล้าดาห์ENGLISH71ผ่าน1/2560
6346005504004พระนรา คุ้มโพธิ์น้อยENGLISH69ผ่าน1/2560
6356005504006พระวรรณชัย มหาปญโญENGLISH65ผ่าน1/2560
6366005502059สามเณรสุพัฒน์ ทองสุทธิ์ENGLISH63ผ่าน1/2560
6376005502048สามเณรกิตติพงษ์ ภูมิคอนสารENGLISH61ผ่าน1/2560
6386005502057สามเณรวงศกร ศรีบุรินทร์ENGLISH68ผ่าน1/2560
6396005502052สามเณรธวัชชัย อินทองENGLISH61ผ่าน1/2560
6406005502050สามเณรเกรียงไกร นะวะศรีENGLISH61ผ่าน1/2560
6416005502046พระธีรวุฒิ สุ่มมาตย์ENGLISH62ผ่าน1/2560
6426005502056สามเณรพีรภาส ชัยทัพENGLISH60ผ่าน1/2560
6436005502058สามเณรวิสันต์ ดวงเพ็งมาตรENGLISH61ผ่าน1/2560
6446005502054สามเณรพิทักษ์พงษ์ พรมชินวงศ์ENGLISH62ผ่าน1/2560
6456005502060สามเณรสุวัน์ เรืองใสENGLISH68ผ่าน1/2560
6466005504013สามเณรจิณณวัตร ลิมีENGLISH62ผ่าน1/2560
6476005502004ส.ณ วิรัฒน์ บุญพรมENGLISH60ผ่าน1/2560
6486005502009ส.ณ อมรเทพ เซียมจันทึกENGLISH60ผ่าน1/2560
6495805203041พระจอนพัด จันทะลิดENGLISH72ผ่าน1/2560
6506005502002พระฤทธิเกียรติ มาตย์นอกENGLISH80ผ่าน1/2560
6516005502008สามเณรหาญณรงค์ สามารถENGLISH65ผ่าน1/2560
6525805204029สามเณรไกรสิทธิ์ ศรีทันต์ENGLISH62ผ่าน1/2560
6536005502005สามเณรพิทักษ์โยธิน เสนามนตรีENGLISH80ผ่าน1/2560
6546005502047พระอภิชาติ แก้วโทENGLISH68ผ่าน1/2560
6556005502035นายดนุพร บุตรแสงENGLISH80ผ่าน1/2560
6566005502028นส.สุดารัตน์ เมืองสุวรรณENGLISH61ผ่าน1/2560
6576005502014นส. จุฑามณี ไชยแสนภาENGLISH65ผ่าน1/2560
6586005502027นายธนัท พาดีENGLISH62ผ่าน1/2560
6596005502042นายกัทรศักดิ์ กางนอกENGLISH65ผ่าน1/2560
6606005502023นางสาวปิยะรัตน์ หงษาENGLISH68ผ่าน1/2560
6616005502017นางสาวศศินา ขุนจรENGLISH62ผ่าน1/2560
662นางสาวศศิธร นันตระกูลENGLISH61ผ่าน1/2560
6636005504070นายพูนวรลักษ์ สุดบุญENGLISH71ผ่าน1/2560
6646005504027นางสาวอารัศญา เหยียดรัมร์ENGLISH71ผ่าน1/2560
6656005504026น.ส.สุพัตรา เหล่าบ้านค้อENGLISH71ผ่าน1/2560
6666005504032นายนราธิป คำลือENGLISH71ผ่าน1/2560
6676005503013นายธนสิน ศรีสถานENGLISH71ผ่าน1/2560
6686005503011น.ส.ปิยะธิดา สีภูเงินENGLISH60ผ่าน1/2560
6696005503014นายพีรวัส รัตนยิกุลENGLISH71ผ่าน1/2560
6706005504031นายนรากร พันนานนทร์ENGLISH71ผ่าน1/2560
6716005504035นายวรวิช อยู่บัวENGLISH64ผ่าน1/2560
6726005504041นายพัฒนพงษ์หนองน้ำENGLISH60ผ่าน1/2560
6736005504042นายพชร พิมพ์ศรีENGLISH80ผ่าน1/2560
6745805204039นายกลวัชร ตรงธิENGLISH71ผ่าน1/2560
6755805204040นายอดิศักดิ์อุปนนท์ENGLISH71ผ่าน1/2560
6766005502018สามเณรปิยนัด นามโคตรENGLISH60ผ่าน1/2560
6776005504016สามเณรปฏิพัฒน์ ท่าเบENGLISH86ผ่าน1/2560
6786005504063สามเณรธีรวัฒน์ มาเบ้าENGLISH78ผ่าน1/2560
6796005504008สามเณรจิณณวัตร ลิมีENGLISH69ผ่าน1/2560
6806005504014สามเณรนครินทร์ เขียวหนูENGLISH60ผ่าน1/2560
6816005504012สามเณรคมสัน พันธ์จันทร์ENGLISH60ผ่าน1/2560
6825805202027สามเณรอนุวัฒน์ วงษ์หอมENGLISH60ผ่าน1/2560
6835705204027นายวรพันธ์ มั่นกลางENGLISH60ผ่าน1/2560
6845605203025นายสามารถ รวมออมENGLISH61ผ่าน1/2560
6855705204052พระอาทิตย์ENGLISH60ผ่าน1/2560
6866005504011กันตภณ ศรีขอENGLISH62ผ่าน1/2560
6876005504068พระมหาสรายุทธENGLISH60ผ่าน1/2560
6886005504064สามเณรพีระพล ไชยวงศENGLISH61ผ่าน1/2560
6895705204032นายอาชานนท์ ไชยะราชENGLISH60ผ่าน1/2560
690นางสาวรัชนีกร เตชศิริวัฒนกุลENGLISH60ผ่าน1/2560
691นางสาวสุดารัตน์ ชัยภูมิENGLISH60ผ่าน1/2560
692นายศิลาชัย ภูบัวเพชรENGLISH60ผ่าน1/2560
693นายพนมพร จิตแสงENGLISH61ผ่าน1/2560
694นายศราวิน คนไวENGLISH61ผ่าน1/2560
695นายศุภสิทธิ์ อรัญสารENGLISH62ผ่าน1/2560
6966005503005สามเณรธนภัทร์ สมรสมนตรีENGLISH60ผ่าน1/2560
6975705203034นางสาวนิโรบล ราชเทียรENGLISH61ผ่าน1/2560
6985705203027นายแสวง ชนะชัยENGLISH61ผ่าน1/2560
6996005501048พระหริรักษ์ อรัญชโยENGLISH64ผ่าน1/2560
7006005501001พระสหพิรณชัย พุกแก้วENGLISH89ผ่าน1/2560
7016005501004พระทนงักดิ์ พรมมินทาENGLISH71ผ่าน1/2560
7026005501009สามเณรกิตติพงษ์ สนธิคุณENGLISH60ผ่าน1/2560
7036005501014สามเณรจีรศักดิ์ เพชรเครือENGLISH60ผ่าน1/2560
7046005501021พระปันวัฒน์ สุงแข็งENGLISH64ผ่าน1/2560
7056005501006พระวิชัย แฝงเมืองคุกENGLISH93ผ่าน1/2560
7066005501025Sengphet KeothammavaryENGLISH88ผ่าน1/2560
7075805201039พระเสกสรรค์ ศรีเพ็ญวัดENGLISH68ผ่าน1/2560
7085705201048พระหริรักษ์ อฐิญชโยENGLISH64ผ่าน1/2560
7096005501009สามเณรกิตติพงษ สนธิคุณENGLISH60ผ่าน1/2560
7106005501015สามเณรอาทิตย บุญสงค์ENGLISH74ผ่าน1/2560
7116005501021พระธนวัฒน สุขแข็งENGLISH64ผ่าน1/2560
7126005501006พระวิชัย เตชปุญฺโญENGLISH93ผ่าน1/2560
7136005501104Phonepaseath KeobandithENGLISH78ผ่าน1/2560
7146005501102สามเณรเสิก ศรีวิไลพรENGLISH88ผ่าน1/2560
7156005501103พระสันติ เตชะวะโรENGLISH88ผ่าน1/2560
7165705201018พระภาณุรัตน์ จนฺทวทธมโมENGLISH74ผ่าน1/2560
7175320202004พระมหาธีระพงษ์ ธีรเมธีENGLISH64ผ่าน1/2560
7185705201013พระไพโรจน์ ธีรเมธีENGLISH64ผ่าน1/2560
7196005501003สามเณรวีรพล มูลวารีENGLISH75ผ่าน1/2560
7206005503006ส.ณ วีระ จินดากุลENGLISH79ผ่าน1/2560
7216005504023ส.ณ อนุศักดิ์ สมคำพี่ENGLISH60ผ่าน1/2560
7226005503001พระลิขิต เลียมเพ็ชรรัตน์ENGLISH80ผ่าน1/2560
7236005503019Novice Uzzal BaruaENGLISH61ผ่าน1/2560
7246005503004สามเณรกันตินั้นท์ เอื่ยมพิกลทรัพย์ENGLISH60ผ่าน1/2560
7256005503008Novice Sajib BaruaENGLISH71ผ่าน1/2560
7266005503017Novice Anik BaruaENGLISH69ผ่าน1/2560
7275705203046Ven.Bros TithENGLISH61ผ่าน1/2560
7286005504080นางสาวเจนจิรา เอกตาแสงENGLISH80ผ่าน1/2560
7296005504083Miss Kanokon KumkhoatsoonENGLISH71ผ่าน1/2560
7306005503018Suzan BaruaENGLISH69ผ่าน1/2560
7316005503030Novice Rahul SramanENGLISH80ผ่าน1/2560
7325805202026พระภาคภมู ิธรีธมฺโมENGLISH69ผ่าน1/2560
7335705203046Bros TithENGLISH61ผ่าน1/2560
7345705503027Swadesh MustsuddiENGLISH60ผ่าน1/2560
7355905503028Pronesh SramanENGLISH60ผ่าน1/2560
7366005502067นางสาวณัฐธิกา ทาเสนาะVIETNAMESE76ผ่าน1/2560
7376005502069นางสาวณัฐริกา เสาเวียงVIETNAMESE73ผ่าน1/2560
7386005502087นายนพรัตน์ สมลือแสนVIETNAMESE69ผ่าน1/2560
7396005502070นางสาวธิติยา จันทะวงค์VIETNAMESE67ผ่าน1/2560
7406005502013นางสาวจิดาภา เจริญภาวนามัยVIETNAMESE79ผ่าน1/2560
7416005502072นางสาวนิสราวรรณ จันทรพิชัยVIETNAMESE73ผ่าน1/2560
7426005502081นางสาวอนุสรา เถื่อนบัวระบัติVIETNAMESE70ผ่าน1/2560
7436005502073นางสาวบุษยา ฐานะVIETNAMESE73ผ่าน1/2560
7446005502082นางสาวอมรรัตน์ สินหนังVIETNAMESE74ผ่าน1/2560
7456005502068นางสาวณัฐยา ภาวะโคตรVIETNAMESE73ผ่าน1/2560
7466005502076นางสาวเมธาวี อนุรักษาVIETNAMESE74ผ่าน1/2560
7476005502089นายพชรพล นาดีVIETNAMESE75ผ่าน1/2560
7486005502063นางสาวเกศรินทร์ แทนเถาVIETNAMESE74ผ่าน1/2560
7496005502064นางสาวแก้วใส จันทะรีVIETNAMESE71ผ่าน1/2560
7506005502023นางสาวปิยะรัตน์ หงษาVIETNAMESE85ผ่าน1/2560
7516005502016นางสาวฐานิต บุบผาผิดVIETNAMESE84ผ่าน1/2560
7526005502017นางสาวศศิณา ขุนจรVIETNAMESE78ผ่าน1/2560
7536005502012นางสาวกัลยา มาตราVIETNAMESE71ผ่าน1/2560
7546005502022นางสาวปรารถนา เทศธรรมVIETNAMESE67ผ่าน1/2560
7556005502043นายภูมินทร์ จอมคำสิงห์VIETNAMESE68ผ่าน1/2560
7566005502042นายกัทรศักดิ์ กางนอกVIETNAMESE73ผ่าน1/2560
7576005502045นายสิทธิพล ปุราทะภาVIETNAMESE67ผ่าน1/2560
7586005502040นายเปรมศักดิ์ สวนสันVIETNAMESE62ผ่าน1/2560
7596005502028นส.สุดารัตน์ เมืองสุวรรณVIETNAMESE85ผ่าน1/2560
7606005502014นส. จุฑามณี ไชยแสนภาVIETNAMESE75ผ่าน1/2560
7616005502024นางสาวเมธิดา หมื่นอภัยVIETNAMESE81ผ่าน1/2560
7626005502029นางสาวสุมิตตา บุทองVIETNAMESE62ผ่าน1/2560
7636005502044นายวัชระ ศรีพาชัยVIETNAMESE68ผ่าน1/2560
7646005502025นางสาววรรณนิสา โยวะVIETNAMESE68ผ่าน1/2560
7656005502011นางสาวรัชฎาภรรณ์ พลหาญVIETNAMESE86ผ่าน1/2560
7666005502026นางสาวศศิธร นันทระกูลVIETNAMESE72ผ่าน1/2560
7676005502037นายธนัท พาดีVIETNAMESE69ผ่าน1/2560
7685905502048นางสาวกัญจนา บุญมีVIETNAMESE70ผ่าน1/2560
7695905502035นายชินกร จันทร์พรมVIETNAMESE69ผ่าน1/2560
7705905502047นายอิศเรศ สุดสาVIETNAMESE70ผ่าน1/2560
7715905502034นายโกมินทร์ แทนเถาVIETNAMESE78ผ่าน1/2560
7725905502027นางสาวภาพิมล ชัยเพชรVIETNAMESE64ผ่าน1/2560
7735905502023นางสาวพรรณปพร ศรีหานนท์VIETNAMESE64ผ่าน1/2560
7745905502033นางสาวอุไรวรรณ สีระVIETNAMESE61ผ่าน1/2560
7755905502029นางสาววนิดา คำมูลVIETNAMESE68ผ่าน1/2560
7765805203001สามเณรจักรพันธ์ ก้อมอ่อนVIETNAMESE62ผ่าน1/2560
7775905502039นายเตชินต์ วงษ์กาฬสินธุ์VIETNAMESE65ผ่าน1/2560
7785805204008พระจักรกฤษ จันทรโชติVIETNAMESE66ผ่าน1/2560
7795805204029สามเณรไกรสิทธิ์ ศรีทนต์VIETNAMESE61ผ่าน1/2560
7805805204020พระสมคิด ปัตถาพิมพ์VIETNAMESE64ผ่าน1/2560
7815705201106พระฉัตรชุกร ภูยาทิพย์ENGLISH94ผ่าน1/2560
7825705201092พระรณยุทธ ฐานธมฺโมENGLISH90ผ่าน1/2560
7835705201074พระวรพันธ์ กระจายศรีENGLISH94ผ่าน1/2560
7845705201109พระชัยยุทธ คำเนตรENGLISH93ผ่าน1/2560
7855705201071พระชาญชัย บุญหล้าENGLISH91ผ่าน1/2560
7865705201090พระอรัญ ไชยชิตENGLISH94ผ่าน1/2560
7875705201088พระสมศักดิ์ ภารสุวรรณENGLISH94ผ่าน1/2560
7885705201121พระวิทยา หรดีENGLISH89ผ่าน1/2560
7895705201093พระสมพร ม่วงนาครองENGLISH93ผ่าน1/2560
7905705201084พระธานินทร์ เหลือผลENGLISH88ผ่าน1/2560
7915705201102พระแสงประทีป นาทันใจENGLISH93ผ่าน1/2560
7925705201066พระสมาน ศรีทวีภาคENGLISH72ผ่าน1/2560
7935705201087พระครูอุดมธรรมโอภาสENGLISH85ผ่าน1/2560
7945705201075พระสะอาด สาระดีENGLISH93ผ่าน1/2560
7955705201076พระอธิการอินแตง แสงบุศย์ENGLISH90ผ่าน1/2560
7965705201127สามเณรอภิสิทธิ์ เจริญราชENGLISH91ผ่าน1/2560
7975705201126นายสินสมุทร สินธุศิริENGLISH94ผ่าน1/2560
7985705201068พระอธิการสดใส ตาลอุทัยENGLISH91ผ่าน1/2560
7995705201122นางธิติกา ศรีกุตาENGLISH86ผ่าน1/2560
8005705201125พระอธิการสำรี สินธุไสยENGLISH71ผ่าน1/2560
8015705201078พระอธิการสิทธิชัย โปรยมาลาENGLISH90ผ่าน1/2560
8025705201104พระวีระศักดิ์ มาตทองจันทร์ENGLISH93ผ่าน1/2560
8035705201105พระนครินทร์ พลชิวาENGLISH85ผ่าน1/2560
8045705201083พระประทอม แก้วถาวรENGLISH94ผ่าน1/2560
8055705201123พระสมุห์แอ๊ด สญฺญโมENGLISH93ผ่าน1/2560
8065705201099พระทองดี ไชยคำมีENGLISH72ผ่าน1/2560
8076005502083นางสาวอุลัยพร จันรองธรรมไทยน้อย95ผ่าน1/2560
8086005502078นางสาวสุรีย์มาศ ชัยสอนธรรมไทยน้อย95ผ่าน1/2560
8096005502056สามเณรพีรภาส ชัยทัพธรรมไทยน้อย80ผ่าน1/2560
8105805202018พระยุทธภูมิ ศรีสมัครธรรมไทยน้อย78ผ่าน1/2560
8116005502090นายอภินันท์ ยุราศรีธรรมไทยน้อย85ผ่าน1/2560
8126005502085นายณัฐทิวัฒน์ ฉลาดคิดธรรมไทยน้อย88ผ่าน1/2560
8136005501006พระวิชัย แฝงเมืองคุกธรรมไทยน้อย82ผ่าน1/2560
8146005501012พระลัทธพล โสติธรรมไทยน้อย72ผ่าน1/2560
8156005501004พระทนงักดิ์ พรมันทาธรรมไทยน้อย85ผ่าน1/2560
8165805201039พระเสกสรรค์ ศรีเพ็ญวัดธรรมไทยน้อย87ผ่าน1/2560
8175905502012สามเรณรหัสรินทร์ รองศักดิ์ธรรมไทยน้อย74ผ่าน1/2560
8185705204030นายศราวิน คนไวธรรมไทยน้อย75ผ่าน1/2560
8195705204025นายพนมพร จิตแสงธรรมไทยน้อย62ผ่าน1/2560
8206005502054สามเณรพิทักษ์พงษ์ พรมชินวงค์ธรรมไทยน้อย95ผ่าน1/2560
8216005502060สามเณรสุวัฒน์ เรือนใสธรรมไทยน้อย80ผ่าน1/2560
8226005501001พระสหพิรณชัย พุกแก้วธรรมไทยน้อย81ผ่าน1/2560
8235805202021พระพรศักดิ์ ดารมธรรมไทยน้อย74ผ่าน1/2560
8245805202005พระคมสันต์ แตนหนองฮีธรรมไทยน้อย77ผ่าน1/2560
8255805202008พระวิทยา ป้องโหน่งธรรมไทยน้อย83ผ่าน1/2560
8265805202024พระจิราวัฒน์ จุลโนนยางธรรมไทยน้อย82ผ่าน1/2560
8275705201056พระเก่ง ปัสสะธรรมไทยน้อย79ผ่าน1/2560
8285705201018พระภานุวัฒน์ จันทามูลธรรมไทยน้อย87ผ่าน1/2560
8295705201010นายวิรัตน์ ทองภูธรรมไทยน้อย98ผ่าน1/2560
8305705203026นายศิลาชัย ภูบัวเพชรธรรมไทยน้อย88ผ่าน1/2560
831พระมหาวัชรเศษฐ์ วงศ์ศศิปภากุลธรรมไทยน้อย81ผ่าน1/2560
832พระมหาธีรพงษ์ธรรมไทยน้อย92ผ่าน1/2560
833นายแสวง ชนะชัยธรรมไทยน้อย67ผ่าน1/2560
8345705201013พระไพโรจน์ สุโพธิ์ทองธรรมไทยน้อย80ผ่าน1/2560
8356005502066นางสาวจิราพร วัลนีCHINESE60.9ผ่าน1/2560
8366005502061นางสาวลลิตา ป้องเศษCHINESE62.3ผ่าน1/2560
8376005502065นางสาวจิตติมา อนุศรีCHINESE60ผ่าน1/2560
8386005502075นางสาวภัทรวดี คนึงกล้าCHINESE60.1ผ่าน1/2560
8396005502080นางสาวเสาวภา ศรแพงCHINESE65.8ผ่าน1/2560
8406005502079นางสาวสุวนันท์ ศรีจันมาCHINESE60.8ผ่าน1/2560
8416005502077นางสาวสิรินาถ สิงห์ซอมCHINESE65.6ผ่าน1/2560
8425905502017นางสาวธิดาภรณ์ ช่วยด้วงCHINESE60ผ่าน1/2560
8435905502042นายสุชาญ อันปัญญาCHINESE62.9ผ่าน1/2560
8445905502021นางสาวปรียาวัฒน์ แน่นดีCHINESE62.3ผ่าน1/2560
8455905502031นางสาวศศินันท์ พิมูลรัตน์CHINESE60.7ผ่าน1/2560
8465905502025นางสาวแพรวพลอย ลีคะCHINESE85.3ผ่าน1/2560
8475905502020นางสาวนันท์ธีมา คงนาวังCHINESE65.2ผ่าน1/2560
8485905502016นางสาวเกวลี มั่นยืนCHINESE76.8ผ่าน1/2560
8495905502037นายณัฐพล คำพันธ์CHINESE70ผ่าน1/2560
8505905502045นายอรรถพล อุ่นทะยาCHINESE64.3ผ่าน1/2560
8515905502043นายสุภคิน ทาอามาตย์CHINESE68.6ผ่าน1/2560
8525905502038นายณัฐวัฒน์ สุทธลูนCHINESE65.6ผ่าน1/2560
8535905502028นางสาวรัตวรรณ จอมทองCHINESE72.1ผ่าน1/2560
8545905502026นางสาวภัทราภรณ์ นามเกตุCHINESE67.4ผ่าน1/2560
8555905502092นายณัฐวัตร พัฒน์เย็นCHINESE60.4ผ่าน1/2560
8565905502015นางสาวจุฑามาศ ผาดจันทร์CHINESE68.9ผ่าน1/2560
8576005502018นางสาวณัฐติญา ดวงโพธิ์พิมพ์CHINESE60ผ่าน1/2560
8586005502033นายชนาธิน เห็มวิพัฒน์CHINESE66.8ผ่าน1/2560
8596005502031นางสาวอนุสรา เหล่าข้านค้อCHINESE60.6ผ่าน1/2560
8606005502035นายดนุพร บุตรแสงCHINESE74.1ผ่าน1/2560
8616005502020นางสาวธนัญญา สอนจันดาCHINESE64.2ผ่าน1/2560
8626005502032นายกรณพงศ์ แสงเพชรCHINESE74.2ผ่าน1/2560
8635905504031นายสุทธิพงษ์ ม่องคำหมื่นCHINESE60.2ผ่าน1/2560
8645705201008Den SonCHINESE66.3ผ่าน1/2560
8656005502018สามเณรปิยนัด นามโคตรCHINESE60.5ผ่าน1/2560
8666005504065ส.ณ พีระพล ไชยวงค์CHINESE60.9ผ่าน1/2560
8676005504014ส.ณ นครินทร์ เขียวหนูCHINESE60.3ผ่าน1/2560
8686005504012ส.ณ คมสัน พันธจันทร์CHINESE60.4ผ่าน1/2560
8696005504026นางสาวสุพัทราCHINESE60ผ่าน1/2560
8706005504070นายพนวรลักษ์ สุดบุญCHINESE60.2ผ่าน1/2560
8716005504031นายนรากร พันนานนทร์CHINESE60.1ผ่าน1/2560
8726005504035นายวรวิช อยู่บัวCHINESE60ผ่าน1/2560
8736005503014นายพีรวัส รัตนยาCHINESE65.4ผ่าน1/2560
8746005503015นายอัครเดช พินชาร์CHINESE60.4ผ่าน1/2560
8756005503009นางสาวณัฐชาCHINESE60.9ผ่าน1/2560
8766005503010นางสาวนมินทรา เหลาดวงดีCHINESE60.9ผ่าน1/2560
8776005503013นายธนสิน ศรีสถานCHINESE60.2ผ่าน1/2560
8785805202026พระภาคภูมิ ธีรธมฺโมCHINESE60ผ่าน1/2560
8795805203044พระทองวัน พมมะลีCHINESE60.6ผ่าน1/2560
8806005502025นางสาววรรณนิสา โยวะENGLISH77ผ่าน2/2560
8816005502029นางสาวสุมิตตา บุทองENGLISH70ผ่าน2/2560
8826005502044นายวัชระ ศรีพานิชENGLISH75ผ่าน2/2560
8836005502033นายชนาธิน เห็มวิพัฒน์ENGLISH82ผ่าน2/2560
8846005502024นางสาวเมธิดา หมื่นอภัยENGLISH76ผ่าน2/2560
8856005502018นางสาวณัฐติญา ดวงโพธิ์พิมพ์ENGLISH76ผ่าน2/2560
8866005502032นายกรณพศ์ แสงเพชรENGLISH63ผ่าน2/2560
8876005502016นางสาวฐานิต บุพผาพิลาENGLISH72ผ่าน2/2560
8885723202022นางสาวภทรดา มีสอนENGLISH79ผ่าน2/2560
8895605202118นางสาวลัดดาวัลย์ ดอนเสนาENGLISH78ผ่าน2/2560
8905705203006พระมหาชรายุทธ ชูรัตน์ENGLISH85ผ่าน2/2560
8915605202139พระวานิตย์ อธิปญฺโญENGLISH87ผ่าน2/2560
8926005502022ปรรารถนา เทศธรรมENGLISH84ผ่าน2/2560
8936005502017ณัฎฐธิต สังราชENGLISH87ผ่าน2/2560
8946005503017Novice Anik BaruaTHAI90ผ่าน2/2560
8956005503030Novice Rahul SramanTHAI70ผ่าน2/2560
8966005503019Novice Uzzal BaruaTHAI92ผ่าน2/2560
8976005503008Novice Sajib BaruaTHAI72ผ่าน2/2560
8986005503018Novice Suzan BaruaTHAI70ผ่าน2/2560
8995705203044พระโบรส ติทTHAI82ผ่าน2/2560
9006005503031Ven.Borun DongTHAI91ผ่าน2/2560
9016005503032Novice Lyhieng ChouTHAI93ผ่าน2/2560
9026005501102สามเณรเสิก สีวิไลพอนTHAI90ผ่าน2/2560
9036005501104สามเณรพรประเสริฐ แก้วบัณฑิตTHAI91ผ่าน2/2560
9045605203012Ven.Chhun Eng ChhilTHAI73ผ่าน2/2560
9055805201053พระลุนทะนน ทะนนTHAI82ผ่าน2/2560
9065505203019Ven. Rath RenTHAI74ผ่าน2/2560
907Ven.Vicheth ShangTHAI68ผ่าน2/2560
9086005501025สามเณรแสงเพชรTHAI84ผ่าน2/2560
9096005501133พระรูเบล บารัวTHAI74ผ่าน2/2560
9106005501103พระสันติ วรจิตร์THAI94ผ่าน2/2560
911Sa Duol SonTHAI82ผ่าน2/2560
9126005503001พระลิขิต เลียมเพชรรัตน์CHINESE69ผ่าน2/2560
9136005503002พระสุรชัย หมื่นเสนาCHINESE74ผ่าน2/2560
9146005503003พระสุรินร์ นามสีCHINESE61ผ่าน2/2560
9156005503006สามเณรวีระ จินดากุลCHINESE60ผ่าน2/2560
9166005504001พระจักรี มาป้องธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2560
9176005502056สามเณรภูริณัฐ มีชัยมาตรธรรมไทยน้อย90ผ่าน2/2560
9186005502052สามเณรธวัชชัย อินกองธรรมไทยน้อย97ผ่าน2/2560
9196005502059สามเณรสุพัฒน์ ทองสุทธิ์ธรรมไทยน้อย82ผ่าน2/2560
9206005504008พระธีระวัฒน์ บุญมากธรรมไทยน้อย75ผ่าน2/2560
9216005504007พระสิทธิกานต์ โพธิ์ศรีเรียงธรรมไทยน้อย72ผ่าน2/2560
9226005504004พระนรา คุ้มโพธิ์น้อยธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2560
9236005504071สามเณรภานุวัฒน์ จันทะยาธรรมไทยน้อย83ผ่าน2/2560
9246005504041นายพัฒนพงษ์ หนองน้ำธรรมไทยน้อย82ผ่าน2/2560
9256005504040สามเณรเอกพัน อินจันทึกธรรมไทยน้อย82ผ่าน2/2560
9266005504006พระวรรณชัย สุวรรณบลธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2560
9276005504032นายนราธิป คำลือธรรมไทยน้อย81ผ่าน2/2560
9285805204119สามเณรศุภพล เนียงหนองคูธรรมไทยน้อย77ผ่าน2/2560
9295805204028สามเณรฐาปกรณ์ นาดีธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2560
9305805204013พระธนากร ภูคำตาธรรมไทยน้อย78ผ่าน2/2560
9315820204002สามเณรจิตสรานนท์ ภูจำปีธรรมไทยน้อย73ผ่าน2/2560
9325905502014นางสาวกิตติยา พืชผักหวานธรรมไทยน้อย75ผ่าน2/2560
9335905502019นางสาวปภัทสร นาจารย์ธรรมไทยน้อย73ผ่าน2/2560
9345905502022นางสาวพรนภา ตาดีธรรมไทยน้อย75ผ่าน2/2560
9356005502050สามเณรเกรียงไกร นะวะศรีธรรมไทยน้อย93ผ่าน2/2560
9365705203038นางสาววรกมล แก้วประเสริฐธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2560
9375805202044นางสาวมะลิวัลย์ ป่าผือธรรมไทยน้อย72ผ่าน2/2560
9385705202060นายฐิติพงศ์ สิมยางคำธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2560
9395705202050พระโกสินทร์ ฝ่ายพลแสนธรรมไทยน้อย75ผ่าน2/2560
9405705201048พระหริรักษ์ ศรีวิชัยธรรมไทยน้อย90ผ่าน2/2560
9416005504011พระกันตภณ ศรีขอCAMBODIAN87ผ่าน2/2560
9426005504068พระมหาสรายุทธ กลฺยาณเมธีVIETNAMESE79ผ่าน2/2560
9436005504022พระสุชาติ บัวภาVIETNAMESE85ผ่าน2/2560
9446005504063สามเณรธีระวัฒน์ มาเบ้าVIETNAMESE82ผ่าน2/2560
9456005504016สามเณรปฎิพัฒน์ ท่าเขVIETNAMESE78ผ่าน2/2560
9465705203023นายเกียรติศักดิ์ มาระศรีVIETNAMESE80ผ่าน2/2560
9475705204052พระอาทิตย์ เจริญศรีVIETNAMESE79ผ่าน2/2560
9485605203025นายสามารถ รวมออมVIETNAMESE78ผ่าน2/2560
9495705204027นายวรพันธ์ มั่นกลางVIETNAMESE78ผ่าน2/2560
9506005504017ส.ณ ปรีชา ทองแม้นVIETNAMESE82ผ่าน2/2560
9515705203040นางสาวสุดารัตน์ ชัภูมิVIETNAMESE85ผ่าน2/2560
9525375204033นายกัลยกร สุวรรณีVIETNAMESE82ผ่าน2/2560
9535905504077นางสาวไอรดา อันสังหารVIETNAMESE93ผ่าน2/2560
9545705203025นายรวุตษ์ วิชัยVIETNAMESE60ผ่าน2/2560
9555705203018พระสุระชัย ดีหลีVIETNAMESE61ผ่าน2/2560
9565705202066พระสมาน ศรีทวีกาศCAMBODIAN80ผ่าน2/2560
9575705201068พระอธิการสุดใส ตาลอุทัยCAMBODIAN90ผ่าน2/2560
9585705201071พระชาญชัย บุญหล้าCAMBODIAN75ผ่าน2/2560
9595705201074พระวรพันธ์ ภระจายศรีCAMBODIAN91ผ่าน2/2560
9605705201075พระสะอาด สาระดีCAMBODIAN90ผ่าน2/2560
9615705201076พระอธิการอินแตง แสงบุศย์CAMBODIAN84ผ่าน2/2560
9625705201078พระอธิการสิทธิชัย โปรยมาลาCAMBODIAN88ผ่าน2/2560
9635705201083พระประทอม แก้วถาวรCAMBODIAN81ผ่าน2/2560
9645705201084พระธานินทร์ เหลือผลCAMBODIAN85ผ่าน2/2560
9655705201087พระครูอุดมธรรมโอภาส ภูจิตเย็นCAMBODIAN88ผ่าน2/2560
9665705201088พระสมศักดิ์ ภารสุวรรณCAMBODIAN85ผ่าน2/2560
9675705201090พระอรัญ ไชยชิตCAMBODIAN92ผ่าน2/2560
9685705201092พระรณยุทธ ฐานธมฺโมCAMBODIAN83ผ่าน2/2560
9695705201093พระสมพร ปริปนฺโนCAMBODIAN86ผ่าน2/2560
9705705201099พระทองดี ไชยคำมีCAMBODIAN70ผ่าน2/2560
9715705201102พระแสงประทีป นาทันใจCAMBODIAN67ผ่าน2/2560
9725705201104พระวีระศักดิ์ มาตทองจันทร์CAMBODIAN87ผ่าน2/2560
9735705201105พระนครินทร์ พลชิวาCAMBODIAN78ผ่าน2/2560
9745705201106พระฉัตรชุกร ภูยาทิพย์CAMBODIAN81ผ่าน2/2560
9755705201109พระชัยยุทธ คำเนตรCAMBODIAN91ผ่าน2/2560
9765705201117สามเณรต้อม สนธยาCAMBODIAN81ผ่าน2/2560
9775705201121พระวิทยา หรดีCAMBODIAN87ผ่าน2/2560
9785705201123พระสมุห์เอ็ด เอี่ยมศรีCAMBODIAN82ผ่าน2/2560
9795705201125พระสำรี ปริปนฺโนCAMBODIAN70ผ่าน2/2560
9805705201126นายสินสมุทร สินธุศิริCAMBODIAN82ผ่าน2/2560
9815705201127สามเณรอภิสิทธิ์ เจริญราชCAMBODIAN84ผ่าน2/2560
9825705201122นางธิติกา ศรีกุตาCAMBODIAN77ผ่าน2/2560
9835705202036นางสาวจิราภัสร์ ภูทองกิ่งCAMBODIAN79ผ่าน2/2560
9845905503003พระสุรชาติ นาเสถียรENGLISH94ผ่าน1/2561
9855905501028พระสุพรม นาโมENGLISH60ผ่าน1/2561
9865905501033พระวีระศักดิ์ แสงปัญญาENGLISH92ผ่าน1/2561
9875905204041นางสาวนิชดา คำพูลENGLISH51ผ่าน1/2561
9886005504033สามเณรปริญญา เตวิชาENGLISH82ผ่าน1/2561
9895905501071พระวิทธวัฒ พิกุลENGLISH86ผ่าน1/2561
9905905501053พระวันพิชิต สีททินธ์ENGLISH86ผ่าน1/2561
9915905501060พระอธิการสังวาลย์ บรรจงENGLISH87ผ่าน1/2561
9925905501023พระพงษ์ศรี คำภาสันENGLISH64ผ่าน1/2561
9935705201038พระสุรศักดิ์ ทาตาENGLISH64ผ่าน1/2561
9945805201004พระอธิการบัณฑิต วงสุ่ยENGLISH51ผ่าน1/2561
9956005503232Novice Lyheing ChouENGLISH62ผ่าน1/2561
9965805204119สามเณรศุภพล เนียงหนองคูENGLISH52ผ่าน1/2561
9975805204013พระธนากร ส้อยรอดENGLISH53ผ่าน1/2561
9985805202004สามเณรจามิกร สัจจาสังข์ENGLISH51ผ่าน1/2561
9995805204012สามเณรชัยภัก พาลีENGLISH52ผ่าน1/2561
10006105502021นางสาวอุลัยวัลย์ สุริโยชัยVIETNAMESE96ผ่าน1/2561
10016105502015นางสาวนิภาพร โมกสุวรรณVIETNAMESE85ผ่าน1/2561
10026105503003นางสาวศันสนีย์ แก้วสุวรรณVIETNAMESE60ผ่าน1/2561
10036105503007นางสาวปภัสสร โพธิ์ชุมVIETNAMESE62ผ่าน1/2561
10046105504021นายเจษฎา แสนสีมนต์VIETNAMESE86ผ่าน1/2561
10056105504027นางสาวอำนวยพร กงลาVIETNAMESE91ผ่าน1/2561
10066105504074นางสาวจิระประภาพร พรมฤทธิ์VIETNAMESE69ผ่าน1/2561
10076005504027นางสาวอารศญา เหยียดรัมย์VIETNAMESE78ผ่าน1/2561
10086005502006สามเณรวิวัฒน์ บุญพรมVIETNAMESE90ผ่าน1/2561
10096005502009สามเณรอมรเทพ เซียมจันทึกVIETNAMESE61ผ่าน1/2561
10106105504073นายชัยณรงค์ วิเศษศรีVIETNAMESE86ผ่าน1/2561
10116005501086นายกิตติพงษ์ บุญจวงVIETNAMESE62ผ่าน1/2561
10125805203026นางสาวเจษฎากร ไล่เสือVIETNAMESE60ผ่าน1/2561
10136005502005สามเณรพิทักษ์โยธิน เสนามนตรีVIETNAMESE71ผ่าน1/2561
10145905504027นายกรวิชย์ เป้ามีVIETNAMESE62ผ่าน1/2561
10155805202020พระทองจันทร์ พนาวาสVIETNAMESE60ผ่าน1/2561
10165805204012สามเณรชัยภัก พาลีVIETNAMESE60ผ่าน1/2561
10175805202012พระมหาโกสน สมอนาVIETNAMESE60ผ่าน1/2561
10185805203035นางสาวสิรินพร มีพร้อมVIETNAMESE60ผ่าน1/2561
10195805202006พระนภารัตน์ นนฺทโกVIETNAMESE60ผ่าน1/2561
10205405202024พระสุรพร รันศรีVIETNAMESE81ผ่าน1/2561
10216105502067นายธนาธิป ตาแหวนCHINESE89ผ่าน1/2561
10226105502025นางสาวจิราวรรณ นาคบุรีCHINESE88ผ่าน1/2561
10236105502026นางสาวธารวิมล เฉลียวดีCHINESE90ผ่าน1/2561
10246105502027นางสาวจิรนันท์ นามนาCHINESE86ผ่าน1/2561
10256105502024นางสาวจันทร์ประภา แก้วน้ำใสย์CHINESE71ผ่าน1/2561
10266105502060นางสาวเอกนารี วรรณสุCHINESE84ผ่าน1/2561
10276105502070นางสาวญานิกา นามวันCHINESE82ผ่าน1/2561
10286105502069นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธาCHINESE85ผ่าน1/2561
10296105502002นายพงษ์พัฒน์ แก้วแสนชัยCHINESE91ผ่าน1/2561
10306105502030นายพิบูลย์ เตินเตือนCHINESE94ผ่าน1/2561
10316105502017นางสาวกุลปริยา โอบโคกสูงCHINESE86ผ่าน1/2561
10326105502018นางสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์CHINESE75ผ่าน1/2561
10336105502020นางสาวพรพรรณ คงกุทองCHINESE62ผ่าน1/2561
10346105502059นางสาวสุธาธินี นาสิงคารCHINESE76ผ่าน1/2561
10356105502057นางสาวสุดารัตน์ นางสิงคารCHINESE75ผ่าน1/2561
10366105502058นางสาวกัลยารัตน์ พรมตู้CHINESE72ผ่าน1/2561
10376105502031นางสาวปวีณา พลภิญโญCHINESE79ผ่าน1/2561
10386105502016นางสาวทิวากร สิงห์หลงCHINESE73ผ่าน1/2561
10396105502067นายธนาธิป ตาแหวนENGLISH 194ผ่าน1/2561
10406105502025นางสาวจิราวรรณ นาคบุรีENGLISH 169ผ่าน1/2561
10416105502026นางสาวธารวิมล เฉลียวดีENGLISH 178ผ่าน1/2561
10426105502027นางสาวจิรนันท์ นามนาENGLISH 183ผ่าน1/2561
10436105502024นางสาวจันทร์ประภา แก้วน้ำใสย์ENGLISH 188ผ่าน1/2561
10446105502060นางสาวเอกนารี วรรณสุENGLISH 180ผ่าน1/2561
10456105502070นางสาวญานิภา นามวันENGLISH 183ผ่าน1/2561
10466105502069นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธาENGLISH 184ผ่าน1/2561
10476105502017นางสาวจุฬาลักษณ์ แพงมาENGLISH 166ผ่าน1/2561
10486105502002นายพงษ์พัฒน์ แก้วแสนชัยENGLISH 183ผ่าน1/2561
10496105502030นายพิบูลย์ เตินเตือนENGLISH 190ผ่าน1/2561
10506105502017นางสาวกุลปริยา โอบโคกสูงENGLISH 183ผ่าน1/2561
10516105502018นางสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์ENGLISH 184ผ่าน1/2561
10526105502020นางสาวพรพรรณ คงกุทองENGLISH 176ผ่าน1/2561
10536105502059นางสาวสุธาธินี นาสิงคารENGLISH 176ผ่าน1/2561
10546105502057นางสาวสุดารัตน์ นางสิงคารENGLISH 187ผ่าน1/2561
10556105502058นางสาวกัลยารัตน์ พรมตู้ENGLISH 176ผ่าน1/2561
10566105502031นางสาวปวีณา พลภิญโญENGLISH 180ผ่าน1/2561
10576105502015นางสาวนิภาพร โมกสุวรรณENGLISH 178ผ่าน1/2561
10586105502016นางสาวทินกร สิงห์หลงENGLISH 178ผ่าน1/2561
10596105502021นางสาวอุลัยวัลย์ สุริโยชัยENGLISH 179ผ่าน1/2561
10606105502035สามเณรเริงชัย วรสิทธิ์ENGLISH 153ผ่าน1/2561
10616105502047สามเณรธนพล ใจเกษมENGLISH 166ผ่าน1/2561
10626105502046พระสนั่น ภูมิวงษ์ENGLISH 158ผ่าน1/2561
10636105502037สามเณรนฤนาท พิมพาแสงENGLISH 184ผ่าน1/2561
10646105502036สามเณรภานุพงศ์ ผลเหลือENGLISH 164ผ่าน1/2561
10656105502071พระอนุชา ศรีโยธาENGLISH 175ผ่าน1/2561
1066พระปรัชญา แสนยสมุทรENGLISH 174ผ่าน1/2561
10676105502040สามเณรทินวัฒน์ โตโสENGLISH 181ผ่าน1/2561
10686105502041สามเณรภูธเนศ เลิกนอกENGLISH 165ผ่าน1/2561
10696105502068สามเณรวัชระ อำท้าวENGLISH 178ผ่าน1/2561
10706105502034สามเณรศักดิ์ดา วงษ์ท้าวENGLISH 155ผ่าน1/2561
10716105502048พระมหาพิทักษ์ ภูมิชัยENGLISH 181ผ่าน1/2561
10726105502062พงษ์พัฒน์ ปลัดคำENGLISH 164ผ่าน1/2561
10736105502042สามเณรชัชวาล สงดวงENGLISH 189ผ่าน1/2561
10746105502038สามเณรธีระชัย สร้อยเสนาENGLISH 172ผ่าน1/2561
10756105502039สามเณรศราวุธ พ่อธานีENGLISH 171ผ่าน1/2561
10766105502045พระอุดม สินชัยENGLISH 180ผ่าน1/2561
10776105504060นางสาววนิดา คำอ่อนENGLISH 167ผ่าน1/2561
10786105504061นายกฤตนัย จันทร์เหลืองENGLISH 180ผ่าน1/2561
10796105504009พระประกาศิต ดวงประเทศENGLISH 155ผ่าน1/2561
10806105504053พระนัฐพล แสนสีมนต์ENGLISH 155ผ่าน1/2561
10816105504059สามเณรพงษ์สุนทร กันทองENGLISH 156ผ่าน1/2561
10826105504055สามเณรอาดุสิต สุวรรณสิงห์ENGLISH 176ผ่าน1/2561
10836105504058สามเณรปฎิพันธ์ จันเตENGLISH 178ผ่าน1/2561
10846105504062พระยุทธนา พลนาคูENGLISH 172ผ่าน1/2561
10856105504054สามเณรปฎิหาริย์ อุ่นประกอENGLISH 172ผ่าน1/2561
10866105504057สามเณรวิทยา คำรังENGLISH 176ผ่าน1/2561
10876105502079นางสาวอรัญญา หงษาล้วนENGLISH 172ผ่าน1/2561
10886105502078นางสาวรัชนีกร แสนโภกENGLISH 171ผ่าน1/2561
10896105501002พระมหาสุทัศน์ บัวหอมENGLISH 188ผ่าน1/2561
10906105501003พระอนุวัติ ดวนจันทึกENGLISH 171ผ่าน1/2561
10916105501004พระศุภชัย นนท์ตุลาENGLISH 163ผ่าน1/2561
10926105501008สามเณรวีระศักดิ์ ใฮงามENGLISH 156ผ่าน1/2561
10936105501001พระปลัดจักรภัทร์ ภูมิช่วงENGLISH 171ผ่าน1/2561
10946105501009สามเณรนำชัย แสงเดือนENGLISH 162ผ่าน1/2561
10956105501010สามเณรสัญชัย ดงลุนENGLISH 168ผ่าน1/2561
10966105503007นางสาวปภัสสร โพธิ์ชุมENGLISH 156ผ่าน1/2561
10976105503008สามเณรภูวนัย เทพมวลENGLISH 168ผ่าน1/2561
10986105504013สามเณรสันติ เวียงจันทร์ENGLISH 171ผ่าน1/2561
10996105504007สามเณรอนุเชษฐ์ ผ่านจังหารENGLISH 187ผ่าน1/2561
11006105504037นายชัยณรงค์ วิเศษศรีENGLISH 152ผ่าน1/2561
1101พระอภิเดช ถ้าวเองENGLISH 153ผ่าน1/2561
11026105504021นายเจษฎา แสนสีมนต์ENGLISH 151ผ่าน1/2561
11036105504027นางสาวอำนวยพร กงลาENGLISH 161ผ่าน1/2561
11046105504074นางสาวจิระประภาพร พรมฤทธิ์ENGLISH 151ผ่าน1/2561
11056105504028สามเณรธนัตร์ พิจารโชติENGLISH 159ผ่าน1/2561
11066105504001พระมหาเจษฎา ถาวรเรืองENGLISH 151ผ่าน1/2561
11076105504014พระศุภชัย อายุยืนENGLISH 161ผ่าน1/2561
11086105504011พระประยุทธ พะระสีENGLISH 168ผ่าน1/2561
11096105504030สามเณรธนพล เงินถาวรENGLISH 161ผ่าน1/2561
11106105504031สามเณรพงศธร ศรีบุญมีENGLISH 162ผ่าน1/2561
11116105504032สามเณรพงศกร ศรีบุญมีENGLISH 156ผ่าน1/2561
11126105504029สามเณรรุ่งเดช แก้วมูลมุขENGLISH 155ผ่าน1/2561
11136105504034สามเณรจิรวัฒน์ ผิวดำENGLISH 169ผ่าน1/2561
11146105504073พระอาทร คอนสันต์ENGLISH 153ผ่าน1/2561
11156105503017สามเณรธีรภัทร์ พลหนองหลวงENGLISH 180ผ่าน1/2561
11166105504012นายณัฐศักดิ์ ไทธะนีENGLISH 176ผ่าน1/2561
11176105504003นายพีรดา จูวัฒนสำราญENGLISH 173ผ่าน1/2561
11186105504006นายธนพล พันฤทธิ์ENGLISH 185ผ่าน1/2561
11196105504002นายฉัตรชัย ทำทวีENGLISH 177ผ่าน1/2561
11206105503006Ven.Thongsing PhengsavanhENGLISH 162ผ่าน1/2561
11216105503005Ven.Oloth SuvannasanENGLISH 153ผ่าน1/2561
11226105502074สามเณรเกรียงไกร วงเวียนENGLISH 167ผ่าน1/2561
11236105502066สามเณรดลนชัย พรมศรีENGLISH 151ผ่าน1/2561
11246105502049พระศรายุทธ จงเทพENGLISH 154ผ่าน1/2561
11256105502061นายเจษฎาไชยวงศ์กดENGLISH 181ผ่าน1/2561
11266105502065สามเณรอำพล ชัยฉลาดENGLISH 174ผ่าน1/2561
11276105502052สามเณรราเมศวร์ พูลแก้วENGLISH 174ผ่าน1/2561
11286105502063นางสาวศิริรัตน์ ชำนงศิลป์ENGLISH 157ผ่าน1/2561
11296105502064นายวุฒินันท์ เดิมบุรีENGLISH 177ผ่าน1/2561
11306105502008นายเศกดุสิต จอมทองENGLISH 178ผ่าน1/2561
11316105502007นางสาวธิดารัตน์ จันทร์สงวนENGLISH 150ผ่าน1/2561
11326105502011นายณรงค์ฤทธิ์ คำสมัยENGLISH 157ผ่าน1/2561
11336105502013นายธนวัฒน์ พระจันทร์ENGLISH 182ผ่าน1/2561
11346105502014นายปัณณวัฒน์ พิมพ์เพิ่งENGLISH 168ผ่าน1/2561
11356105502009นางสาวกชกร พรมสาเทศน์ENGLISH 182ผ่าน1/2561
11366105502004นายรัฐธรรมนูญ สารภักดิ์ENGLISH 150ผ่าน1/2561
11376105502003นางสาวศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์ENGLISH 184ผ่าน1/2561
11386105502029นางสาวจิราภรณ์ สุนนท์ENGLISH 172ผ่าน1/2561
11396105502028นางสาวสุพัชญา สมีแจ้งENGLISH 159ผ่าน1/2561
11406105502023นายอนุชา คำษาวงศ์ENGLISH 177ผ่าน1/2561
11416105502022นายปรเมษฐ์ ทองโคตรENGLISH 177ผ่าน1/2561
11426105502032นางสาวอรัญญา สังสูงเนินENGLISH 154ผ่าน1/2561
11436105502053สามเณรวัชริด ปีรองENGLISH 153ผ่าน1/2561
11446105502005นายพงษ์เพชร วิชาชัยENGLISH 188ผ่าน1/2561
11456105502012นายณัฐวุฒิ จันทร์น้อยENGLISH 174ผ่าน1/2561
11466105502001นางสาวขวัญใจ ยอดตาENGLISH 172ผ่าน1/2561
11476105502075นางสาววราพร เหล่าอันENGLISH 184ผ่าน1/2561
11486105501076นางสาวอนุศรา พลดงนอกENGLISH 178ผ่าน1/2561
11496105502077นางสาวนฤมล ดาถ่ำENGLISH 159ผ่าน1/2561
11506105501020พระทนงศักดิ์ ภูนาโพธิ์ENGLISH 1100ผ่าน1/2561
11516105504024นายเกศแก้ว ดวงฤดีศักดิ์ENGLISH 181ผ่าน1/2561
11526005501015สามเณรอาทิตย์ บุญสงค์ธรรมไทยน้อย95ผ่าน1/2561
11536005501050พระฐิติ สุทธิธรรมไทยน้อย94ผ่าน1/2561
11546005504019สามเณรไรวินทร์ รัตนะรักษ์ธรรมไทยน้อย97ผ่าน1/2561
11555905501028พระสุพรม นาโมธรรมไทยน้อย72ผ่าน1/2561
11565905501033พระวีระศักดิ์ แสงปัญญาธรรมไทยน้อย65ผ่าน1/2561
11575905501048พระสำเนาร์ ไชยเดชธรรมไทยน้อย71ผ่าน1/2561
11586105501020พระทนงศักดิ์ ภูนาโพธิ์ธรรมไทยน้อย92ผ่าน1/2561
11596005501021พระธนวัฒน์ สูงแข็งธรรมไทยน้อย77ผ่าน1/2561
11605905501031พระอธิการหาญชัย แก้วพรมธรรมไทยน้อย69ผ่าน1/2561
11615905501071พระวิทธวัฒ พิกุลธรรมไทยน้อย92ผ่าน1/2561
11625905501053พระวันพิชิต สีทินธ์ธรรมไทยน้อย95ผ่าน1/2561
11635905501060พระอธิการสังวาลย์ บรรจงธรรมไทยน้อย74ผ่าน1/2561
11645905501023พระพงษ์ศรี คำภาสันธรรมไทยน้อย94ผ่าน1/2561
11656105502075นางสาววราพร เหล่าอันVIETNAMESE75ผ่าน2/2561
11666105502077นางสาวนฤมล ดาถ่ำVIETNAMESE80ผ่าน2/2561
11676105502076นางสาวอนุศรา พลดงนอกVIETNAMESE93ผ่าน2/2561
11686105502061นายเจษฎา ชัยวงศ์คตVIETNAMESE62ผ่าน2/2561
11696105502013นายธนวัฒน์ พระจันทร์VIETNAMESE80ผ่าน2/2561
11706105502001สามเณรขวัญใจ ยอดตาVIETNAMESE84ผ่าน2/2561
11716105502012นายณัฐวุฒิ จันทร์น้อยVIETNAMESE82ผ่าน2/2561
11726105502003นางสาวศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์VIETNAMESE88ผ่าน2/2561
11736105502074สามเณรเกรียงไกร วงเวียนVIETNAMESE60ผ่าน2/2561
11746105502008นายเศกดุสิต จอมทองVIETNAMESE73ผ่าน2/2561
11756105502022นายปรเมษฐ์ ทองโคตรVIETNAMESE82ผ่าน2/2561
11766105502023นายอนุชา คำษาวงค์VIETNAMESE81ผ่าน2/2561
11776105502065สามเณรอำพล ชัยฉลาดVIETNAMESE78ผ่าน2/2561
11786105502009นางสาวกชกร พรมสาเทศน์VIETNAMESE81ผ่าน2/2561
11796105502028นางสาวสุฬชญา สมีแจ้งVIETNAMESE71ผ่าน2/2561
11806105502029นางสาวจิราภร์ สุนนท์VIETNAMESE83ผ่าน2/2561
11816105503017สามเณรธีรภัทร พลหนองหลวงVIETNAMESE84ผ่าน2/2561
11826105502005นายพงษ์เพชร วิชาชัยVIETNAMESE73ผ่าน2/2561
11836105502032นางสาวอรัญญา สังสูงเนินVIETNAMESE76ผ่าน2/2561
11845805204040นายอดิศักดิ์ อุปนันท์VIETNAMESE60ผ่าน2/2561
11855805204056นายเจษฎา กงลาVIETNAMESE60ผ่าน2/2561
11865805202016พระมหากิตตินนท์ รัตนสิงห์สกุลVIETNAMESE71ผ่าน2/2561
11875805202010พระมหากิตติชัย ภูดักด่านVIETNAMESE71ผ่าน2/2561
11885805201004พระอธิการบัณิต วงสุ่ยVIETNAMESE73ผ่าน2/2561
11896105503007นางสาวปภัสสร โพธิชุมENGLISH 277ผ่าน2/2561
11906105503003นางสาวศันสนีย์ แก้วสุวรรณENGLISH 275ผ่าน2/2561
11916105503017สามเณรธีรภัทร พลหนองหลวงENGLISH 278ผ่าน2/2561
11926105503016สามเณรตะวัน จันเจริญENGLISH 283ผ่าน2/2561
11936105503005Phra Oloth SuvannasanENGLISH 279ผ่าน2/2561
11946105503006Phra Thongsing PhongssvanhENGLISH 288ผ่าน2/2561
11955805203038พระกิตติกุล ม้าวมาลาENGLISH 277ผ่าน2/2561
11966105503008Phuwanai ThepnuanENGLISH 291ผ่าน2/2561
11976105503020Novice Khamthee SeemalaENGLISH 287ผ่าน2/2561
11985805202024พระจิรวัฒน์ จุลโนนยางENGLISH 261ผ่าน2/2561
11995805204002พระมหาจิตสรานนท์ จตญาณเมธีENGLISH 273ผ่าน2/2561
12006005501093พระประยูร รัศมีธรรมไทยน้อย81ผ่าน2/2561
12016005501099พระครูอุปถัมภ์บุญเขตธรรมไทยน้อย71ผ่าน2/2561
12026005501107พระประสิทธิ์ จันทร์สุขธรรมไทยน้อย78ผ่าน2/2561
12036005501094พระมานิตย์ บุญประคมธรรมไทยน้อย83ผ่าน2/2561
12046005501089พระธนพล คำมั่นธรรมไทยน้อย74ผ่าน2/2561
12056005501086พระนิพนธ์ วังเกี้ยงธรรมไทยน้อย87ผ่าน2/2561
12066005501090พระอมรินทร์ ศรีสังฆ์ธรรมไทยน้อย96ผ่าน2/2561
12076005501085พระสมคิด สีดามาตย์ธรรมไทยน้อย84ผ่าน2/2561
12086005501072พระแหวน โสทองธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2561
12096005501097พระสงกรานต์ โคตะเปธรรมไทยน้อย66ผ่าน2/2561
12106005501079พระครูสุวรรณธรรมวิมลธรรมไทยน้อย75ผ่าน2/2561
12116005501087พระธนา สุนทองธรรมไทยน้อย78ผ่าน2/2561
12126005501080พระสมาส มาศรีธรรมไทยน้อย77ผ่าน2/2561
12136105504058สามเณรปฎิพันธ์ จันเตธรรมไทยน้อย94ผ่าน2/2561
12146105504054สามเณรปฎิหาริย์ อุ่นประกอธรรมไทยน้อย89ผ่าน2/2561
12156105504055สามเณรอาดุสิต สุวรรณสิงห์ธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2561
12166105504053พระนัฐพล แสนวีมนต์ธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2561
12176105504061กฤตนัย จันทร์เหลืองธรรมไทยน้อย85ผ่าน2/2561
12186105504057สามเณรวิทยา คำรังธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2561
12196105504060นางสาววนิดา คำอ่อนธรรมไทยน้อย90ผ่าน2/2561
12205905502009พระปริวรรต เหล่าทาธรรมไทยน้อย71ผ่าน2/2561
12216105504034สามเณรจิรวัฒน์ ผิวดำธรรมไทยน้อย69ผ่าน2/2561
12226105501003พระอนุวัติ ดวนจันทึกธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2561
12235905502003พระสุรชัย บุญจูงธรรมไทยน้อย71ผ่าน2/2561
12245905502005พระจิรวัฒน์ วิเชียรโชติธรรมไทยน้อย72ผ่าน2/2561
12256105504059สามเณรพงษ์สนทร สันทองธรรมไทยน้อย64ผ่าน2/2561
12266105501004พระศุภชัย นนท์ตุลาธรรมไทยน้อย69ผ่าน2/2561
12276105501001พระปลัดจักรภัทร์ ภูมิช่วงธรรมไทยน้อย90ผ่าน2/2561
12286105503005Phra Oloth Suvannasanธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2561
12296105501009สามเณรนำชัย แสงเดือนธรรมไทยน้อย68ผ่าน2/2561
12306105504025สามเณรฐิติโชติ จอมใสธรรมไทยน้อย64ผ่าน2/2561
12316105502040สณ.ทินวัฒน์ โตโสธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2561
12326105504011พระประยุทธ์ ปญญาทีโปCHINESE90ผ่าน2/2561
12336005501033สามเณรรัชชานนท์ บาลันCHINESE73ผ่าน2/2561
12346105504073นายชัยณรงค์ วิเศษศรีCHINESE87ผ่าน2/2561
12356105504013สามเณรสันติ เวียงจันทร์CHINESE84ผ่าน2/2561
12366105504023สามเณรวรพล นาวารีย์CHINESE68ผ่าน2/2561
12376105504020นายรัฐพล ฝาชัยภูมิCHINESE76ผ่าน2/2561
12386105504007สามเณรอนุเชษฐ์ ผ่านจังหารCHINESE91ผ่าน2/2561
12396105504074นางสาวจิระประภาพร พรมฤทธิ์CHINESE88ผ่าน2/2561
12406105504072พระอาทร กิตติวุทโฒCHINESE69ผ่าน2/2561
12416105504014พระศุภชัย อายุวฒฒโกCHINESE84ผ่าน2/2561
12426105504010พระอภิเดช อภิวฑฒโนCHINESE92ผ่าน2/2561
12436105504021นายเจษฎา แสนสีมนต์CHINESE84ผ่าน2/2561
12446105504027นางสาวอำนวยพร กงลาCHINESE78ผ่าน2/2561
12456105504033พระพงศธร วุฑฒิญาโณCHINESE60ผ่าน2/2561
12466005501027พระมหาประกอบ อิ่มจิตรCAMBODIAN77ผ่าน2/2561
12475905501090พระบุญเส่ง ผลรักษาCAMBODIAN82ผ่าน2/2561
12485905501078พระมหาจตุรงค์ อินทร์แปลงCAMBODIAN81ผ่าน2/2561
12495905501077พระพงศ์ปกรณ์ พลนาคูCAMBODIAN71ผ่าน2/2561
12505905501091พระวรชิต เตชวโรCAMBODIAN84ผ่าน2/2561
12515905501076พระวรชาติ คำแสนโคตรCAMBODIAN78ผ่าน2/2561
12525905501094พระครูเวฬุธรรมโชติ ภูกองไชยCAMBODIAN78ผ่าน2/2561
12535905501081พระมังกร มาตราCAMBODIAN85ผ่าน2/2561
12546005501027พระมหาประกอบ อิ่มจิตรENGLISH81ผ่าน2/2561
12555905501090พระบุญเส่ง ผลรักษาENGLISH71ผ่าน2/2561
12565905501077พระพงศ์ปกรณ์ พลนาคูENGLISH74ผ่าน2/2561
12575905501091พระวรชิต ดาเลิศENGLISH82ผ่าน2/2561
12585905501076พระวรชาติ คำแสนโคตรENGLISH78ผ่าน2/2561
12595905501094พระครูเวฬุธรรมโชติ ภูกองไชยENGLISH83ผ่าน2/2561
12605905501081พระมังกร มาตราENGLISH84ผ่าน2/2561
12616105501002พระมหาสุทัศน์ บัวหอมENGLISH 288ผ่าน1/2562
12626105501001พระปลัดจักรภัทร์ ภูมิช่วงENGLISH 278ผ่าน1/2562
12636105501003พระอนุวัติ ดวนจันทึกENGLISH 277ผ่าน1/2562
12646105504074นางสาวจิระประภาพร พรมฤทธิ์ENGLISH 277ผ่าน1/2562
12656105504021นายเจษฎา แสนสีมนต์ENGLISH 272ผ่าน1/2562
12666105504007พระอนุเชษฐ์ ผ่านจังหารENGLISH 276ผ่าน1/2562
12676105504013สามเณรสันติ เวียงจันทร์ENGLISH 277ผ่าน1/2562
12686105504073นายชัยณรงค์ วิเศษศรีENGLISH 276ผ่าน1/2562
12696105504027นางสาวอำนวยพร กงลาENGLISH 278ผ่าน1/2562
12705902501032พระมหาชัยวัฒน์ วุฒิพงศ์เดชาENGLISH 278ผ่าน1/2562
12715902501038พระมหาชาญณรงค์ สมบูรณณ์ENGLISH 279ผ่าน1/2562
12725902501059พระวิชญ์ธนันต์ ตรัยหิรัญเดชENGLISH 278ผ่าน1/2562
12736105504011พระประยุทธ พะระสีENGLISH 278ผ่าน1/2562
12746105504014พระศุภชัย อายุยืนENGLISH 279ผ่าน1/2562
12756105504058สามเณรปฎิพันธ์ จันเตENGLISH 280ผ่าน1/2562
12766105504054สามเณรปฎิหาริย์ อุ่นประกอENGLISH 277ผ่าน1/2562
12776105504055สามเณรอาดุสิต สุวรรณสิงห์ENGLISH 279ผ่าน1/2562
12786105504053พระปลัดนัฐพล แสนสีมนต์ENGLISH 279ผ่าน1/2562
12796105501009สามเณรนำชัย แสงเดือนENGLISH 277ผ่าน1/2562
12806105504072พระอาทร คอนสันต์ENGLISH 278ผ่าน1/2562
12816105504010พระอภิเดช ติวเมืองENGLISH 279ผ่าน1/2562
12826105504062พระยุทธนา พลนาคูENGLISH 280ผ่าน1/2562
12836105504030สามเณรธนพล เงินถาวรENGLISH 280ผ่าน1/2562
12846105504031สามเณรพงศธร ศรีบุญมีENGLISH 280ผ่าน1/2562
12856105504032สามเณรพงศกร ศรีบุญมีENGLISH 279ผ่าน1/2562
12866105504057สามเณรวิทยา คำรังENGLISH 282ผ่าน1/2562
12876105504059พระพงษ์สุนทร กันทองENGLISH 278ผ่าน1/2562
12886105504033พระพงศธร เมืองซองENGLISH 278ผ่าน1/2562
12896105504060นางสาววนิดา คำอ่อนENGLISH 276ผ่าน1/2562
12906105504061นายกฤตนัย จันทร์เหลืองENGLISH 279ผ่าน1/2562
12916105504020นายรัฐพล ฝาชัยภูมิENGLISH 280ผ่าน1/2562
12926105504018นายอรรฆพร ศรีไสวENGLISH 279ผ่าน1/2562
12936105504023สามเณรวรพล นาวาริย์ENGLISH 277ผ่าน1/2562
12946105504030พระจิรวัฒน์ ผิวดำENGLISH 278ผ่าน1/2562
12956205502045พระใบฎีกาธนกิจ เทือกกองENGLISH 283ผ่าน1/2562
12966205504007นางสาวธัญญารักษ์ ครองเคหาENGLISH 172ผ่าน1/2562
12976205504003นายพงษ์สิทธิ์ ท่องออ่นENGLISH 178ผ่าน1/2562
12986205504005สายรุ่ง สิงห์เงาENGLISH 171ผ่าน1/2562
12996205504011นายกฤษดา วรพัฒน์ENGLISH 175ผ่าน1/2562
13006205504014พระกิตติพล ช่างพิมพ์ENGLISH 180ผ่าน1/2562
13016205504016พระณัฐกฤต ถมภิรมย์ENGLISH 179ผ่าน1/2562
13026205504019สามเณรบุญใส โหมดเทศENGLISH 180ผ่าน1/2562
13036205504004พระเอกภพ เกษมเมืองENGLISH 178ผ่าน1/2562
13046205504001พระธวัธชัย ทรัพย์สมบัติENGLISH 180ผ่าน1/2562
13056205504031สามเณรประเวช สุทุมENGLISH 179ผ่าน1/2562
13066205504026สามเณรวุฒิพงษ์ พรมโคตรENGLISH 177ผ่าน1/2562
13076205504022นายภาคินทร์ แสงใสENGLISH 177ผ่าน1/2562
13086205504027สามเณรอภิเชษฐ์ เปภักดีENGLISH 176ผ่าน1/2562
13096205504028สามเณรคเนตร ชัยสงค์ENGLISH 172ผ่าน1/2562
13106205503002Mr.Goutom BaruaENGLISH 185ผ่าน1/2562
13116205503004พระสุชาติ พรหมราชENGLISH 180ผ่าน1/2562
13126205503006พระอดิศักดิ์ แสงมาENGLISH 184ผ่าน1/2562
13136205501032Phra Boun XayyasoneENGLISH 177ผ่าน1/2562
13146205501037Thiewnaphath ThaiyavongsaENGLISH 179ผ่าน1/2562
13156205501027Vilaythong ThongmixayENGLISH 177ผ่าน1/2562
13166205501029Phra BounphengENGLISH 180ผ่าน1/2562
13175805204029พระไกรสิทธิ์ ศรีทนต์ENGLISH 178ผ่าน1/2562
13186205501002พิเชฐ สุขพิทักษน์ENGLISH 177ผ่าน1/2562
13196205501005สามเณรบุญยัง พันสิลิพาENGLISH 181ผ่าน1/2562
13206205502049พระสุรเชษฐ์ ทิบคูนอกENGLISH 183ผ่าน1/2562
13216205501005พระมหาศราวุฒิ ใยแก้วENGLISH 178ผ่าน1/2562
13226205504024สามเณรเทน ธรรมศิริENGLISH 177ผ่าน1/2562
13236205504033นางสาวสุทธิดา บุสำโรงENGLISH 177ผ่าน1/2562
13246205504008สามเณรประพันธ์ เทียงบุญENGLISH 178ผ่าน1/2562
13256205501030พระคำอ้อม กันทะวงศ์ENGLISH 181ผ่าน1/2562
13265805202008พระมหาวิทยา ป้องโหน่งENGLISH 187ผ่าน1/2562
13276005502045นายสิทธิพล ปราทะกาENGLISH 179ผ่าน1/2562
13286205502020นางสาวอรัญญา ทองสลับENGLISH 183ผ่าน1/2562
13296205502009นายอนันต์ สิงเหล่าแถมENGLISH 182ผ่าน1/2562
13306205502017นางสาวปวรรณรัตน์ กันหาบางENGLISH 182ผ่าน1/2562
13316205502019นางสาวกุลกันยา กองเสนาENGLISH 185ผ่าน1/2562
13326205502011นายวุฒิชัย นาเพชรENGLISH 184ผ่าน1/2562
13336205502063นางสาวสุดารัตน์ สูงมารถENGLISH 185ผ่าน1/2562
13346205502048นายวัชรากร ผันผ่อนENGLISH 184ผ่าน1/2562
13356205502046นางสาวธิราวรรณ เพชรนาดีENGLISH 183ผ่าน1/2562
13366205502023นางสาววิไลวรรณ สัจจะวิระENGLISH 183ผ่าน1/2562
13376205502007นางสาวชฎาพร สมีแจ้งENGLISH 188ผ่าน1/2562
13386205502034นายวัฒกานต์ เดชบุญENGLISH 180ผ่าน1/2562
13396205502013นางสาวณัฐณิชา คำพระแยENGLISH 184ผ่าน1/2562
13406205502010นางสาวอรนลิน คนทัศน์ENGLISH 183ผ่าน1/2562
13416205502030นายบดินทร์ นาชัยENGLISH 180ผ่าน1/2562
13426205502035นางสาวสุกัญญา ช่างยาENGLISH 183ผ่าน1/2562
13436205502038ศิริวัฒนา เส้นเกศENGLISH 183ผ่าน1/2562
13446205502065นางสาวอนุศรา เพ็งสวัสดิ์ENGLISH 184ผ่าน1/2562
13456205502074นางสาวอทิตยา ผ่องใสศรีENGLISH 185ผ่าน1/2562
13466205502061นายอรันดร์ พันจรุงENGLISH 181ผ่าน1/2562
13476205502064นางสาวธิดารัตน์ วิชัยโยENGLISH 183ผ่าน1/2562
13486205502022นางสาวอรปรียา มาตราENGLISH 180ผ่าน1/2562
13496205502041นายวีรภัทร สะเทินทรัมย์ENGLISH 183ผ่าน1/2562
13506205502024นางสาวฑิตฐิตา ศรีเสริมENGLISH 178ผ่าน1/2562
13516205502040นายธนกฤต ธนสีกูรENGLISH 180ผ่าน1/2562
13526205502050สุรเดช จันทรังษีENGLISH 182ผ่าน1/2562
13536205502027พระณัฐ พักวันENGLISH 180ผ่าน1/2562
13546205502066พระสิทธิศํกดิ์ ปาสานะENGLISH 180ผ่าน1/2562
13556205502081พระพรพรหม พรหมกุลENGLISH 181ผ่าน1/2562
13566205502039นายอัครเดช แสงพลาดENGLISH 180ผ่าน1/2562
13576205502043นางสาวขวัญนภา แก้วมะENGLISH 181ผ่าน1/2562
13586205502055จีรพันท์ โคตรวงทองENGLISH 183ผ่าน1/2562
13596205502054นางสาวสิริมา มาตย์นอกENGLISH 181ผ่าน1/2562
13606205502032นางสาวปานหทัย ทวงโคตรENGLISH 182ผ่าน1/2562
13616205502026นางสาวอนงศ์มาฎ สิงห์ซอมENGLISH 181ผ่าน1/2562
13626205502050นายสุรเดช จันทรังษีENGLISH 180ผ่าน1/2562
13636205502060นายดนัย ปีหมอกENGLISH 181ผ่าน1/2562
13646205502029นางสาวอัมรา ไชยพิเดชENGLISH 181ผ่าน1/2562
13656205502058นายพุทธศักดิ์ ละครพลENGLISH 182ผ่าน1/2562
13666205502028นายกฤษดา ตะยูมรัมย์ENGLISH 181ผ่าน1/2562
13676205502015นายธนัญชัย หล้าคำกาENGLISH 182ผ่าน1/2562
13686205502016นางสาวธีรนุช สุดสาENGLISH 182ผ่าน1/2562
13696205502078นายรัฐธรรมนูญ แจ้งไพรENGLISH 182ผ่าน1/2562
13706205502084นางสาวสุพัตตรา แก้วใสENGLISH 183ผ่าน1/2562
13716205502070นางสาวนริศรา มูลมาENGLISH 181ผ่าน1/2562
13726205502059นางสาวอัจฉรา ชิยางคะบุตรENGLISH 183ผ่าน1/2562
13736005502007สามเณรสุภกรณ์ คงประทีปENGLISH 186ผ่าน1/2562
13746005502012นางสาวกัลยา มาตราENGLISH 186ผ่าน1/2562
13756005502004สามเณรธีรวัฒน์ สีหานามENGLISH 183ผ่าน1/2562
13766205501038Phra Lienkham SaiyasanENGLISH 181ผ่าน1/2562
13776205503001พระทักษิน หัดคำหมื่นENGLISH 177ผ่าน1/2562
13786205503005สามเณรอานนท์ ภูขำENGLISH 177ผ่าน1/2562
13795905503003พระสุรชาติ นาเสถียรENGLISH 188ผ่าน1/2562
13806205502025สามเณรสุวิชา เพิ่งรอดENGLISH 182ผ่าน1/2562
13816205502075สามเณรณัฐพลENGLISH 186ผ่าน1/2562
13826205502057สามเณรพลพิทักษ์ ชุมพงษ์ศักดิ์ENGLISH 183ผ่าน1/2562
13836205502003สามเณรวิทยา ขำแขENGLISH 184ผ่าน1/2562
13846205502052สามเณรชีวภูมิ จันทร์โทENGLISH 183ผ่าน1/2562
13856205502072สามเณรจิรายุ ยางศรีENGLISH 183ผ่าน1/2562
13866205502056สามเณรณัลทวัฒน์ พรมจันทร์ENGLISH 184ผ่าน1/2562
13876205502001สามเณรธนาวุฒิ บุญเสียงENGLISH 183ผ่าน1/2562
13886205502002สามเณรธีรดนย์ สองพลENGLISH 183ผ่าน1/2562
13896205502067สามเณรจักรายุธ สมศรีษะENGLISH 181ผ่าน1/2562
13906205502012สามเณรเกียรติศํกดิ์ชัย เกษโสภาENGLISH 183ผ่าน1/2562
13916205502083นางสาววรญาดา นามวงษ์ENGLISH 186ผ่าน1/2562
13926205502044นายชาญชัย ไชยภูธรENGLISH 183ผ่าน1/2562
13936205502077นางสาวเดือน วัฒนยืนยงENGLISH 185ผ่าน1/2562
13946105504020พระคุณากร วงษ์สามารถENGLISH 184ผ่าน1/2562
13956105504037พระสิทธิศักดิ์ ศรีบางENGLISH 182ผ่าน1/2562
13966105504072พระสุนัน เคะฉะออนENGLISH 181ผ่าน1/2562
13976205502053สามเณรศุภโชค ล้านแสนENGLISH 183ผ่าน1/2562
13986205504021สามเณรนพแก้ว เหล่าภักดีENGLISH 184ผ่าน1/2562
13996205502073พระมหาเฉลิมพล หมุนทองENGLISH 181ผ่าน1/2562
14006105503005Phra Oloth SuvanansanENGLISH 387ผ่าน1/2562
14016105503017สามเณรธีรภัทร์ พลหนองหลวงENGLISH 392ผ่าน1/2562
14026105503007นางสาวปภัสสร โพธิ์ชุมENGLISH 382ผ่าน1/2562
14036105503008พระภูวนัย เทพมวลENGLISH 397ผ่าน1/2562
14046105503016สามเณรตะวัน จันจรูญENGLISH 390ผ่าน1/2562
14056105503018Novice Khamthee SeemalaENGLISH 391ผ่าน1/2562
14066105501056พระสมาน สุวรรณมงคลENGLISH 376ผ่าน1/2562
14076005502046พระธีรวุฒิ สุมมาตย์ธรรมไทยน้อย87ผ่าน1/2562
14086005502053พระพิทยา ทุยยังยืนธรรมไทยน้อย89ผ่าน1/2562
14096005502058สามเณรวิสันต์ ดวงเพ็งมาตรธรรมไทยน้อย92ผ่าน1/2562
14106005502048สามเณรกิตติพงษ์ ภูมิคอนสารธรรมไทยน้อย89ผ่าน1/2562
14115905501002สามเรณรอนุสิทธิ์ ต้นโพธิ์ธรรมไทยน้อย94ผ่าน1/2562
14126005502047พระมหาอภิชาติ แก้วโทธรรมไทยน้อย84ผ่าน1/2562
14135905503010พระพงษ์ธนา คำลือหาญธรรมไทยน้อย86ผ่าน1/2562
14146105501002พระมหาสุทัศน์ บัวหอมVIETNAMESE78ผ่าน1/2562
14156105501003พระอนุวัติ ดวนจันทึกVIETNAMESE71ผ่าน1/2562
14166105501001พระปลัดจักรภัทร์ ภูมิช่วงVIETNAMESE69ผ่าน1/2562
14176205501026Novice Vilaythong ThongmixayTHAI85ผ่าน2/2562
14186205501038Phra Lienkham SaiyasanTHAI85ผ่าน2/2562
14196205501029Phra BounphengTHAI85ผ่าน2/2562
14206205501032Phra Boun XayyasoneTHAI85ผ่าน2/2562
14216205501006Novice Bounyang PhonseeliphaTHAI85ผ่าน2/2562
14226205501037Novice Thiewnaphat ThaiyavongsaTHAI85ผ่าน2/2562
14236205501030Phra Khamaom KunthavongTHAI84ผ่าน2/2562
14246105503005Ven.Oloth SuvannasanTHAI60ผ่าน2/2562
14256105503020Novice Khamthee SeemalaTHAI60ผ่าน2/2562
14266105504055สามเณรอนุสิต สุวรรณสิงห์VIETNAMESE84ผ่าน2/2562
14276105504058สามเณรปฎิพันธิ์ จันเตVIETNAMESE81ผ่าน2/2562
14286105504060นางสาววนิดา คำอ่อนVIETNAMESE75ผ่าน2/2562
14296105504061นายกฤตนัย จันทร์เหลืองVIETNAMESE85ผ่าน2/2562
14306105501009สามเณรนำชัย แสงเดือนVIETNAMESE60ผ่าน2/2562
14315902501032พระมหาชัยวัฒน์ วุฒิพงศ์เดชาVIETNAMESE60ผ่าน2/2562
14325902501038พระมหาชาญณรงค์ สมบูรณณ์VIETNAMESE60ผ่าน2/2562
14335902501059พระวิชญ์ธนันต์ ตรัยหิรัญเดชVIETNAMESE60ผ่าน2/2562
14345902501034พระคำภี ทูลฉลองVIETNAMESE60ผ่าน2/2562
1435พระใบฏีกาธนกิจ นริสฺสโรVIETNAMESE60ผ่าน2/2562
14365805201052พระอภิชาญยุทธ์ หนองผือVIETNAMESE60ผ่าน2/2562
14375902501057พระวานิช ทาระขจัดVIETNAMESE60ผ่าน2/2562
14386105502055พระทนง อุปสิทธิ์TOEIC - 1-ผ่าน1/2563
14396105502044พระเกีรยติศักดิ์ จ่าผายENGLISH 184ผ่าน2/2562
14406105502051สามเณรบูชา จันเสริมENGLISH 185ผ่าน2/2562
14416105502072พระนพดล เภาสระคูENGLISH 186ผ่าน2/2562
14426005501097พระสงกรานต์ โคตะเปENGLISH 174ผ่าน2/2562
14436005501079พระครูสุวรรณธรรมวิมลENGLISH 179ผ่าน2/2562
14446005501087พระธนา สุนทองENGLISH 180ผ่าน2/2562
14456005501080พระสมาส มาศรีENGLISH 173ผ่าน2/2562
14466005501072พระแหวน โสทองENGLISH 168ผ่าน2/2562
14476005501084พระใหม่ENGLISH 173ผ่าน2/2562
14486005501085พระสมคิดENGLISH 171ผ่าน2/2562
14496005501086พระนิพนธ์ENGLISH 181ผ่าน2/2562
14506005501089พระธนพลENGLISH 180ผ่าน2/2562
14516005501090พระอมรินทร์ENGLISH 174ผ่าน2/2562
14526005501091พระอธิการพลกฤตENGLISH 173ผ่าน2/2562
14536005501093พระประยูรENGLISH 170ผ่าน2/2562
14546005501094พระมานิตย์ENGLISH 173ผ่าน2/2562
14556005501099พระครูอุปถัมภ์บุญเขตENGLISH 178ผ่าน2/2562
14566005501107พระประสิทธิ์ENGLISH 170ผ่าน2/2562
14575805201052พระมหาอภิชาญยุทธ์ หนองผือENGLISH 172ผ่าน2/2562
14586205503005สามเณรอานนท์ ภูบำENGLISH 273ผ่าน2/2562
14596205503006พระอดิศักดิ์ แสงมาENGLISH 286ผ่าน2/2562
14606205501026Novice Vilaythong ThongmixayENGLISH 288ผ่าน2/2562
14616205501038Phra Lienkham SaiyasanENGLISH 279ผ่าน2/2562
14626205501029Phra BounphengENGLISH 281ผ่าน2/2562
14636205501005พระมหาศราวุฒิ ใยแก้วENGLISH 282ผ่าน2/2562
14646205501032Phra Buon XayyasoneENGLISH 286ผ่าน2/2562
14656205503001พระสุรชาติ ซอพรมราชENGLISH 286ผ่าน2/2562
14666205501006Novice Bounyang PhonseeliphaENGLISH 282ผ่าน2/2562
14676205501037Novice Thiewnaphat ThaiyavongsaENGLISH 290ผ่าน2/2562
14686205501030Phra Khamaom KunthavongENGLISH 286ผ่าน2/2562
14695905501035พระอภิชาติ อภิชาตปุตฺโตENGLISH 281ผ่าน2/2562
14706105504072พระสุนัน เคะนะอ่อนENGLISH 272ผ่าน2/2562
14716205501033Phra Sujoy BaruaENGLISH 273ผ่าน2/2562
14726105503017สามเณรธีรภัทร์ พลหนองหลวงENGLISH 491ผ่าน2/2562
14736105503007นางสาวปภัสสร โพธิ์ชุมENGLISH 486ผ่าน2/2562
14746105503008พระภูวนัย เทพนวลENGLISH 494ผ่าน2/2562
14756105503016สามเณรตะวัน จันจรูญENGLISH 485ผ่าน2/2562
14766105503018Novice Khamthee SeemalaENGLISH 488ผ่าน2/2562
14776105501056พระสมาน สุวรรณมงคลENGLISH 478ผ่าน2/2562
14786205504004พระเอกภพ เกษมเมืองCHINESE60ผ่าน2/2562
14796205504018สามเณรสุภัค พูลสุขCHINESE60ผ่าน2/2562
14806205504017พระฐิติกร ปัดถาคำมีCHINESE60ผ่าน2/2562
14816205504011Kritsada WoraphatCHINESE77ผ่าน2/2562
14826205504007นางสาวธัญญารักษ์ ครองเคหาCHINESE88ผ่าน2/2562
14836205504014พระกิตติพล ช่างพิมพ์CHINESE86ผ่าน2/2562
14846205504019สามเณรบุญใส โหมดเทศCHINESE78ผ่าน2/2562
14855905503003พระสุระชาติ นาเสถียรCHINESE61ผ่าน2/2562
14866205504001พระธวัชชัย ทรัยพ์สมบัติCHINESE86ผ่าน2/2562
14876205504027สามเณรอภิเชษฐ์ เปภักดีCHINESE68ผ่าน2/2562
14886205504028สามเณรคเนตร ชัยสงค์CHINESE79ผ่าน2/2562
14895905504035พระพัดชัย ตุทาCHINESE60ผ่าน2/2562
14906205502027พระณัฐ พักวันCHINESE85ผ่าน2/2562
14916205502066พระสิทธิศํกดิ์ ปาสานะCHINESE75ผ่าน2/2562
14926205502081พระพรพรหม พรหมกุลCHINESE60ผ่าน2/2562
14935905502091พระณัฐวุฒิ ปากเมยCHINESE60ผ่าน2/2562
14945905502010พระภัคพงษ์ ขวาคำCHINESE61ผ่าน2/2562
14955905502087นางสาวจารุวรรณ ธรรมลาCHINESE60ผ่าน2/2562
14965905502024นางสาวพาทินธิดา ผาสุขCHINESE60ผ่าน2/2562
14976205502019นางสาวกุลกันยา กองเสนาCHINESE65ผ่าน2/2562
14986205502017นางสาวปวรรณรัตน์ กันหาบงCHINESE63ผ่าน2/2562
14996205502083นางสาววรญาดา นามวงษ์CHINESE78ผ่าน2/2562
15006205502020นางสาวอรัญญา ทองสลับCHINESE69ผ่าน2/2562
15016205502043นางสาวขวัญนภา แก้วมะCHINESE60ผ่าน2/2562
15025905501035พระอภิชาติCHINESE71ผ่าน2/2562
15036205502061นายอรันดร์ พันจรุงCHINESE78ผ่าน2/2562
15046205502049พระสุรเชษฐ์ ทิบคูนอกCHINESE71ผ่าน2/2562
15056205504021สามเณรนพเก้า เหล่าภักดีCHINESE70ผ่าน2/2562
15066205502034นายวัฒกานต์ เดชบุญCHINESE86ผ่าน2/2562
15076205502059นางสาวอัจฉรา ชิยางคะบุตรCHINESE79ผ่าน2/2562
15086205502064นางสาวธิดารัตน์ วิชัยโยCHINESE93ผ่าน2/2562
15096205502054นางสาวสิริมา มาตย์นอกCHINESE60ผ่าน2/2562
15106205502041นายวีรภัทร สะเทินรัมย์CHINESE79ผ่าน2/2562
15116205502035นางสาวสุกัญญา ช่างยาCHINESE73ผ่าน2/2562
15126205502038ศิริวัฒนา เส้นเกศCHINESE73ผ่าน2/2562
15136205502032นางสาวปานหทัย ทองโคตรCHINESE71ผ่าน2/2562
15146205502070นริศรา มูลมาCHINESE70ผ่าน2/2562
15156205502023นางสาววิไลวรรณ สัจจะวิระCHINESE62ผ่าน2/2562
15166205502065นางสาวอนุศรา เพ็งสวัสดิ์CHINESE60ผ่าน2/2562
15176205502048นายวัชรากร ฝันผ่อนCHINESE93ผ่าน2/2562
15186205502013นางสาวณัฐณิชา คำพระแยCHINESE84ผ่าน2/2562
15196205502007นางสาวชฎาพร สมีแจ้งCHINESE81ผ่าน2/2562
15206205502009นายอนันต์ สิงเหล่าแถมCHINESE90ผ่าน2/2562
15216205502010นางสาวอรนลิน กนทัศน์CHINESE77ผ่าน2/2562
15226205502046นางสาวธิราวรรณ เพ็ชรนาดีCHINESE76ผ่าน2/2562
15236205502022นางสาวอรปรียา มาตราCHINESE76ผ่าน2/2562
15246205502012สามเณรเกียรติศักดิ์ เกษโสภาCHINESE72ผ่าน2/2562
15256205502067สามเณรจักรายุธ สมศรีษะCHINESE72ผ่าน2/2562
15266205502063นางสาวสุดารัตน์ สูงนารถCHINESE71ผ่าน2/2562
15276205502003สามเณรวิทยา ขำแขCHINESE74ผ่าน2/2562
15286205502002สามเณรธีรดนย์ สองพลCHINESE77ผ่าน2/2562
15296205502072สามเณรจิรายุ ยางศรีCHINESE65ผ่าน2/2562
15306205502056สามเณรณัลทวัฒน์ พรมจันทร์CHINESE61ผ่าน2/2562
15316205502084นางสาวสุพัตรา แก้วใสCHINESE70ผ่าน2/2562
15326205502016นางสาวธีรนุช สุดสาCHINESE73ผ่าน2/2562
15336205502015นายธนัญชัย หล้าคำภาCHINESE74ผ่าน2/2562
15346205502026นางสาวอนงค์นาฎ สิงห์ซอมCHINESE68ผ่าน2/2562
15356205502025สามเณรสุวิชา เพ็งรอดCHINESE67ผ่าน2/2562
15366205502051สามเณรพลพิทักษ์ ชุมพงษ์ศักดิ์CHINESE67ผ่าน2/2562
15376205502074สามเณรอาทิตยา ผ่องใสศรีCHINESE74ผ่าน2/2562
15386205502077นางสาวเดือน วัฒนยื่นยงCHINESE73ผ่าน2/2562
15396205502024นางสาวฑิตธิดา ศรีเสริมCHINESE63ผ่าน2/2562
15406205502053สามเณรศุภโชค ล้านแสนCHINESE62ผ่าน2/2562
15416205502073พระมหาเฉลิมพลCHINESE67ผ่าน2/2562
15426205502001สามเณรธนาวุฒิ บุญเลี้ยงCHINESE79ผ่าน2/2562
15436205502029นางสาวอัมรา ไชยพิเดชCHINESE75ผ่าน2/2562
15446205502028นายกฤษดา ตะยูนรัมย์CHINESE71ผ่าน2/2562
15456205502055นางสาวจีรนันท์ โคตรวงทองCHINESE60ผ่าน2/2562
15466205502030นายบดินทร์ นาชัยCHINESE77ผ่าน2/2562
15476205502060นายดนัย ปีหมอกCHINESE60ผ่าน2/2562
15486205502058นายพุทธศักดิ์ ละครพลCHINESE60ผ่าน2/2562
15496205502011นายวุฒิชัย นาเพชรCHINESE76ผ่าน2/2562
15506205502052สามเณรชัยภูมิCHINESE60ผ่าน2/2562
15516105503018Samanarakhamthee SeemalaENGLISH 168ผ่าน1/2563
15526305502020พระธีรพนธ์ ใจเที่ยงENGLISH 162ผ่าน1/2563
15536305504052นางสาวนิรมล บุตรวงษ์ENGLISH 165ผ่าน1/2563
15546305504051นางสาวสุดาพร สายป้องENGLISH 164ผ่าน1/2563
15556305504059นายธรรมรัตน์ สะตะENGLISH 164ผ่าน1/2563
15566305504002นายจักรกฤษณ์ ไชยเดชENGLISH 164ผ่าน1/2563
15576305504045นายเรืองยศ ศรีนะENGLISH 156ผ่าน1/2563
15586305504010นายพงษ์พรหม ชามประไพENGLISH 155ผ่าน1/2563
15596305504046ธีระภัทร โพธิENGLISH 158ผ่าน1/2563
15606305504027พระสหรัฐ มะลิวันENGLISH 168ผ่าน1/2563
15616305504049นางสากัญญาพร เมืองเก่าENGLISH 164ผ่าน1/2563
15626305504050นางสาวชนิดา เสนากูลENGLISH 172ผ่าน1/2563
15636305502054สามเณรพีรพัฒน์ โอดเวหนENGLISH 155ผ่าน1/2563
15646305502023สามเณรทวีวัฒน์ ศิริวรรณาENGLISH 153ผ่าน1/2563
15656305504036สามเณรธนานันท์ เพรชมงคุลENGLISH 170ผ่าน1/2563
15666305502021พระอรรถพงษ์ วงษ์ผ่านENGLISH 163ผ่าน1/2563
15676305502016สามเณรวัชรพล เปีอยสีENGLISH 160ผ่าน1/2563
15686305502056สามเณรกิตติศักดิ์ มีชัยสงค์ENGLISH 158ผ่าน1/2563
15696305502033พระรัชพล ภักดีนรินทร์ENGLISH 155ผ่าน1/2563
15706305502022สามเณรสุรชัย การินทร์ENGLISH 157ผ่าน1/2563
15716305504038สามเณรธีรวัฒน์ โสกาประทุมENGLISH 150ผ่าน1/2563
15726305504033สามเณรวีระพงษ์ วงษ์ธรรมENGLISH 158ผ่าน1/2563
15736305504040สามเณรสิทธิชัย เงินถาวรENGLISH 161ผ่าน1/2563
15746305504034สามเณรจิรกิตติ์ สายไหมENGLISH 161ผ่าน1/2563
15756305502001สามเณรพงศธร สินตะนิตย์ENGLISH 185ผ่าน1/2563
15766305502002สามเณรณัฐพงษ์ เดชมะเริงENGLISH 181ผ่าน1/2563
15776305502051สามเณรกายสิทธิ์ ผลาคุณENGLISH 161ผ่าน1/2563
15786305502034สามเณรสมพร ปราบทองENGLISH 167ผ่าน1/2563
15796305502039นายไชยวัฒน์ ชาฮาตENGLISH 182ผ่าน1/2563
15806305502035นางสาวศิริวรรณ ดาทุมมาENGLISH 165ผ่าน1/2563
15816305502058นางสาวอมลณัฐ มาลาศรีENGLISH 164ผ่าน1/2563
15826305502059นางสาวกัญญาณัฐ โฮมชัยวงศ์ENGLISH 156ผ่าน1/2563
15836305502049นางสาวทิตยา สีเหลืองENGLISH 169ผ่าน1/2563
15846305502052นายอภิชาติ ภูจอมพาENGLISH 176ผ่าน1/2563
15856305502048นางสาวอารยา พันโยศรีENGLISH 166ผ่าน1/2563
15866305502024นายพลรัตน์ เลิกราENGLISH 157ผ่าน1/2563
15876305502050นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณเพรชENGLISH 158ผ่าน1/2563
15886305504056สามเณรพีรพล พิมพะกรรณ์ENGLISH 185ผ่าน1/2563
15896305502045นางสาวรัชฎาภรณ์ ชมพุฒENGLISH 159ผ่าน1/2563
15906305502008นายศุภวัฒน์ พลอินทร์ENGLISH 160ผ่าน1/2563
15916305502032พระสยาม กะมุทะเสนENGLISH 156ผ่าน1/2563
15926305502012นายจีรภัทร มีเทพENGLISH 159ผ่าน1/2563
15936305502013นางสาวดนุลี พาภักดีENGLISH 176ผ่าน1/2563
15946305502062นางสาวอ้อมพร แก้วดีENGLISH 169ผ่าน1/2563
15956305502011นางสาวอารดา วังอาจENGLISH 156ผ่าน1/2563
15966305502060นางสาวกรรณิการ์ บัวผึ้งENGLISH 159ผ่าน1/2563
15976305502038นางสาวพิมพิลา ดอนมาENGLISH 165ผ่าน1/2563
15986305502061นางสาวพิมพ์พิสาย์ แล่นซินENGLISH 156ผ่าน1/2563
15996305502015นางสาววารุณี สมีเมืองENGLISH 171ผ่าน1/2563
16006305502014นางสาวเนาวรัตน์ อาป้องENGLISH 175ผ่าน1/2563
16016105504017นายพีระพงษ์ วงแสนคำENGLISH 155ผ่าน1/2563
16026105504016พระกิ่งสวรรค์ จันทเลนENGLISH 152ผ่าน1/2563
16036105504020นายรัฐพล ฝาชัยภูมิENGLISH 150ผ่าน1/2563
16046105504023สามเณรวรพล นาวารีย์ENGLISH 166ผ่าน1/2563
16056105504033พระพงศธร เมืองซองENGLISH 166ผ่าน1/2563
16066305502053นางสาวยุวดา สนแก้วENGLISH 169ผ่าน1/2563
16076305502024นายพลรัตน์ เลิงลาENGLISH 157ผ่าน1/2563
16086305502065สามเณรเจริญศักดิ์ ทัพแสงENGLISH 167ผ่าน1/2563
16096305502066สามเณรวรรัตน์ พุทธจงENGLISH 168ผ่าน1/2563
16106305502067สามเณรอาทิตย์ ฝ่ายทองENGLISH 157ผ่าน1/2563
16116305502069นางสาวสุกัญญา ธรรมโรเวสENGLISH 170ผ่าน1/2563
16126305504075นางสาวอริษา นามตะENGLISH 170ผ่าน1/2563
16136305504041สามเณรกฤตยชญ์ ผุโพธิ์ENGLISH 167ผ่าน1/2563
16146305502070นางสาวศรันย์ภัคร แดงน้อยENGLISH 167ผ่าน1/2563
16156205504008สามเณรประพันธ์ เที่ยงบุญENGLISH 161ผ่าน1/2563
16166305504008สามเณรอิศเรศ พลยุทธENGLISH 162ผ่าน1/2563
16176305504032นายอภิวัฒน์ ภูมิวงษ์ENGLISH 169ผ่าน1/2563
16186305503010พระปรีชา ทองเงาENGLISH 160ผ่าน1/2563
16196305504006สามเณรธนารักษ์ อินทรเพรชENGLISH 167ผ่าน1/2563
16206305503003สามเณรเอกปัญญา ชายทรงเดชENGLISH 157ผ่าน1/2563
16216305504035สามเณรพงศภัค จันทร์หรูENGLISH 165ผ่าน1/2563
16226305501002พระบุญช่วย บุตรโคตรENGLISH 185ผ่าน1/2563
16236305501007พระณวัฒน์ ภูนาชัยENGLISH 181ผ่าน1/2563
16246105503018Samanarakhamthee SeemalaENGLISH 170ผ่าน1/2563
16256305503001สามเณรอนุพงศ์ สุขเหลืองENGLISH 170ผ่าน1/2563
16266205504017พระฐิติกรENGLISH 158ผ่าน1/2563
16276305503005นางสาวศศิธร พิสัยพันธ์ENGLISH 166ผ่าน1/2563
16286305504019นางสาวภัทรวรรณ รัตนนท์ENGLISH 158ผ่าน1/2563
16296105502055พระทนง อุปสิทธิ์ENGLISH 159ผ่าน1/2563
16306305502007นายรัฐเชต ใจมนต์ENGLISH 159ผ่าน1/2563
16316305504069นายเมฆนรินทร์ ชูกริสENGLISH 152ผ่าน1/2563
16326305504025sarat pothongENGLISH 156ผ่าน1/2563
16336305503009พิทักษ์ ถาโคตร์ENGLISH 181ผ่าน1/2563
16346305503006Mr.kaysone phapmixayENGLISH 178ผ่าน1/2563
16356305502064นายสุวิจักขณ์ มีโครตกองENGLISH 158ผ่าน1/2563
16366305504001พระสุรกานต์ นามวงษาENGLISH 179ผ่าน1/2563
16376305504084พระบุญมี เมฆไกรศรีENGLISH 178ผ่าน1/2563
16386305502042Anon wongsanENGLISH 159ผ่าน1/2563
16396305502036นางสาวสุพัฒตนา พลดงนอกENGLISH 161ผ่าน1/2563
16406305503002นางสาวชริดา อักษาษรENGLISH 158ผ่าน1/2563
16416305502047นางสาวอทิตยา สีลากุลENGLISH 164ผ่าน1/2563
16426305502005นายธีรภัทร ลันทาENGLISH 166ผ่าน1/2563
16436305502055สามเณรสามารถ มูลเจริญENGLISH 160ผ่าน1/2563
16446205501050พระเรืองเดช เหมาะสมENGLISH 181ผ่าน1/2563
16456205501007พระครูสถิตธรรมาภิรามENGLISH 181ผ่าน1/2563
16466205501052พระอนันต์ นรสารENGLISH 179ผ่าน1/2563
16476205501003พระปลัดวรภัทร ภูมิพรมENGLISH 175ผ่าน1/2563
16486205501004พระธนายุทธ เขตแวงควงENGLISH 159ผ่าน1/2563
16496205501036พระมหาบุญส่ง พุดทาENGLISH 158ผ่าน1/2563
16506205504052พระอุทิศ เรียนชารีENGLISH 161ผ่าน1/2563
16516205501008พระมหาธนโชติ โคตรจันทาENGLISH 172ผ่าน1/2563
16526205504033สามเณรพรนิมิต เจริญราชENGLISH 159ผ่าน1/2563
16536205501001สามเณรศตวรรษ เวียกไชสงENGLISH 186ผ่าน1/2563
16546205503003นายไชยฤทธิ์ ป้อศิริENGLISH 167ผ่าน1/2563
16556205504051พระมงคล จันทะดวงENGLISH 181ผ่าน1/2563
16566105501017พระมหาพรพิพัฒน์ ผงวันดีENGLISH 178ผ่าน1/2563
16576105501041พระชาตรี กำนาดีENGLISH 174ผ่าน1/2563
16586105501018พระครรคิตร สีสุวอENGLISH 175ผ่าน1/2563
16596105501024พระมหาดิเรก ปอสีENGLISH 174ผ่าน1/2563
16606105501022พระมหาธีรวัตร หน่อสีดาENGLISH 171ผ่าน1/2563
16616105501015พระสมพงษ์ แว่นจันลาENGLISH 175ผ่าน1/2563
16626005504082นายชัยเพรช เศธวิสัยENGLISH 165ผ่าน1/2563
16636205504062นางสาวพรฤดี ผางนุยENGLISH 158ผ่าน1/2563
16646005501054พระเทียนชัย ภูมิดรชัยENGLISH 175ผ่าน1/2563
16656005501055พระจักรพงษ์ อนุวารENGLISH 174ผ่าน1/2563
16666005501042พระครูปริยัติธรรมานุโยคENGLISH 175ผ่าน1/2563
16676105501026พระมหาสุทัศน์ จันอากาศENGLISH 177ผ่าน1/2563
16686005501045พระอุไร ไชยพาENGLISH 176ผ่าน1/2563
16696005501039พระฤชา วงษาENGLISH 166ผ่าน1/2563
16706005501041พระปลัดพรหมโยธี ทีภักดีENGLISH 159ผ่าน1/2563
16716005501032พระเลื่อน ศรีรักษาพลENGLISH 178ผ่าน1/2563
16726005501033สามเณรรัชชานนท์ บาลันENGLISH 188ผ่าน1/2563
16736002501019พระสุภมิตร ศรีจันทร์ENGLISH 175ผ่าน1/2563
16746002501030พระทรัพย์ ปิดตาคะโสENGLISH 157ผ่าน1/2563
16756205504072นายอัศฎา สายบัณฑิตย์ENGLISH 155ผ่าน1/2563
16766205501051พระสราวุฒิ ช้อนทองENGLISH 182ผ่าน1/2563
16776205501062พระพิสิฐ ภูเขม่าENGLISH 177ผ่าน1/2563
16786105501051พระอาทร แสนเมืองENGLISH 158ผ่าน1/2563
16796105501038พระวิวัฒน์ หลักคำENGLISH 156ผ่าน1/2563
16806105501023พระมหาศตวรรษ แสนอุบลENGLISH 177ผ่าน1/2563
16816205501059พระวีรยุทธ พงพรมENGLISH 152ผ่าน1/2563
16826205501011พระมหาณัชพล สิทธิพรหมENGLISH 178ผ่าน1/2563
16836205501013พระรุ่งโรจน์ เชื้อไพบูลย์ENGLISH 181ผ่าน1/2563
16846205501018พระอัคพล กายแก้วENGLISH 181ผ่าน1/2563
16856205501019พระอธิการภูริวัตร กุลดาENGLISH 178ผ่าน1/2563
16866205501035พระมหาวันชัย ขำละม้ายENGLISH 178ผ่าน1/2563
16876205501021พระทศพล นามขำENGLISH 180ผ่าน1/2563
16886205501022พระวัชระ รักมณีENGLISH 178ผ่าน1/2563
16896205501014พระตรีศักดิ์ ทองสุพรรณ์ENGLISH 183ผ่าน1/2563
16906205504059นางสาวสาวิตรี ภูสิงห์ENGLISH 181ผ่าน1/2563
16916005504081นายจักรนรินทร์ คมสันENGLISH 158ผ่าน1/2563
16926005504076นายคมสันต์ บรรยงค์ENGLISH 163ผ่าน1/2563
16936205504043ส.ท.สุวิจักขณ์ พิลาวรรณ์ENGLISH 181ผ่าน1/2563
16946205504045ส.ท.วัชรพงษ์ แก่นภูเขียวENGLISH 171ผ่าน1/2563
16956205504049ส.อ.พงศ์พิชิต แฮะประโคณENGLISH 170ผ่าน1/2563
16966205504037อภิสิทธิ์ งานประเสริฐENGLISH 180ผ่าน1/2563
16976205504053จ่าสิบเอกเดชดำรงค์ จวนชัยภูมิENGLISH 153ผ่าน1/2563
16986205504067ส.อ.กิตติวัฒน์ สีเทาENGLISH 176ผ่าน1/2563
16996205504034นางสาวพรฤทัย ผางนุยENGLISH 161ผ่าน1/2563
17006205504057ส.อ.อโนทัย ไกรทิพย์ENGLISH 181ผ่าน1/2563
17016205504046ส.อ.วินัย กันหาโนนENGLISH 178ผ่าน1/2563
17026105504046นางสาวศิรินันท์ มหิพันธ์ENGLISH 155ผ่าน1/2563
17036105504035นายพิพัฒน์พงค์ แสนยศENGLISH 162ผ่าน1/2563
17046205504045Pornruethai pangnuiENGLISH 161ผ่าน1/2563
17056305504034สามเณรจิรกิตติ์ สายไหมENGLISH 160ผ่าน1/2563
17066005501035พระมหาพงษ์พันธ์ เฉลิมศิริENGLISH 158ผ่าน1/2563
17076105501016พระทศพล วิเศษธรENGLISH 173ผ่าน1/2563
17086205501034พระวัชรพงษ์ เที่ยวทั่วENGLISH 180ผ่าน1/2563
17096305501010พระขันต ถาพาคุยENGLISH 177ผ่าน1/2563
17106305501055พระจักรพงษ์ อนุวารENGLISH 178ผ่าน1/2563
17116305504044นายจักรกฤษณ์ ไชยเดชENGLISH 164ผ่าน1/2563
17126305504059นายธรรมรัตน์ สะตะENGLISH 164ผ่าน1/2563
17136105501037พระนิสนัย อํสุมาลีENGLISH 164ผ่าน1/2563
17146105502031นางสาวปวีณา ผลภิญโญENGLISH 263ผ่าน1/2563
17156105502020นางสาวพรพรรณ คงกุทองENGLISH 260ผ่าน1/2563
17166105502040สามเณรทินวัฒน์ โตโสENGLISH 251ผ่าน1/2563
17176105502046พระสนั่น ภูมิวงษ์ENGLISH 257ผ่าน1/2563
17186105502041สามเณรภูธเนศ เลิกนอกENGLISH 258ผ่าน1/2563
17196105502034พระศักดิ์ดา วงศ์ท้าวENGLISH 261ผ่าน1/2563
17206105502038สามเณรธีรชัย สร้อยเสนาENGLISH 257ผ่าน1/2563
17216105502048พระมหาพิทักษ์ ภูมิชัยENGLISH 260ผ่าน1/2563
17226105502068สามเณรวัชระ อำท้าวENGLISH 267ผ่าน1/2563
17236105502016นางสาวทิวากร สิงห์หลงENGLISH 261ผ่าน1/2563
17246105502026นางสาวธารวิมล เฉลี่ยวดีENGLISH 261ผ่าน1/2563
17256105502027นางสาวจิรนันท์ นามมาENGLISH 259ผ่าน1/2563
17266105502079นางสาวอรัญญา หงษาล้วนENGLISH 266ผ่าน1/2563
17276105502078นางสาวรัชนีกร แสนโคกENGLISH 265ผ่าน1/2563
17286105502024นางสาวจันทร์ประภา แก้วน้ำใสENGLISH 263ผ่าน1/2563
17296105502019นางสาวกุลปริยา โอบโคกสูงENGLISH 266ผ่าน1/2563
17306105502069นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธาENGLISH 257ผ่าน1/2563
17316105502018นาวสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์ENGLISH 259ผ่าน1/2563
17326105502021นางสาวอุลัยวัลย์ สุริโยชัยENGLISH 261ผ่าน1/2563
17336105502059นางสาวสุธาสินี นาสิงทรENGLISH 256ผ่าน1/2563
17346105502060นางสาวเอกนรี วรรณสุENGLISH 261ผ่าน1/2563
17356105502057นางสาวสุดารัตน์ นาสิงคารENGLISH 257ผ่าน1/2563
17366105502070นางสาวญานิกา นามวันENGLISH 266ผ่าน1/2563
17376105502067นายธนาธิป ตาแหวนENGLISH 263ผ่าน1/2563
17386105502030นายพิบูลย์ เตินเตือนENGLISH 260ผ่าน1/2563
17396005503032Lyhieng chouENGLISH 252ผ่าน1/2563
17406205504014พระกิตติพล ช่างพิมพ์ENGLISH 262ผ่าน1/2563
17416102504020พระคุณากร วงษ์สามารถENGLISH 251ผ่าน1/2563
17426205501033Sujoy BaruaENGLISH 260ผ่าน1/2563
17436205502004พระเอกภพENGLISH 260ผ่าน1/2563
17446205501001สามเณรศตวรรษ เวียกไธสงENGLISH 261ผ่าน1/2563
17456205501022พระวัชระ ถิรจิตฺโตENGLISH 267ผ่าน1/2563
17466205501034พระวัชรพงษ์ เที่ยวทั่วENGLISH 276ผ่าน1/2563
17476205501007พระครูสถิตธรรมาภิราม จิรธมฺโมENGLISH 274ผ่าน1/2563
17486105501017พระมหาพรพิพัฒน์ อธิจิตฺโตENGLISH 276ผ่าน1/2563
17496205501011Phramaha Natchapol SittipromENGLISH 266ผ่าน1/2563
17506205504051พระมงคล จนฺทโชโตENGLISH 275ผ่าน1/2563
17516205501050พระเรืองเดช ถาวรธมฺโมENGLISH 277ผ่าน1/2563
17526105502025Jirawan NakbureeENGLISH 261ผ่าน1/2563
17536205501008พระมหาธนโชติ กตปุญฺโญENGLISH 263ผ่าน1/2563
17546205501036พระมหาบุญส่ง พุทฺธสโรENGLISH 251ผ่าน1/2563
17556205504052PhraUthit PunyapalanoENGLISH 259ผ่าน1/2563
17566105502042พระชัชวาล สงด้วงENGLISH 261ผ่าน1/2563
17576205501004Phrathanayut KhetwaengkuangENGLISH 259ผ่าน1/2563
17586105502036สามเณรภาณุพงศ์ ผลเหลือENGLISH 259ผ่าน1/2563
17596105502037Naruenat PhimpasaengENGLISH 259ผ่าน1/2563
17606205501003พระปลัดวรภัทร ธนญฺชยเมธีENGLISH 260ผ่าน1/2563
17616205501059พระวีรยุทธ สุชาโตENGLISH 254ผ่าน1/2563
17626105502043Prachayo SaenyasamutENGLISH 254ผ่าน1/2563
17636205501014พระตรีศักดิ์ กิติสทฺโทENGLISH 258ผ่าน1/2563
17646205501062พระพิสิฐ มหาปุญฺโญENGLISH 261ผ่าน1/2563
17656205501051Phrasarawut ChonthongENGLISH 254ผ่าน1/2563
17666105501018พระอัคพล อภินนฺโทENGLISH 262ผ่าน1/2563
17676205501021พระทศพล ถาวโรENGLISH 267ผ่าน1/2563
17686205501013พระรุ่งโรจน์ ปญฺญาทีโปENGLISH 261ผ่าน1/2563
17696205504059นางสาวสาวิตรี ภูสิงห์ENGLISH 274ผ่าน1/2563
17706205501035พระมหาวันชัย ขนฺติสุโภENGLISH 270ผ่าน1/2563
17716205501019พระอธิการภูริวัตร อภินนฺโทENGLISH 261ผ่าน1/2563
17726205501041พระชาตรี กำนาดีENGLISH 257ผ่าน1/2563
17736105502015Miss.Nipaporn MoksuwanENGLISH 263ผ่าน1/2563
17746205501052พระอนันต์ นรสารENGLISH 257ผ่าน1/2563
17756205501051พระสราวุฒิ ปภากโรENGLISH 254ผ่าน1/2563
17766105502015นางสาวนิภาพร โมกสุวรรณTOEIC-163ผ่าน1/2563
17776105503007นางสาวปภัสสร โพธิ์ชุมTOEIC-171ผ่าน1/2563
17786105503008พระภูวนัย เทพนวลTOEIC-156ผ่าน1/2563
17796105503017สามเณรธีรภัทร์ พลหนองหลวงTOEIC-159ผ่าน1/2563
17806105502024นางสาวจันทร์ประภา แก้วน้ำใสย์TOEIC-151ผ่าน1/2563
17816105502018นาวสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์TOEIC-156ผ่าน1/2563
17826105502021นางสาวอุลัยวัลย์ สุริโยชัยTOEIC-154ผ่าน1/2563
17836105502059นางสาวสุธาสินี นาสิงคารTOEIC-155ผ่าน1/2563
17846105502060นางสาวเอกนรี วรรณสุTOEIC-159ผ่าน1/2563
17856105502057นางสาวสุดารัตน์ นาสิงคารTOEIC-154ผ่าน1/2563
17866105502070นางสาวญานิกา นามวันTOEIC-151ผ่าน1/2563
17876105502067นายธนาธิป ตาแหวนTOEIC-150ผ่าน1/2563
17886105504072พระสุนัน เคะฉะออนTOEIC-167ผ่าน1/2563
17896105503005Phraoloth SuvannasanTOEIC-159ผ่าน1/2563
17906105501002พระมหาสุทัศน์ บัวหอมTOEIC-176ผ่าน1/2563
17916105504072พระอาทร คอนสันต์TOEIC-158ผ่าน1/2563
17926105502066พระดลนชัย พรมศรีTOEIC-159ผ่าน1/2563
17936105502052สามเณรราเมศวร์ พูลแก้วTOEIC-155ผ่าน1/2563
17946105502013นายธนาวัฒน์ พระจันทร์TOEIC-150ผ่าน1/2563
17956105502061นายเจษฎา ไชยวงค์คตTOEIC-152ผ่าน1/2563
17966105502032นางสาวอรัญญา สังสูงเนินTOEIC-154ผ่าน1/2563
17976105502029นางสาวจิราภรณ์ สุนนท์TOEIC-155ผ่าน1/2563
17986105502009นางสาวกชกร พรมสาเทศน์TOEIC-155ผ่าน1/2563
17996105502022นายเปเมษฐ์ ทองโครตTOEIC-154ผ่าน1/2563
18006105502011นายณรงค์ฤทธิ์ คำสมัยTOEIC-156ผ่าน1/2563
18016105504033พระพงศธร เมืองซองTOEIC-154ผ่าน1/2563
18026105504016พระกิ่งสวรรค์ จันทะลุนTOEIC-155ผ่าน1/2563
18036105504073นายชัยณรงค์ วิเศษศรีTOEIC-153ผ่าน1/2563
18046102504020พระคุณากรTOEIC-160ผ่าน1/2563
18056105504021นายเจษฏา แสนสีมนต์TOEIC-154ผ่าน1/2563
18066105502074สามเณรเกรียงไกร วงเวียนTOEIC-155ผ่าน1/2563
18076105502051สามเณรบูชา จันเสริมTOEIC-151ผ่าน1/2563
18085905502004สามเณรจตุพร บริบูรณ์เนื้อTOEIC-159ผ่าน1/2563
18096105504027นางสาวอำนวยพร กงลาTOEIC-153ผ่าน1/2563
18106105502022นายปรเมษฐ์ ทองโคตรTOEIC-154ผ่าน1/2563
1811Pongpansak poungchatTOEIC-189ผ่าน1/2563
18126005502088นายบัลลังก์ ศรีบุญเรืองธรรมไทน้อย76ผ่าน1/2563
18136102504020พระคุณากร วงษ์สามารถธรรมไทน้อย61ผ่าน1/2563
18146105504016พระกิ่งสวรรค์ จันทเลนธรรมไทน้อย68ผ่าน1/2563
18156105504020นานัฐพล ผาชัยภูมิธรรมไทน้อย78ผ่าน1/2563
18166105504023สามเณรวรพล นาวารีย์ธรรมไทน้อย63ผ่าน1/2563
18176105504013สามเณรสันติ เวียงจันทร์ธรรมไทน้อย75ผ่าน1/2563
18186205504034นางสาวพรฤทัย ผางนุยธรรมไทน้อย66ผ่าน1/2563
18196205504057ส.อ.อโนทัย ไกรทิพย์ธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18206205504046ส.อ.วินัย กันหาโนนธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18216205504051พระมงคล จันทะดวงธรรมไทน้อย75ผ่าน1/2563
18226105504046นางสาวศิรินันท์ มหิพันธ์ธรรมไทน้อย71ผ่าน1/2563
18236105504035นายพิพัฒน์พงค์ แสนยศธรรมไทน้อย68ผ่าน1/2563
18246305502024นายพลรัตน์ เลิงลาธรรมไทน้อย66ผ่าน1/2563
18256205501034พระวัชรพงษ์ เที่ยวทั่วธรรมไทน้อย74ผ่าน1/2563
18266205501050พระเรืองเดช เหมาะสมธรรมไทน้อย90ผ่าน1/2563
18276205501007พระครูสถิตธรรมาภิรามธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18286205501003พระปลัดวรภัทร ภูมิพรมธรรมไทน้อย63ผ่าน1/2563
18296205501004พระธนายุทธ เขตแวงควงธรรมไทน้อย64ผ่าน1/2563
18306205501036พระมหาบุญส่ง ขุดทาธรรมไทน้อย68ผ่าน1/2563
18316205504052พระอุทิศ เรียนชารีธรรมไทน้อย62ผ่าน1/2563
18326205501008พระมหาธนโชติ โคตรจันทาธรรมไทน้อย75ผ่าน1/2563
18336205504033สามเณรพรนิมิต เจริญราชธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18346005501059พระชัชวาลย์ รักญาติธรรมไทน้อย63ผ่าน1/2563
18356205503003นายไชยฤทธิ์ ป้อศิริธรรมไทน้อย71ผ่าน1/2563
18366205504051พระมงคล จันทะดวงธรรมไทน้อย75ผ่าน1/2563
18376105501017พระมหาพรพิพัฒน์ ผงวันดีธรรมไทน้อย91ผ่าน1/2563
18386105501041พระชาตรี คำนาดีธรรมไทน้อย73ผ่าน1/2563
18396005001035พระมหาพงษ์พันธ์ เฉลิมศิริธรรมไทน้อย72ผ่าน1/2563
18406105501018พระครรคิตร ศีสุวิธรรมไทน้อย68ผ่าน1/2563
18416105501024พระมหาดิเรก ปอสีธรรมไทน้อย76ผ่าน1/2563
18426105501016พระทศพล วิเศษธรธรรมไทน้อย83ผ่าน1/2563
18436105501022พระมหาธีรวัตร หน่อสีดาธรรมไทน้อย79ผ่าน1/2563
18446105501015พระสมพงษ์ แว่นจันลาธรรมไทน้อย70ผ่าน1/2563
18456005504082นายชัยเพรช เศธวิสัยธรรมไทน้อย63ผ่าน1/2563
18466205504062นางสาวพรฤดี ผางนุยธรรมไทน้อย65ผ่าน1/2563
18476005501054พระเทียนชัย ภูมิดรชัยธรรมไทน้อย81ผ่าน1/2563
18486005501055พระจักรพงษ์ อนุวารธรรมไทน้อย78ผ่าน1/2563
18496005501042พระครูปริยัติธรรมานุโยคธรรมไทน้อย87ผ่าน1/2563
18506105501026พระมหาสุทัศน์ จันอากาศธรรมไทน้อย63ผ่าน1/2563
18516005501045พระอุไร ไชยพาธรรมไทน้อย73ผ่าน1/2563
18526005501039พระฤชา วงษาธรรมไทน้อย68ผ่าน1/2563
18536002501019พระสุภมิตร ศรีจันทร์ธรรมไทน้อย64ผ่าน1/2563
18546002501030พระทรัพย์ ปิดตาคะโสธรรมไทน้อย72ผ่าน1/2563
18556205504072พระอัศฎา สายบัณฑิตย์ธรรมไทน้อย61ผ่าน1/2563
18566205501051พระสราวุฒิ ช้อนทองธรรมไทน้อย68ผ่าน1/2563
18576205501062พระพิสิฐ ภูเขม่าธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18586105501051พระอาทร แสนเมืองธรรมไทน้อย77ผ่าน1/2563
18596105501038พระวิวัฒน์ หลักคำธรรมไทน้อย64ผ่าน1/2563
18606105501023พระมหาศตวรรษ แสนอุบลธรรมไทน้อย62ผ่าน1/2563
18616205501059พระวีรยุทธ พงพรมธรรมไทน้อย80ผ่าน1/2563
18626205501011พระมหาณัชพล สิทธิพรหมธรรมไทน้อย71ผ่าน1/2563
18636205501013พระรุ่งโรจน์ เชื้อไพบูลย์ธรรมไทน้อย90ผ่าน1/2563
18646205501018พระอัคพล กายแก้วธรรมไทน้อย63ผ่าน1/2563
18656205501019พระอธิการภูริวัตร กุลดาธรรมไทน้อย81ผ่าน1/2563
18666205501035พระมหาวันชัย ขำละม้ายธรรมไทน้อย94ผ่าน1/2563
18676205501021พระทศพล นามขำธรรมไทน้อย62ผ่าน1/2563
18686205501022พระวัชระ รักมณีธรรมไทน้อย67ผ่าน1/2563
18696205501014พระตรีศักดิ์ ทองสุพรรณ์ธรรมไทน้อย62ผ่าน1/2563
18706205504059นางสาวสาวิตรี ภูสิงห์ธรรมไทน้อย62ผ่าน1/2563
18716005504080เจนจิรา เอกตาแสงธรรมไทน้อย68ผ่าน1/2563
18726205504067นายกิตติวัฒน์ สีเทาธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18736205504049นายพงษ์พิชิต แฮะปะโคนธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18746105501036พระชัยวิชิต หัวตะคุธรรมไทน้อย65ผ่าน1/2563
18756105501037พระนิสนัย พลศีลธรรมธรรมไทน้อย73ผ่าน1/2563
18766105504017นายพีระพงษ์ วงแสนคำธรรมไทน้อย75ผ่าน1/2563
18776105504020พระคุณากร วงษ์สามารถธรรมไทน้อย61ผ่าน1/2563
18786005501043พระบุญมากธรรมไทน้อย60ผ่าน1/2563
18796305502047นางสาวอาทิตยา สีลากุลENGLISH 274ผ่าน2/2563
18806305502036นางสาวสุพัฒตรา พลดงนอกENGLISH 266ผ่าน2/2563
18816305502015นางสาววารุณี สมีเมืองENGLISH 274ผ่าน2/2563
18826305502014นางสาวเนาวรัตน์ อาป้องENGLISH 263ผ่าน2/2563
18836305502011นางสาวอารดา วังอาจENGLISH 284ผ่าน2/2563
18846305502024นายพลรัตน์ เลิงลาENGLISH 267ผ่าน2/2563
18856305502064นายสุวิจักขณ์ มีโคตรกองENGLISH 274ผ่าน2/2563
18866305502012นายจีรภัทร มีเทพENGLISH 278ผ่าน2/2563
18876305502056สามเณรกิตติศักดิ์ มีชัยสงค์ENGLISH 265ผ่าน2/2563
18886305502031สามเณรภาณุวงศ์ แสนใจวุฒิENGLISH 274ผ่าน2/2563
18896305502055สามเณรสามารถ มูลเจริญENGLISH 269ผ่าน2/2563
18906305502035นางสาวศิริวรรณ ดาทุมมาENGLISH 265ผ่าน2/2563
18916305502070นางสาวศรันย์ภัคร แดงน้อยENGLISH 267ผ่าน2/2563
18926305502034สามเณรสมพร ปราบทองENGLISH 265ผ่าน2/2563
18936305504056สามเณรพีรพล พิมพะกรรณ์ENGLISH 271ผ่าน2/2563
18946305502042พระอานนท์ วงแสนENGLISH 270ผ่าน2/2563
18956305502002สามเณรณัฐพงษ์ เดษมะเริงENGLISH 272ผ่าน2/2563
18966305502022สามเณรสุรชัย การินทร์ENGLISH 278ผ่าน2/2563
18976305502058นางสาวอมลณัฐ มาลาศรีENGLISH 281ผ่าน2/2563
18986305502045นางสาวรัชฎาภรณ์ ชมพุฒENGLISH 285ผ่าน2/2563
18996305502023สามเณรทวีวัฒน์ ศิริวรรณาENGLISH 270ผ่าน2/2563
19006305502065สามเณรเจริญศักดิ์ ทัพแสงENGLISH 270ผ่าน2/2563
19016305502067สามเณรอาทิตย์ ฝ่ายทองENGLISH 281ผ่าน2/2563
19026305502033พระรัชพล ภักดีนรินทร์ENGLISH 287ผ่าน2/2563
19036305503001สามเณรอนุพงศ์ สุขเหลืองENGLISH 273ผ่าน2/2563
19046305501007พระมหาณวัฒน์ ภูนาชัยENGLISH 269ผ่าน2/2563
19056305504008สามเณรอิศเรศ พลยุทธENGLISH 274ผ่าน2/2563
19066305504032นายอภิวัฒน์ ภูมิวงษ์ENGLISH 277ผ่าน2/2563
19076305504006สามเณรธนารักษ์ อินทรเพชรENGLISH 281ผ่าน2/2563
19086305503003สามเณรเอกปัญญา ชายทรงเดชENGLISH 270ผ่าน2/2563
19096305504035สามเณรพงศภัค จันทร์หนูENGLISH 269ผ่าน2/2563
19106305501002พระบุญช่วย บุตรโคตรENGLISH 271ผ่าน2/2563
19116305501010พระขันติ ถาพาคุยENGLISH 270ผ่าน2/2563
19126305502021พระอรรถพงษ์ วงษ์ผ่านENGLISH 280ผ่าน2/2563
19136305502016สามเณรวัชรพล เปือยสีENGLISH 278ผ่าน2/2563
19146305504019นางสาวภัทรวรรณ รัตนนท์ENGLISH 268ผ่าน2/2563
19156305503009นายพิทักษ์ ถาโคตร์ENGLISH 282ผ่าน2/2563
19166305503010พระปรีชา ทองเงาENGLISH 274ผ่าน2/2563
19176305504001พระสุรกานต์ นามวงษาENGLISH 272ผ่าน2/2563
19186305504025สามเณรสารัช โพธิ์ทองENGLISH 265ผ่าน2/2563
19196305504027พระสหรัฐ มะลิวันENGLISH 270ผ่าน2/2563
19206305504044นายจักรกฤษณ์ ไชยเดชENGLISH 265ผ่าน2/2563
19216305504052นางสาวนิรมล บุตรวงษ์ENGLISH 274ผ่าน2/2563
19226305504047นายโอร์ม แปลกกระโทกENGLISH 270ผ่าน2/2563
19236305504059นายธรรมรัตน์ สะตะENGLISH 265ผ่าน2/2563
19246305504049นางสาวกัญญาภร เมืองเก่าENGLISH 268ผ่าน2/2563
19256305504046นายธีระภัทร โพธิENGLISH 279ผ่าน2/2563
19266305504045นายเรืองยศ ศรีนะENGLISH 279ผ่าน2/2563
19276305504034สามเณรจิรกิตติ์ สายไหมENGLISH 265ผ่าน2/2563
19286305504033สามเณรวีระพงษ์ วงษ์ธรรมENGLISH 268ผ่าน2/2563
19296305504041สามเณรกฤตยชญ์ ผุโพธิ์ENGLISH 270ผ่าน2/2563
19306305504038สามเณรธีรวัฒน์ โสภาประทุมENGLISH 275ผ่าน2/2563
19316305504036สามเณรธนานันท์ เพชรมงคลENGLISH 265ผ่าน2/2563
1932635504070พระชานนท์ สาตมะเริงENGLISH 286ผ่าน2/2563
19336035504069นายเมฆนรินทร์ ชูกริสENGLISH 277ผ่าน2/2563
19346305502051สามเณรกายสิทธิ์ ผลาคุณENGLISH 273ผ่าน2/2563
19356305502013นางสาวดนุลี พาภักดีENGLISH 277ผ่าน2/2563
19366305502061นางสาวพิมพ์พิสาข์ แสนซินENGLISH 286ผ่าน2/2563
19376305504050นางสาวชนิดา เสนากูลENGLISH 266ผ่าน2/2563
19386305502039นายไชยวัฒน์ ชาฮาตENGLISH 282ผ่าน2/2563
19396305502050นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณเพชรENGLISH 269ผ่าน2/2563
19406305502007นายรัฐเขต ใจมนต์ENGLISH 270ผ่าน2/2563
19416305504073พระจักรี พูลาสวงทรัพย์ENGLISH 274ผ่าน2/2563
19426305502049นางสาวทิตยา สีเหลืองENGLISH 269ผ่าน2/2563
19436305504005สามเณรภานุพงส์ ดอนหลักคำENGLISH 276ผ่าน2/2563
19446305502001สามเณรพงศธร สินตะนิตย์ENGLISH 275ผ่าน2/2563
19456305504040สามเณรสิทธิชัย เงินถาวรENGLISH 271ผ่าน2/2563
19466305502066สามเณรสรวัฒน์ พุทธจงENGLISH 270ผ่าน2/2563
19476305502053นางสาวยุวดา สนแก้วENGLISH 269ผ่าน2/2563
19486305502048นางสาวอารยา พันโยศรีENGLISH 272ผ่าน2/2563
19496305502062นางสาวอ้อมพร แก้วดีENGLISH 266ผ่าน2/2563
19506305502069นางสาวสุกัญญา ธรรมโรเวสENGLISH 275ผ่าน2/2563
19516305502008นายศุภวัฒน์ พลอินทร์ENGLISH 264ผ่าน2/2563
19526305501016พระจตุภูมิ จันทร์นามอมENGLISH 267ผ่าน2/2563
19536305501001ณัชภัทรพงษ์ ศิริคำสิงห์ENGLISH 267ผ่าน2/2563
19546305501006พระปลัดสุขสันต์ เหล่าลาภะENGLISH 270ผ่าน2/2563
19556305501004นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์ENGLISH 266ผ่าน2/2563
19566305502054สามเณรพีนพัฒน์ โอดเวหนENGLISH 263ผ่าน2/2563
19576305501033Phra Thongma VilaisakENGLISH 267ผ่าน2/2563
19586105502077นางสาวนฤมล ดาถ่ำENGLISH 266ผ่าน2/2563
19596305501030PHRA KHAMSONE PHOMMATHEPENGLISH 265ผ่าน2/2563
19606305502032พระสยาม กะมุทะเสนENGLISH 273ผ่าน2/2563
19616305504010นายพงษ์พรหม ขามประไพENGLISH 271ผ่าน2/2563
19626305501074PHRA Sengkham SONEKHAMPHEUNGENGLISH 276ผ่าน2/2563
19636305501029Phra TakKaTaen SAENTHAVEEENGLISH 276ผ่าน2/2563
19646305502052​นาย​อภิชาติ​ ภู​จอม​ผา​ENGLISH 272ผ่าน2/2563
19656305501032Phra moud thidthoneENGLISH 273ผ่าน2/2563
19666305501076Phra Bounpheng KhodtakounENGLISH 272ผ่าน2/2563
19676305501075PHRA Khoun PHOUTTHAVONGENGLISH 269ผ่าน2/2563
19686305501031Phra Pin thongthouaENGLISH 272ผ่าน2/2563
19696305501070Novice VongDeuan NAOVONGPHACHANENGLISH 277ผ่าน2/2563
19706305501028Phra khai PENGINTHILATENGLISH 275ผ่าน2/2563
19716305502038นางสาวพิมพิลา ดอนมาENGLISH 273ผ่าน2/2563
19726305502020พระธีพนธ์ คมฺภีรธมฺโม/ใจเที่ยงENGLISH 281ผ่าน2/2563
19736205502043นางสาวขวัญนภา แก้วมะENGLISH 266ผ่าน2/2563
19746205502024นางสาวทิตฐิตา ศรีเสริมENGLISH 268ผ่าน2/2563
19756205502011นายวุฒิชัย นาเพชรENGLISH 270ผ่าน2/2563
19766205502023นางสาววิไลวรรณ สัจจะวิระENGLISH 273ผ่าน2/2563
19776205502065นางสาวอนุศรา เพ็งสวัสดิ์ENGLISH 271ผ่าน2/2563
19786205502074นางสาวอทิตยา ผ่องใสศรีENGLISH 265ผ่าน2/2563
19796205502030นายบดินทร์ นาชัยENGLISH 261ผ่าน2/2563
19806205502007นางสาวชฎาพร สมีแจ่มENGLISH 268ผ่าน2/2563
19816205502077นางสาวนิชนันท์ วัฒนยืนยงENGLISH 281ผ่าน2/2563
19826205502058นายพุทธศักดิ์ ละครพลENGLISH 276ผ่าน2/2563
19836205502060นายดนัย ปีหมอกENGLISH 257ผ่าน2/2563
19846205502038นายศิริวัฒนา เส้นเกศENGLISH 272ผ่าน2/2563
19856205502041นายวีรภัทร สะเทินรัมย์ENGLISH 275ผ่าน2/2563
19866205502035นางสาวสุกัญญา ช่างยาENGLISH 270ผ่าน2/2563
19876205502001สามเณรธนาวุฒิ บุญเลี้ยงENGLISH 261ผ่าน2/2563
19886205502072พระมหาจิรายุ ยางศรีENGLISH 250ผ่าน2/2563
19896205502002สามเณรธีรดนย์ สองพลENGLISH 273ผ่าน2/2563
19906205502003สามเณรวิทยา ขำแขENGLISH 278ผ่าน2/2563
19916205502012สามเณรเกียรติศักดิ์ชัย เกษโสภาENGLISH 264ผ่าน2/2563
19926205502056สามเณรณัลทวัฒน์ พรมจันทร์ENGLISH 274ผ่าน2/2563
19936205504011นายกฤษดา วรพัฒน์ENGLISH 270ผ่าน2/2563
19946205504007นางสาวธัญญารักษ์ ครองเคหาENGLISH 268ผ่าน2/2563
19956205502028นายกฤษดา ตะยูนรัมย์ENGLISH 274ผ่าน2/2563
19966205502016นางสาวธีรนุช สุดสาENGLISH 277ผ่าน2/2563
19976205502070นางสาวนริศรา มูลมาENGLISH 270ผ่าน2/2563
19986205502015นายธนัญชัย หล้าคำภาENGLISH 274ผ่าน2/2563
19996205502032นางสาวปานหทัย ทองโคตรENGLISH 263ผ่าน2/2563
20006205502084นางสาวสุพัตรา แก้วใสENGLISH 274ผ่าน2/2563
20016205502026นางสาวอนงค์นาฏ สิงห์ซอมENGLISH 270ผ่าน2/2563
20026205502053พระศุภโชค ล้านแสนENGLISH 277ผ่าน2/2563
20036205502066พระสิทธิศักธิ์ ปาสานะENGLISH 275ผ่าน2/2563
20046205502027พระณัฐ พักวันENGLISH 282ผ่าน2/2563
20056205502052พระชีวภูมิ จันทร์โทENGLISH 268ผ่าน2/2563
20066205504001พระธวัชชัย ทรัพย์สมบัติENGLISH 251ผ่าน2/2563
20076205502061นายอรันดร์ พันจรุงENGLISH 266ผ่าน2/2563
20086205502020นางสาวอรัญญา ทองสลับENGLISH 276ผ่าน2/2563
20096205502019นางสาวกุลกันยา กองเสนาENGLISH 277ผ่าน2/2563
20106205502083นางสาววรญาดา นามวงษ์ENGLISH 274ผ่าน2/2563
20116205502081พระพรพรหม พรหมกุลENGLISH 272ผ่าน2/2563
20126205502017นางสาวปวรรณรัตน์ กันหาบางENGLISH 264ผ่าน2/2563
20136205502063นางสาวสุดารัตน์ สูงนารถENGLISH 271ผ่าน2/2563
20146205502046นางสาวธิราวรรณ เพ็ชรนาดีENGLISH 273ผ่าน2/2563
20156205502048นายวัชรากร ผันผ่อนENGLISH 276ผ่าน2/2563
20166205502009นายอนันต์ สิงเหล่าแถมENGLISH 270ผ่าน2/2563
20176205502064นางสาวธิดารัตน์ วิชัยโยENGLISH 274ผ่าน2/2563
20186205502010นางสาวอรนลิน คนทัศน์ENGLISH 275ผ่าน2/2563
20196205502022นางสาวอรปรียา มาตราENGLISH 281ผ่าน2/2563
20206205502034นายวัฒกานต์ เดชบุญENGLISH 275ผ่าน2/2563
20216205502013นางสาวณัฐณิชา คำพระแยENGLISH 274ผ่าน2/2563
20226205502025สามเณรสุวิชา เพ็งรอดENGLISH 267ผ่าน2/2563
20236205504028สามเณรคเนตร ชัยสงค์ENGLISH 251ผ่าน2/2563
20246205502073พระมหาเฉลิมพล หมุนทองENGLISH 253ผ่าน2/2563
20256205504021สามเณรนพเก้า เหล่าภักดีENGLISH 252ผ่าน2/2563
20266205502029นางสาวอัมรา ไชยพิเดชENGLISH 261ผ่าน2/2563
20276205502059นางสาวอัจฉรา ชิยางคะบุตรENGLISH 275ผ่าน2/2563
20286205504019สามเณรบุญใส โหมดเทศENGLISH 256ผ่าน2/2563
20296205504031พระประเวช สุทุมENGLISH 267ผ่าน2/2563
20306205502055นางสาวจีรนันท์ โคตรวงทองENGLISH 275ผ่าน2/2563
20316205504067ส.อ.กิตติวัฒน์ สีเทาENGLISH 284ผ่าน2/2563
20326205504017พระฐิติกรENGLISH 268ผ่าน2/2563
20336205504072นายอัศฎา สายบัณฑิตย์ENGLISH 266ผ่าน2/2563
20346205504057จ.ส.ต.อโนทัย ไกรทิพย์ENGLISH 279ผ่าน2/2563
20356205504043ส.ท.สุวิจักรษ์ วิตวรรณENGLISH 272ผ่าน2/2563
20366205504045ส.ท.วัชรพงษ์ แก่นภูเขียวENGLISH 271ผ่าน2/2563
20376205504046จ.ส.ต.วินัย กันหาโนนENGLISH 265ผ่าน2/2563
20386205504084นายธนยศ สาระมณีENGLISH 266ผ่าน2/2563
20396205504087นายอภิสิทธิ์ งานประเสริฐENGLISH 266ผ่าน2/2563
20406205504049ส.อ.พงศ์พิสิต แฮะประโคนENGLISH 279ผ่าน2/2563
20416205504053จ.ส.อ.เดชดำรงด์ จวนชัยภูมิENGLISH 266ผ่าน2/2563
20426105501036พระชัยวิชิต มันตะคุENGLISH 270ผ่าน2/2563
20436105504046นางสาวศิรินันท์ มหิพันธ์ENGLISH 280ผ่าน2/2563
20446105504035นายพิพัฒน์พงค์ แสนยศENGLISH 279ผ่าน2/2563
20456105502061นายเจษฏา ไชยวงศ์คตENGLISH 265ผ่าน2/2563
20466105502013นายธนวัฒน์ พระจันทร์ENGLISH 263ผ่าน2/2563
20476105502032นางสาวอรัญญา สังสูงเนินENGLISH 267ผ่าน2/2563
20486105502066พระดลนชัย พรมศรีENGLISH 261ผ่าน2/2563
20496105502064นายวุฒินันต์ เดิมบุรีENGLISH 273ผ่าน2/2563
20506105502075นางสาววราพร เหล่าอันENGLISH 267ผ่าน2/2563
20516105502007นางสาวธิดารัตน์ จันทร์สงวนENGLISH 274ผ่าน2/2563
20526105502012นายณัฐวุฒิ จันทร์น้อยENGLISH 286ผ่าน2/2563
20536105502076นางสาวอนุศรา พลดงนอกENGLISH 282ผ่าน2/2563
20546205504098นายอติชาติ โรจน์ชารีENGLISH 262ผ่าน2/2563
20556105504017พีระพงษ์ วงแสนคำENGLISH 261ผ่าน2/2563
20566105504016พระกิ่งสวรรค์ จันทะลุนENGLISH 270ผ่าน2/2563
20576105501015พระสมพงษ์ แว่นจันลาENGLISH 267ผ่าน2/2563
20586105501016พระทศพล วิเศษธรENGLISH 270ผ่าน2/2563
20596105501018พระครรคิตร สีสุวอENGLISH 264ผ่าน2/2563
20606105501022พระมหาธีรวัตร หน่อสีดาENGLISH 270ผ่าน2/2563
20616105501023พระมหาศตวรรษ แสนอุบลENGLISH 262ผ่าน2/2563
20626105501024พระมหาดิเรก ปอสีENGLISH 265ผ่าน2/2563
20636105501037พระนิสนัย พลศีลธรรมENGLISH 268ผ่าน2/2563
20646105501038พระวิวัฒน์ หลักคำENGLISH 262ผ่าน2/2563
20656105501051พระอาทร แสนเมืองENGLISH 266ผ่าน2/2563
20666105502022นายปรเมษฐ์ ทองดคตรENGLISH 277ผ่าน2/2563
20676105504012นายณัฐศักดิ์ ไทธะนีENGLISH 274ผ่าน2/2563
20686105502074สามเณรเกรียงไกร วงเวียนENGLISH 282ผ่าน2/2563
20696105502001นางสาวขวัญใจ ยอดตาENGLISH 284ผ่าน2/2563
20706105502029นางสาวจิราภรณ์ สุนนท์ENGLISH 277ผ่าน2/2563
20716105502011นายณรงค์ฤทธิ์ คำสมัยENGLISH 284ผ่าน2/2563
20726105504006นายธนพล พันฤทธิ์ENGLISH 279ผ่าน2/2563
20736105502055พระทนง อุปสิทธิ์ENGLISH 279ผ่าน2/2563
20746105504003นายพีรดา จูวัฒนสำราญENGLISH 281ผ่าน2/2563
20756105502052สามเณรราเมศวร์ พูลแก้วENGLISH 279ผ่าน2/2563
20766105502009นางสาวกชกร พรมสาเทศน์ENGLISH 283ผ่าน2/2563
20776105502023นาย อนุชา คำษาวงค์ENGLISH 282ผ่าน2/2563
20786105504025พระฐิติโชติ วิสุทธิญาโณ จอมใสENGLISH 267ผ่าน2/2563
20796105502003นางสาวศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์ENGLISH 265ผ่าน2/2563
20806105502005นายพงษ์เพชร วิชาชัยENGLISH 268ผ่าน2/2563
2081ทินันท์ พึ่งชาติENGLISH 284ผ่าน2/2563
20826105501026พระมหาสุทัศน์ จันอากาศENGLISH 262ผ่าน2/2563
20836005501043พระมหาบุญมาก กาสนิทENGLISH 258ผ่าน2/2563
20846205501006Bounyang PhanseeliphaTHAI 277ผ่าน2/2563
20856205501033Sujoy BaruaTHAI 272ผ่าน2/2563
20866205501032Boun XayyasoneTHAI 288ผ่าน2/2563
20876205501030Khamaom KunthavongTHAI 286ผ่าน2/2563
20886205501038Liemkham SaiyasanTHAI 277ผ่าน2/2563
20896205503002Goutom BaruaTHAI 275ผ่าน2/2563
20906205501029Bounpheng PhoumeenorasingTHAI 284ผ่าน2/2563
20916205501026Vilaythong thongmixayTHAI 290ผ่าน2/2563
20926205504072นายอัศฎา สายบัณฑิตย์TOEIC-264ผ่าน2/2563
20936214503011สามเณรอิทธิกร ปราบนอกTOEIC-258ผ่าน2/2563
20946105504010พระอภิเดช ติวเรืองTOEIC-270ผ่าน2/2563
20956105504027นางสาวอำนายพร กงลาTOEIC-284ผ่าน2/2563
20966105502021นางสาวอุลัยวัลย์ สุริโยชัยTOEIC-262ผ่าน2/2563
20976105502069นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธาTOEIC-271ผ่าน2/2563
20986105502046พระสนั่น ภูมิวงษ์TOEIC-237ผ่าน2/2563
20996105502059นางสาวสุธาสินี นาสิงคารTOEIC-268ผ่าน2/2563
21006105502057นางสาวสุดารัตน์ นาสิงคารTOEIC-272ผ่าน2/2563
21016105502018นางสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์TOEIC-268ผ่าน2/2563
21026105502060นางสาวเอกนรี วรรณสุTOEIC-268ผ่าน2/2563
21036105502038สามเณรธีระชัย สร้อยเสนาTOEIC-270ผ่าน2/2563
21046105502040พระทินวัฒน์ โตโสTOEIC-267ผ่าน2/2563
21056105502035พระเริงชัย วรสิทธิ์TOEIC-272ผ่าน2/2563
21066105502036พระภานุพงศ์ ผลเหลือTOEIC-261ผ่าน2/2563
21076105502042พระชัชวาล สงด้วงTOEIC-265ผ่าน2/2563
21086105503007นางสาวปภัสสร โพธิชุมTOEIC-275ผ่าน2/2563
21096105502034พระศักดิ์ดา วงษ์ท้าวTOEIC-265ผ่าน2/2563
21106105503018NoviceKhamthee SeemalaTOEIC-262ผ่าน2/2563
21116105504011พระประยุทธ พะระสีTOEIC-260ผ่าน2/2563
21126105504033พระพงศธร เมืองซองTOEIC-259ผ่าน2/2563
21136105504034พระจีรวัฒน์ ผิวดำTOEIC-265ผ่าน2/2563
21146105504073นายชัยณรงศ์ วิเศษศรีTOEIC-278ผ่าน2/2563
21156105504013สามเณรสันติ เวียงจันทร์TOEIC-270ผ่าน2/2563
21166105504021นายเจษฏา แสนสีมนต์TOEIC-265ผ่าน2/2563
21176105504072พระอาทร คอนสันต์TOEIC-260ผ่าน2/2563
21186105502027นางสาวจิรนันท์ นามมาTOEIC-282ผ่าน2/2563
21196105502079นางสาวอรัญญา หงษาล้วนTOEIC-274ผ่าน2/2563
21206105502020นางสาวพรพรรณ คงกุทองTOEIC-272ผ่าน2/2563
21216105502025นางสาวจิราวรรณ นาคบุรีTOEIC-281ผ่าน2/2563
21226105502031นางสาวปรีณา ผลภิญโญTOEIC-256ผ่าน2/2563
21236105502019นางสาวกุลปริยา โอบโคกสูงTOEIC-272ผ่าน2/2563
21246105502024นางสาวจันทร์ประภา แก้วน้ำใสย์TOEIC-257ผ่าน2/2563
21256105502078นางสาวรัชนีกร แสนโคกTOEIC-260ผ่าน2/2563
21266105502067นายธนาธิป ตาแหวนTOEIC-264ผ่าน2/2563
21276105502070นางสาวญานิกา นามวันTOEIC-266ผ่าน2/2563
21286105502030นายพิบูลย์ เตินเตือนTOEIC-262ผ่าน2/2563
21296105502015นางสาวนิภาพร โมกสุวรรณTOEIC-282ผ่าน2/2563
21306105502026นางสาวธาวิมล เฉลียวดีTOEIC-277ผ่าน2/2563
21316105502016นางสาวทิวากร สิงห์หลงTOEIC-274ผ่าน2/2563
21326105502068สามเณรวัชะ อำท้าวTOEIC-265ผ่าน2/2563
21336105502041สามเณรภูธเนศ เลิกนอกTOEIC-266ผ่าน2/2563
21346105504032สามเณรพงศกร ศรีบุญมีTOEIC-263ผ่าน2/2563
21356105504031สามเณรพงศธร ศรีบุญมีTOEIC-269ผ่าน2/2563
21366205504098นายอติชาติ โรจน์ชารีTOEIC-280ผ่าน2/2563
21376105504017นายพีระพงษ์ วงแสนคำTOEIC-267ผ่าน2/2563
21386105504016พระกิ่งสวรรค์ จันทะลุนTOEIC-270ผ่าน2/2563
21396105504030สามเณรธนพล เงินถาวรTOEIC-278ผ่าน2/2563
21406105501056พระสมาน สุวรรณมงคลTOEIC-260ผ่าน2/2563
21416105503005PhraOloth SuvannasanTOEIC-267ผ่าน2/2563
21426105501002พระมหาสุทัศน์TOEIC-273ผ่าน2/2563
21436102504020พระคุณากร วงษ์สามารถTOEIC-270ผ่าน2/2563
21446105503017สามเณรธีรภัทร์ พลหนองหลวงTOEIC-276ผ่าน2/2563
21456105502074สามเณรเกรียงไกร วงเวียนTOEIC-280ผ่าน2/2563
21466105502055พระทนง อุปสิทธิ์TOEIC-261ผ่าน2/2563
21476105502013นายธนวัฒน์ พระจันทร์TOEIC-274ผ่าน2/2563
21486105502003นางสาวศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์TOEIC-281ผ่าน2/2563
21496105502032นางสาวอรัญญา สังสูงเนินTOEIC-270ผ่าน2/2563
21506105502061นายเจษฎา ไชยวงศ์คตTOEIC-270ผ่าน2/2563
21516105502011นายณรงค์ฤทธิ์ คำสมัยTOEIC-281ผ่าน2/2563
21526105502075นางสาววราพร เหล่าอันTOEIC-269ผ่าน2/2563
21536105502052สามเณรราเมศวร์ พูลแก้วTOEIC-286ผ่าน2/2563
21546105502007นางสาวธิดารัตน์ จันทร์สงวนTOEIC-272ผ่าน2/2563
21556105502001นางสาวขวัญใจ ยอดตาTOEIC-281ผ่าน2/2563
21566305501005พระอนุ น้อยกลางTOEIC-281ผ่าน2/2563
21576105504025พระฐิติโชติ จอมใสTOEIC-263ผ่าน2/2563
21586105502077นางสาวนฤมล ดาถ่ำTOEIC-284ผ่าน2/2563
21596102504072พระสุนัน เคะนะอ่อนTOEIC-276ผ่าน2/2563
21606105502064วุฒินันต์ เดิมบุรีTOEIC-266ผ่าน2/2563
21616105502005นายพงษ์เพชร วิชาชัยTOEIC-279ผ่าน2/2563
21626105502023นายอนุชา คำษาวงค์TOEIC-270ผ่าน2/2563
21636105502022นายปราเมษฐ์ ทองโครตTOEIC-274ผ่าน2/2563
21646105502009นางสาวกชกร พรมสาเทศน์TOEIC-270ผ่าน2/2563
21656105502029นางสาวจิราภรณ์ สุนนท์TOEIC-261ผ่าน2/2563
21666105502076นางสาวอนุศรา พลดงนอกTOEIC-285ผ่าน2/2563
21676105502012นายณัฐวุฒิ จันทร์น้อยTOEIC-280ผ่าน2/2563
21686105502051สามเณรบูชา จันเสริมTOEIC-260ผ่าน2/2563
21696105504003นายพีรดา จูวัฒนสำราญTOEIC-285ผ่าน2/2563
21706105504006นายธนพล พันฤทธิ์TOEIC-283ผ่าน2/2563
21716105504012นายณัฐศักดิ์ ไทธะนีTOEIC-276ผ่าน2/2563
21726105502066พระดลนชัย พรมศรีTOEIC-274ผ่าน2/2563
21736105504053พระปลัดนัฐพล แสนสีมนต์TOEIC-279ผ่าน2/2563
21746105504018นายอรรฆพร ศรีไสวTOEIC-260ผ่าน2/2563
21756105503016สามเณรตะวัน จันจรูญTOEIC-262ผ่าน2/2563
21766105502043พระปรัชญา แสนยาสมุทรTOEIC-268ผ่าน2/2563
21776105503008ภูวนัย เทพนวลTOEIC-271ผ่าน2/2563
21786105502037พระนฤนาท โสภณเมธีTOEIC-276ผ่าน2/2563
21795905504040ส.ณ.อานนท์ หรายกลางTOEIC-257ผ่าน2/2563
21805905504050นายเสก โลโซTOEIC-265ผ่าน2/2563
21816305501007พระมหาณวัฒน์ ภูนาชัย/กตปุญฺโญLAO74ผ่าน2/2563
21826305501001สามเณรณัชภัทรพงษ์ ศิริคำสิงห์LAO67ผ่าน2/2563
21836305501010พระขันติ ถาพาคุย/ปญฺญาวโรLAO91ผ่าน2/2563
21846305501006พระปลัดสุขสันต์ ฐิตธมฺโมLAO90ผ่าน2/2563
21856305501016พระจตุภูมิ จันทร์นามอม อัคคธัมโมLAO54ผ่าน2/2563
21866305501004นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์LAO66ผ่าน2/2563
21876305503010พระปรีชา สนฺตมโนLAO69ผ่าน2/2563
21886305502032พระสยาม กะมุมะเสน/ธมฺมสโรLAO56ผ่าน2/2563
21896305502014นางสาวเนาวรัตน์ อาป้องLAO87ผ่าน2/2563
21906305502065สามเณรเจริญศักดิ์ ทัพแสงLAO67ผ่าน2/2563
21916305504070พระชานนท์ สาตมะเริง/โชติวโรLAO81ผ่าน2/2563
21926305502020พระธีรพนธ์ คมฺภีรธมฺโม/ใจเที่ยงLAO92ผ่าน2/2563
21936305502055ส.ณ สามารถ มูลเจริญLAO83ผ่าน2/2563
21946305502052นาย​อภิชาติ​ ภู​จอม​ผา​LAO83ผ่าน2/2563
21956305504056สามเณรพีรพล พิมพะกรรณ์LAO80ผ่าน2/2563
21966305504038สามเณร​ ธีรวัฒน์​ โสภา​ประทุมLAO74ผ่าน2/2563
21976305503001ส.ณ.อนุพงศ์ สุขเหลืองLAO86ผ่าน2/2563
21986305504059นายธรรมรัตน์​ สะตะLAO88ผ่าน2/2563
21996305502036นางสาวสุพัฒตรา พลดงนอกLAO82ผ่าน2/2563
22006305502070นางสาวศรันย์ภัคร แดงน้อยLAO52ผ่าน2/2563
22016305504001พระสุรกานต์ นามวงษา ยโสธโรLAO79ผ่าน2/2563
22026305502012นายจีรภัทร มีเทพLAO67ผ่าน2/2563
22036305502061นางสาวพิมพ์พิสาข์ แสนซินLAO81ผ่าน2/2563
22046305502001สามเณรพงศธร สินตะนิตย์LAO75ผ่าน2/2563
22056305502022สามเณร สุรชัย การินทร์LAO72ผ่าน2/2563
22066305504040สามเณร สิทธิชัย เงินถาวรLAO70ผ่าน2/2563
22076305502053​นางสาว​ยุ​ว​ดา​ สน​แก้ว​LAO83ผ่าน2/2563
22086305502038นางสาวพิมพิลา ดอนมาLAO91ผ่าน2/2563
22096305504052นางสาวนิรมล บุตรวงษ์LAO87ผ่าน2/2563
22106305504025สามเณรสารัช โพธิ์ทองLAO79ผ่าน2/2563
22116305502047นางสาวอาทิตยา สีลากุลLAO85ผ่าน2/2563
22126305502034สามเณร สมพร ปราบทองLAO81ผ่าน2/2563
22136305502013นางสาวดนุลี พาภักดีLAO83ผ่าน2/2563
22146305504044นาย จักรกฤษณ์ ไชยเดชLAO82ผ่าน2/2563
22156305504032นายอภิวัฒน์ ภูมิวงษ์LAO82ผ่าน2/2563
22166305502024นายพลรัตน์ เลิงลาLAO76ผ่าน2/2563
22176305502067สามเณรอาทิตย์ ฝ่ายทองLAO90ผ่าน2/2563
22186305502050นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณเพชรLAO82ผ่าน2/2563
22196305502008นายศุภวัฒน์ พลอินทร์LAO62ผ่าน2/2563
22206305502049นางสาวทิตยา สีเหลืองLAO86ผ่าน2/2563
22216305502058นางสาวอมลณัฐ มาลาศรีLAO81ผ่าน2/2563
22226305504027พระสหรัฐ มะลิวัน/รตนสุธีLAO77ผ่าน2/2563
22236305504073พระจักรี ปภสฺสรจิตโตLAO79ผ่าน2/2563
22246305504050นางสาวชนิตา เสนากูลLAO71ผ่าน2/2563
22256305502015นางสาววารุณี สมีเมืองLAO87ผ่าน2/2563
22266305504034ส.ณ.จิรกิตต์ สายไหมLAO85ผ่าน2/2563
22276305502035นางสาวศิริวรรณ ดาทุมมาLAO87ผ่าน2/2563
22286305502002สามเณรณัฐพงษ์ เดชมะเริงLAO78ผ่าน2/2563
22296305502021พระอรรถพงษ์ โฆสธมฺโม /วงษ์ผ่านLAO86ผ่าน2/2563
22306305502011นางสาวอารดา วังอาจLAO85ผ่าน2/2563
22316305502045นางสาวรัชฎาภรณ์ ชมพุฒLAO75ผ่าน2/2563
22326305504035ส.ณ.พงศภัค จันทร์หนูLAO81ผ่าน2/2563
22336305504069นายเมฆ​นรินทร์​ ชู​ก​ริส​LAO81ผ่าน2/2563
22346305504046นายธีระภัทร โพธิLAO73ผ่าน2/2563
22356305504049น.ส กัญญาภร เมืองเก่าLAO82ผ่าน2/2563
22366305504005สามเณรภาณุพงศ์ ดอนหลักคำLAO76ผ่าน2/2563
22376305502033พระรัชพล ภักดีนรินทร์LAO79ผ่าน2/2563
22386305502023สามเณรทวีวัฒน์ ศิริวรรณาLAO86ผ่าน2/2563
22396305502048นางสาวอารยา พันโยศรีLAO77ผ่าน2/2563
22406305502064นายสุวิจักขณ์ มีโคตรกองLAO76ผ่าน2/2563
22416305502069นางสาวสุกัญญา ธรรมโรเวสLAO80ผ่าน2/2563
22426305502062นางสาวอ้อมพร แก้วดีLAO77ผ่าน2/2563
22436305504008สามเณรอิศเรศ พลยุทธLAO89ผ่าน2/2563
22446305502066สามเณรวรวัฒน์ พุทธจงLAO83ผ่าน2/2563
22456305504006สามเณร ธนารักษ์ อินทรเพชรLAO73ผ่าน2/2563
22466305502054สามเณรพีรพัฒน์ โอดเวหนLAO78ผ่าน2/2563
22476205504046จ.ส.ต.วินัย กันหาโนนLAO66ผ่าน2/2563
22486205504053​จ.ส.อ. เดช​ดํา​รงค จวนชัยภูมิ​LAO53ผ่าน2/2563
22496205504043ส.ท.สุวิจักขณ์ พิลาวรรณ์LAO78ผ่าน2/2563
22506205504057จ.ส.ต. อโนทัย ไกรทิพย์LAO63ผ่าน2/2563
22516205504049นายพงศ์พิชิต แฮะประโคนLAO66ผ่าน2/2563
22526205504084นายธนยศ สาระมณีLAO76ผ่าน2/2563
22536205504067ส.อ. กิตติวัฒน์ สีเทาLAO64ผ่าน2/2563
22546205504045ส.อ.วัชรพงษ์ แก่นภูเขียวLAO70ผ่าน2/2563
22556205504011นายกฤษดา วรพัฒน์LAO85ผ่าน2/2563
22566205504017พระฐิติกร โชติโกLAO72ผ่าน2/2563
22576205501008พระมหาธนโชติ กตปุญฺโญLAO75ผ่าน2/2563
22586205501059พระ วีรยุทธ สุชาโต/ พงพรมLAO74ผ่าน2/2563
22596205501019พระอธิการภูริวัตร กุลดา/อภินนฺโทLAO86ผ่าน2/2563
22606205501034พระวัชรพงษ์ เที่ยวทั่ว พลญาโณLAO96ผ่าน2/2563
22616205501021พระทศพล นามขำ/ถาวโรLAO79ผ่าน2/2563
22626205501003พระปลัดวรภัทร ธนญฺชยเมธี /ภูมิพรมLAO76ผ่าน2/2563
22636205501007พระครูสถิตธรรมาภิราม ทองเนื้อดีLAO96ผ่าน2/2563
22646205504051พระมงคล จันทะดวง/จนฺทโชโตLAO94ผ่าน2/2563
22656205504052พระอุทิศ เรียนชารี/ปญฺญาภรโณLAO83ผ่าน2/2563
22666205504033สามเณรพรนิมิต เจริญราชLAO73ผ่าน2/2563
22676205501001สามเณร ศตวรรษ เวียกไธสงLAO62ผ่าน2/2563
22686205501004พระ ธนายุทธ ปภาธโร/เขตแวงควงLAO92ผ่าน2/2563
22696205501018พระอัคพล กายแก้ว อภินนฺโทLAO83ผ่าน2/2563
22706205501036พระมหาบุญส่ง พุดทา/พุทฺธสโรLAO79ผ่าน2/2563
22716205501035พระมหาวันชัย ขำละม้าย/ขนฺติสุโภLAO92ผ่าน2/2563
22726205501022พระวัชระ ถิรจิตฺโต (รักมณี)LAO80ผ่าน2/2563
22736205501062พระพิสิฐ ภูเขม่า มหาปุญโญLAO85ผ่าน2/2563
22746205501052พระอนันต์ อินทญาโณLAO73ผ่าน2/2563
22756205504059น.ส.สาวิตรี ภูสิงห์LAO93ผ่าน2/2563
22766205501013พระรุ่งโรจน์ เชื้อไพบูลย์/ปญฺญาทีโปLAO89ผ่าน2/2563
22776205501014พระตรีศักดิ์ ทองสุพรรณ์/กิตฺติสทฺโทLAO75ผ่าน2/2563
22786205501011พระมหาณัชพล สิทธิพรหม/สิทฺธิเมธีLAO83ผ่าน2/2563
22796205501050พระเรืองเดช ถาวรธมฺโม/เหมาะสมLAO96ผ่าน2/2563
22806205501051พระสราวุฒิ ปภากโร /ช้อนทองLAO86ผ่าน2/2563
22816105502079นางสาวอรัญญา หงษาล้วนLAO67ผ่าน2/2563
22826105502016นางสาวทิวากร สิงห์หลงLAO68ผ่าน2/2563
22836105502025นางสาวจิราวรรณ นาคบุรีLAO92ผ่าน2/2563
22846105502026นางสาวธารวิมล เฉลียวดีLAO80ผ่าน2/2563
22856105502027นางสาวจิรนันท์ นามมาLAO84ผ่าน2/2563
22866105502031นางสาวปวีณา ผลภิญโญLAO71ผ่าน2/2563
22876105502037พระนฤนาท พิมพาแสง (โสภณเมธี )LAO75ผ่าน2/2563
22886105502036พระภานุพงศ์ ภาณุวํโส/ผลเหลือLAO77ผ่าน2/2563
22896105502020นางสาวพรพรรณ คงกุทองLAO86ผ่าน2/2563
22906105504034พระจิรวัฒน์ ผิวดำ/จิรวฑฺฒโนLAO22ผ่าน2/2563
22916105502015นางสาว นิภาพร โมกสุวรรณLAO94ผ่าน2/2563
22926105504012นายณัฐศักดิ์ ไทธะนีLAO84ผ่าน2/2563
22936105504030ส.ณ.ธนพล เงินถาวรLAO80ผ่าน2/2563
22946105504006นายธนพล พันฤทธิ์LAO74ผ่าน2/2563
22956105504031ส.ณ พงศธร ศรีบุญมีLAO76ผ่าน2/2563
22966105504032ส.ณ พงศกร ศรีบุญมีLAO78ผ่าน2/2563
22976105502042พระชัชวาล อภิญาณกวี /สงด้วงLAO61ผ่าน2/2563
22986102504020​พระคุณากร​ วงษ์สามารถ​/วณฺณคุตโตLAO77ผ่าน2/2563
22996105502038สามเณรธีระชัย สร้อยเสนาLAO69ผ่าน2/2563
23006102504072พระสุนัน วุฑฺฒิปุญฺโญLAO66ผ่าน2/2563
23016105504035นายพิพัฒน์พงค์ แสนยศLAO80ผ่าน2/2563
23026105504046นางสาวศิรินันท์ มหิพันธ์LAO85ผ่าน2/2563
23036105501018พระครรคิตร สีสุวอ/สิริธมฺโมLAO87ผ่าน2/2563
23046105501017พระมหาพรพิพัฒน์ ผาวันดี /อธิจิตฺโตLAO87ผ่าน2/2563
23056105501015​พระสมพงษ์​ สุภโร (แว่นจันลา)​LAO81ผ่าน2/2563
23066105501041พระชาตรี กำนาดี ชาคโรLAO71ผ่าน2/2563
23076105501022พระมหาธีรวัตร หน่อสีดา/สิริปญฺโญLAO85ผ่าน2/2563
23086105504016พระกิ่งสวรรค์ จันทะลุน/อภิชาโนLAO74ผ่าน2/2563
23096105501051พระอาทร แสนเมือง/จิตฺตวิริโยLAO85ผ่าน2/2563
23106105501016พระทศพล (วิเศษธร) อคฺคปญฺโญLAO92ผ่าน2/2563
23116105501023พระมหาศตวรรษ แสนอุบล คมฺภีรเมธีLAO88ผ่าน2/2563
23126105501037พระนิสนัย อํสุมาลี (พลศีลธรรม)LAO79ผ่าน2/2563
23136105504017นายพีระพงษ์ วงแสนคำLAO73ผ่าน2/2563
23146105501038พระวิวัฒน์ วิจิตธมฺโมLAO77ผ่าน2/2563
23156105502068สามเณรวัชระ อำท้าวLAO75ผ่าน2/2563
23166105502040พระทินวัฒน์ ขนฺติธมฺมธารี /โตโสLAO88ผ่าน2/2563
23176105501036พระชัยวิชิต จนฺทโสLAO54ผ่าน2/2563
23186105501024​พระมหา​ดิเรก​ รติ​น​ฺ​ธ​โร​LAO51ผ่าน2/2563
23196105502041สามเณรภูธเนศ เลิกนอกLAO73ผ่าน2/2563
23206105501026พระมหาสุทัศน์ อุตฺตโร (จันอากาศ)LAO90ผ่าน2/2563
23216005504076นายคมสันต์ บรรยงค์LAO78ผ่าน2/2563
23225905502004พระปลัดจตุพร ปสุตวรธมฺโม/บริบรูณ์เนื้อLAO56ผ่าน2/2563
23236005502007พม.สุภกรณ์ คงประทีป/ปสิทฺธิธารีLAO82ผ่าน2/2563
23246005502004พระปลัดธีรวัฒน์ ญาณสิทฺธิวาทีLAO50ผ่าน2/2563
23256305502051สามเณรกายสิทธิ์ ผลาคุณธรรมไทยน้อย92ผ่าน2/2563
23266305502039นายไชยวัฒน์ ชาฮาตธรรมไทยน้อย90ผ่าน2/2563
23276305504020พระเนติพงศ์ กะทู้ธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2563
23286305501002พระบุญช่วยธรรมไทยน้อย78ผ่าน2/2563
23296305501076Phra Bounphengธรรมไทยน้อย91ผ่าน2/2563
23306305501033Phra Thongma Vilaisakธรรมไทยน้อย92ผ่าน2/2563
23316305501032Phra Moud thidthoneธรรมไทยน้อย86ผ่าน2/2563
23326305501070Novice Vongdeuan Naovongphachanธรรมไทยน้อย78ผ่าน2/2563
23336305501028Phra Khai Penginthilatธรรมไทยน้อย85ผ่าน2/2563
23346305501029PhraTakkataen Saenthaveeธรรมไทยน้อย87ผ่าน2/2563
23356305501075Phra Koun Phoutthavongธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2563
23366305501074Phra Sengkham Sonekhampheungธรรมไทยน้อย85ผ่าน2/2563
23376305501030PhraKhamsone Phommathebธรรมไทยน้อย93ผ่าน2/2563
23386305501031PhraPin thongthouaธรรมไทยน้อย88ผ่าน2/2563
23396205504014พระกิตติพล ช่างพิมพ์ธรรมไทยน้อย90ผ่าน2/2563
23406205501002พิเชฐ สุขพิพัฒน์ธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2563
23416105502052สามเณรราเมศษ์ พูลแก้วธรรมไทยน้อย84ผ่าน2/2563
23426105502011นายณรงค์ฤทธิ์ คำสมัยธรรมไทยน้อย60ผ่าน2/2563
23436105502003นางสาวศุภลักษณ์ อาสนาจันทร์ธรรมไทยน้อย73ผ่าน2/2563
23446105502001นางสาวขวัญใจ ยอดตาธรรมไทยน้อย79ผ่าน2/2563
23456105502061นายเจษฎา ไชยวงศ์คตธรรมไทยน้อย81ผ่าน2/2563
23466105502013นายธนวัฒน์ พระจันทร์ธรรมไทยน้อย94ผ่าน2/2563
23476105502032นางสาวอรัญญา สังสูงเนินธรรมไทยน้อย63ผ่าน2/2563
23486105502009นางสาวกชกร พรมสาเทศน์ธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2563
23496105502029นางสาวจิราภรณ์ สุนนท์ธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2563
23506105502075นางสาววราพร เหล่าอันธรรมไทยน้อย60ผ่าน2/2563
23516105502007นางสาวธิดารัตน์ จันทร์สงวนธรรมไทยน้อย72ผ่าน2/2563
23526105502077นางสาวนฤมล ดาถ่ำธรรมไทยน้อย74ผ่าน2/2563
23536105502012นายณัฐวุฒิ จันทร์น้อยธรรมไทยน้อย77ผ่าน2/2563
23546105502076นางสาวอนุศรา พลดงนอกธรรมไทยน้อย77ผ่าน2/2563
23556105502074สามเณรเกรียงไกร วงเวียนธรรมไทยน้อย70ผ่าน2/2563
23566105502005นายพงษ์เพชร วิชาชัยธรรมไทยน้อย72ผ่าน2/2563
23576105502022นายปรเมษฐ์ ทองโครตธรรมไทยน้อย75ผ่าน2/2563
23586105502064นายวุฒินันท์ เดิมบุรีธรรมไทยน้อย69ผ่าน2/2563
23596105501023พระมหาศตวรรษธรรมไทยน้อย80ผ่าน2/2563
23606105502023นายอนุชา คำษาวงศ์ธรรมไทยน้อย77ผ่าน2/2563
23616105502066สามเณรดลนชัย พรมศรีธรรมไทยน้อย71ผ่าน2/2563
23626105502055พระทนงธรรมไทยน้อย82ผ่าน2/2563
23636005504083นางสาวกนกอร คำโคตรสูนย์ธรรมไทยน้อย68ผ่าน2/2563
23646005504081นายจักรนรินทร์ คมสันธรรมไทยน้อย84ผ่าน2/2563
23656005501084พระใหม่ นาสุวรรณธรรมไทยน้อย62ผ่าน2/2563
23666305501006พระปลัดสุขสันต์ เหล่าลาภะ ฐิตธมฺโมอักษรธรรมไทน้อย-ผ่าน1/2564
23676405502008นางสาว นิรามัย มานาดีอักษรธรรมไทน้อย-ผ่าน1/2564
23686305501001สามเณรณัชภัทรพงษ์ ศิริคาสิงห์อักษรธรรมไทน้อย-ผ่าน1/2564
23696405502057นายบุญฤทธิ์ พงศ์สุวรรณอักษรธรรมไทน้อย-ไม่ผ่าน1/2564
23706305501004นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์อักษรธรรมไทน้อย-ผ่าน1/2564
23716305501016พระจตุภูมิ อคฺคธมฺโม จันทร์นามอมอักษรธรรมไทน้อย-ผ่าน1/2564
23726305504050นางสาวชนิตา เสนากูลอักษรธรรมไทน้อย-ผ่าน1/2564
23736305501031พระ ปิ่น ทองทัวร์ไทย-ผ่าน1/2564
23746305501033Phra Thongma Vilaisakไทย-ผ่าน1/2564
23756305503006Mr.Kaysone Phapmixayไทย-ผ่าน1/2564
23766305501075Phra Khoun Phoutthavongไทย-ผ่าน1/2564
23776305501070Novice VongDeuan NAOVONGPHACHANไทย-ผ่าน1/2564
23786305501029Phra Takkataen Saenthaveeไทย-ผ่าน1/2564
23796305501076Phra Bounpheng Khodtakounไทย-ผ่าน1/2564
23806305501074Phra Sengkham SONEKHAMPHEUNGไทย-ผ่าน1/2564
23816305501030PHRA KHAMSONE PHOMMATHEPไทย-ผ่าน1/2564
23826305501028พระ ไค แปงอินทิราด (ทัมมวโร)ไทย-ผ่าน1/2564
23836405501010พระวอนคำ วิละนันทาไทย-ผ่าน1/2564
23846305501032พระมุด ทิดทอนไทย-ผ่าน1/2564
23856405503011Novice Sagar Baruaไทย-ผ่าน1/2564
23866405501034พระสมสนิท ลานสำลิดไทย-ผ่าน1/2564
23876205502084นางสาวจีรนันท์ โคตรวงทองญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23886205502051พระพลพิทักษ์ วิวิตฺตวรธมฺโมญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23896205502024นางสาวฑิตฐิตา ศรีเสริมญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23906205502066พระสิทธิศักดิ์ สิทฺธิวีโร/ปาสานะญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23916205502060นายดนัย ปีหมอกญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23926205502058นายพุทธศักดิ์ ละครพลญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23936205502026นางสาวอนงค์นาฏ สิงห์ซอมญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23946205502081พระพรพรหม ขนฺติวโร/พรหมกุลญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23956205502070นางสาวนริศรา มูลมาญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23966205502084​นางสาว สุพัตรา แก้วใสญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23976205502028นายกฤษดา ตะยูนรัมย์ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23986205502054นางสาว สิริมา มาตย์นอกญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
23996205502032นางสาวปานหทัย ทองโคตรญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24006205502016นางสาวธีรนุช สุดสาญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24016205502015นายธนัญชัย หล้าคำภาญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24026205502053พระศุภโชค สุนฺทรธมฺโม/ล้านแสนญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24036205502027พระณัฐ กนฺตสีโล/พักวันญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24046205502029นางสาวอัมรา ไชยพิเดชญี่ปุ่น-ไม่ผ่าน1/2564
24056205502052พระชีวภูมิ ภูริวฑฺฒโน / จันทร์โทญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24066205502050นายสุรเดช จันทรังษีญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24076205502059นางสาวอัจฉรา ชิยางคะบุตรญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24086305502014นางสาวเนาวรัตน์ อาป้องญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24096305502008นายศุภวัฒน์ พลอินทร์ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24106405501011พระมหายุทธพงศ์ ธมฺมวาที/สายสิมญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24116405501007พระธนากร หลวงจันทร์ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24126305502021พระอรรถพงษ์ โฆสธมฺโม / วงษ์ผ่านญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24136305502016สามเณรวัชรพล เปือยสีญี่ปุ่น-ไม่ผ่าน1/2564
24146305502022พระสุรชัย สุรชโย / การินทร์ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24156305502002สามเณรณัฐพงษ์ เดชมะเริงญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24166305502007นาย รัฐเขต ใจมนต์ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24176305502024นายพลรัตน์ เลิงลาญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24186305502001สามเณรพงศธร สินตะนิตย์ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24196405502007นาย พิพัฒน์ ​มา​สิงห์​ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24206405502021พระไชยานุภาพ สายืนญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24216405502021นายพชร ชมภูเพชรญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24226405502074พระภานุพงษ์ แสงชาติญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24236405501008สามเณรกฤษดา ผาบสิมมาญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24246105502036พระชัชวาล อภิญาณกวี/สงด้วงญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24256105502035พระมหาเริงชัย วรสิทธิญาณกวี/วรสิทธิญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24266105502038พระธีระชัย สุมโนภาโส/สร้อยเสนาญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24276105502034พระศักดิ์ดา สุทฺธิญาณโมลี ,วงษ์ท้าวญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24286105502041พระภูธเนศ ภูริภทฺทสิริ / เลิกนอกญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24296105502068สามเณรวัชระ อำท้าวญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24306105502036พระภานุพงศ์ ภาณุวํโส/ผลเหลือญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24316105502037พระนฤนาท โสภณเมธี / พิมพาแสงญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24326305502058นางสาวอมลณัฐ มาลาศรีญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24336305502055ส.ณ สามารถ มูลเจริญญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24346305502067สามเณรอาทิตย์ ฝ่ายทองญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24356305502033พระรัชพล ปญฺญาพโล/ภักดีนรินทร์ญี่ปุ่น-ผ่าน1/2564
24366305502036นางสาว สุพัฒตรา พลดงนอกเวียดนาม-ผ่าน1/2564
24376305501006พระปลัดสุขสันต์ เหล่าลาภะ ฐิตธมฺโมเวียดนาม-ผ่าน1/2564
24386405502008นางสาว นิรามัย มานาดีเวียดนาม-ผ่าน1/2564
24396305501001สามเณรณัชภัทรพงษ์ ศิริคาสิงห์เวียดนาม-ผ่าน1/2564
24406405502057นายบุญฤทธิ์ พงศ์สุวรรณToeic 1-ไม่ผ่าน1/2564
24416305501004นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24426305501016พระจตุภูมิ อคฺคธมฺโม จันทร์นามอมToeic 1-ผ่าน1/2564
24436305504050นางสาวชนิตา เสนากูลToeic 1-ผ่าน1/2564
24446205504031พระประเวช รฏฺฐธีโร สุทุมToeic 1-ผ่าน1/2564
24456025502020นางสาวอรัญญา ทองสลับToeic 1-ผ่าน1/2564
24466105501009สามเณรนำชัย แสงเดือนToeic 1-ผ่าน1/2564
24476105504006นายธนพล พันฤทธิ์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24486105504012นายณัฐศักดิ์ ไทธะนีToeic 1-ผ่าน1/2564
24496105504025พระฐิติโชติ วิสุทธิญาโณ จอมใสToeic 1-ผ่าน1/2564
24506105504030สามเณรธนพล เงินถาวรToeic 1-ผ่าน1/2564
24516105504031สามเณรพงศธร ศรีบุญมีToeic 1-ผ่าน1/2564
24526105504053พระปลัดณัฐพล แสนสีมนต์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24536105504055สามเณรอาดุสิต สุวรรณสิงห์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24546105504057สามเณรวิทยา คำรังToeic 1-ผ่าน1/2564
24556105504060นางสาววนิดา คำอ่อนToeic 1-ผ่าน1/2564
24566140504017พระธนพล โกวิโทToeic 1-ผ่าน1/2564
24576205501006Phra Bounyang PhanseeliphaToeic 1-ผ่าน1/2564
24586205501026Novice vilaythong thongmixayToeic 1-ผ่าน1/2564
24596205501029Phra​ Bounpheng​ Phoumeenorrasing​Toeic 1-ผ่าน1/2564
24606205501030Phra Khamaom kunthavongToeic 1-ผ่าน1/2564
24616205501032Phra Boun XayyasoneToeic 1-ผ่าน1/2564
24626205501033Sujoy BaruaToeic 1-ผ่าน1/2564
24636205501038Phra Lienkham SaiyasanToeic 1-ผ่าน1/2564
24646205502001สามเณร ธนาวุฒิ บุญเลี้ยงToeic 1-ผ่าน1/2564
24656205502002พระธีรดนย์ ธีรสัมปันโน/สองพลToeic 1-ผ่าน1/2564
24666205502003สามเณร​วิทยา​ ข​ำ​แข​Toeic 1-ผ่าน1/2564
24676205502009นายกีรติกวินท์ สิงเหล่าแถมToeic 1-ผ่าน1/2564
24686205502010นางสาวอรนลิน คนทัศน์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24696205502011นายวุฒิชัย นาเพชรToeic 1-ผ่าน1/2564
24706205502012สามเณรเกียรติศักดิ์ชัย เกษโสภาToeic 1-ผ่าน1/2564
24716205502013นางสาวณัฐ​ณิชา​ ค​ำ​พระ​แย​Toeic 1-ผ่าน1/2564
24726205502015นาย ธนัญชัย หล้าคำภาToeic 1-ผ่าน1/2564
24736205502016นางสาวธีรนุช สุดสาToeic 1-ผ่าน1/2564
24746205502017นางสาวปวรรณรัตน์ กันหาบางToeic 1-ผ่าน1/2564
24756205502019นางสาวกุลกันยา กองเสนาToeic 1-ผ่าน1/2564
24766205502020นางสาวอรัญญา ทองสลับToeic 1-ผ่าน1/2564
24776205502022นางสาวอรปรียา มาตราToeic 1-ผ่าน1/2564
24786205502023นางสาววิไลวรรณ สัจจะวิระToeic 1-ผ่าน1/2564
24796205502024นส.ฑิตฐิตา ศรีเสริมToeic 1-ผ่าน1/2564
24806205502025สามเณรสุวิชา เพ็งรอดToeic 1-ผ่าน1/2564
24816205502026นางสาวอนงค์นาฏ สิงห์ซอมToeic 1-ผ่าน1/2564
24826205502027พระณัฐ กนฺตสีโล/พักวันToeic 1-ผ่าน1/2564
24836205502028นายกฤษดา ตะยูนรัมย์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24846205502032นางสาวปานหทัย ทองโคตรToeic 1-ผ่าน1/2564
24856205502034นายวัฒกานต์ เดชบุญToeic 1-ผ่าน1/2564
24866205502035นางสาวสุกัญญา ช่างยาToeic 1-ผ่าน1/2564
24876205502038นายศิริวัฒนา เส้นเกศToeic 1-ผ่าน1/2564
24886205502041นายวีรภัทร สะเทินรัมย์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24896205502043นางสาวขวัญนภา แก้วมะToeic 1-ผ่าน1/2564
24906205502046นางสาวธิราวรรณ เพ็ชรนาดีToeic 1-ผ่าน1/2564
24916205502048นายวัชรากร ผันผ่อนToeic 1-ผ่าน1/2564
24926205502050นายสุรเดช จันทรังษีToeic 1-ผ่าน1/2564
24936205502051พระพลพิทักษ์ วิวิตฺตวรธมฺโม ชุมพงษ์ศักดิ์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24946205502052พระชีวภูมิ ภูริวฑฺฒโน จันทร์โทToeic 1-ผ่าน1/2564
24956205502053พระศุภโชค สุนฺทรธมฺโม /ล้านแสนToeic 1-ผ่าน1/2564
24966205502054นางสาวสิริมา มาตย์นอกToeic 1-ผ่าน1/2564
24976205502055นางสาวจีรนันท์ โคตรวงทองToeic 1-ผ่าน1/2564
24986205502056สามเณรณัลทวัฒน์ พรมจันทร์Toeic 1-ผ่าน1/2564
24996205502058นาย พุทธศักดิ์ ละครพลToeic 1-ผ่าน1/2564
25006205502059นางสาวอัจฉรา ชิยางคะบุตรToeic 1-ผ่าน1/2564
25016205502060นายดนัย ปีหมอกToeic 1-ผ่าน1/2564
25026205502061นายอรันดร์ พันจรุงToeic 1-ผ่าน1/2564
25036205502063นางสาวสุดารัตน์ สูงนารถToeic 1-ผ่าน1/2564
25046205502064นางสาวธิดารัตน์ วิชัยโยToeic 1-ผ่าน1/2564
25056205502066พระสิทธิศักดิ์ ปาสานะToeic 1-ผ่าน1/2564
25066205502070นางสาวนริศรา มูลมาToeic 1-ผ่าน1/2564
25076205502072พระมหาจิรายุ ยางศรีToeic 1-ผ่าน1/2564
25086205502073พระมหาเฉลิมพล หมุนทองToeic 1-ผ่าน1/2564
25096205502074นางสาว อทิตยา ผ่องใสศรีToeic 1-ผ่าน1/2564
25106205502077นางสาวนิชนันท์ วัฒนยืนยงToeic 1-ผ่าน1/2564
25116205502081พระพรพรหม ชนฺติวโร/พรหมกุลToeic 1-ผ่าน1/2564
25126205502083นางสาววรญาดา นามวงษ์Toeic 1-ผ่าน1/2564
25136205502084นางสาวสุพัตรา แก้วใสToeic 1-ผ่าน1/2564
25146205503004พระสุรชาติ ซอพรมราช/สมนฺตปาสาทิโกToeic 1-ผ่าน1/2564
25156205503005สามเณรอานนท์ ภูขำToeic 1-ผ่าน1/2564
25166205503006พระอดิศักดิ์ อตฺตทีโป (แสงมา)Toeic 1-ผ่าน1/2564
25176205504001พระธวัชชัย ทรัพย์สมบัติToeic 1-ผ่าน1/2564
25186205504007นางสาวธัญญารักษ์ ครองเคหาToeic 1-ผ่าน1/2564
25196205504008สามเณรประพันธ์ เที่ยงบุญToeic 1-ผ่าน1/2564
25206205504011นายกฤษดา วรพัฒน์Toeic 1-ผ่าน1/2564
25216205504014พระกิตติพล กิตติโก ช่างพิมพ์Toeic 1-ผ่าน1/2564
25226205504017พระฐิติกร โชติโกToeic 1-ผ่าน1/2564
25236205504021สามเณรนพเก้า เหล่าภักดีToeic 1-ผ่าน1/2564
25246205504022นายภาคินทร์ แสงใสToeic 1-ผ่าน1/2564
25256205504029สามเณรวุฒิพงษ์ พรมโคตรToeic 1-ผ่าน1/2564
25266217501024พระครูปลัดภูริภัทร ร่มโพธิ์Toeic 1-ผ่าน1/2564
25276217504004พระสาธิต บางขุนทดToeic 1-ผ่าน1/2564
25286305501005พระอนุ ภทฺทจารี/น้อยกลางToeic 1-ผ่าน1/2564
25296305502008นายศุภวัฒน์ พลอินทร์Toeic 1-ผ่าน1/2564
25306305502011นางสาวอารดา วังอาจToeic 1-ผ่าน1/2564
25316305502014นางสาวเนาวรัตน์ อาป้องToeic 1-ผ่าน1/2564
25326305502015นางสาววารุณี สมีเมืองToeic 1-ผ่าน1/2564
25336305502048นางสาวอารยา พันโยศรีToeic 1-ผ่าน1/2564
25346305502053นางสาวยุวดา สนแก้วToeic 1-ผ่าน1/2564
25356318504030พระวิทยา เเสนตรงToeic 1-ผ่าน1/2564
25366205504017พระฐิติกร โชติโกToeic 1-ผ่าน1/2564
25376205501054พระพันธวิศ ใจถวิล ฐิตทินฺโนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25386217501024พระครูปลัดภูริภัทร (ร่มโพธิ์) สิริวฑฺฒนเมธีอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
25396405501017พระสุริยา ศรีพะลาน ญาณกิตฺติอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25406305501013พระมหาอานนท์ เหล่าชัย อานนฺทเมธีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25416305501022สามเณรธีระภัทร์ มะแสนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25426305501035พระสุริยา ขานเรือง สุทนฺโตอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25436305501066พระมหาวุฒินันท์ ชะชิกุล วชิรญาโณอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25446305501001พระมหาวัฒนา จิตฺตสาโรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25456405501018พระปัญญา อติภทฺโทอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25466405501014สามเณรธีรยุทธ ปฏิโชติอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25476405501012สามเณรเมธาวิน โมกไธสงอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25486305501011พระมหาสมพงษ์ ไชยพิมูล สิริวฑฺฒโนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25496405501015พระอธิการเอกวัฒน์ ปิยวาจโกอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25506305501019พระอิทธิกร เวียงวงษ์ ถิรจิตฺตอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25516406601036พระมหาคณิศร ปญฺญาวชิโร ดวงชานนท์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25526305501051พระมหาบุญมี ธมฺมสาโรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25536405501037พระไพวัลย์ ปญฺญาปสุโตอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
25546405501013นางมาลินี เวียงสมุทรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25556305501047พระพชร กิตฺติสาโร ศิริเวินอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25566305501054พระจำลอง ขันติปิโย พินิจ 2829อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25576305501041พระจักรพงษ์ จกกวโรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25586305501040พระแสนเพชร ภูชุมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25596305501056พระอธิการทวิชศาสตร์ ฐานชโย ยุบลมาตรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25606305501050พระประโยชน์ศิลป์ สุรปญฺโญ ศรีสุนันท์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25616305501038พระคำหวาง ผาละขันธุ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25626305501042พระบุญเลิศ ปุญญลาโภ แสนอ้วนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25636305501058พระอำนาจ นารัตน์ตุงอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25646305501043พระวุฒิพงษ์ สุทธิจิตโต ฆารไสวอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25656305501062พระไพศาล ธมฺมโชโต สอนสาระอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25666305501063พระอภินัน ปภสฺสโร(เพ็งศิริ)อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25676305501052พระรัตนพล ญาณิสฺสโรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25686305501039พระเจษฎา ยตะโคตรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25696305501053พระสงกรานต์ เขมจาโร พรมมงคลอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25706305501037พระราตรี ตาณรโต (ปัญญาโส)อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25716305501055พระสมสินธุ์ สุธรรมโมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25726305501059พระวรวุธ จนฺทโสภโณ บัวศรีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25736305501045พระจักรกฤษ ฉนฺทธมฺโม สุดใจอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25746305501006พระปลัดสุขสันต์ เหล่าลาภะ ฐิตธมฺโมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25756405501001สามเณรณัชภัทรพงษ์ ศิริคำสิงห์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25766305501004นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25776305501016พระจตุภูมิ อัคคธัมโม จันทร์นามอมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25786405504083นายชัยพิชิต ศรีชมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25796405504047นางสาว กัลติมา สายสมุทรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25806305504062นายนรบดี นามมุงคุณอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25816405504037นายธรรมศาสตร์ รองคำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25826405504007นายธีรพัฒต์ เหมาะสมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25836405504059นายฉัตรมงคล พิมพ์วันคำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25846305502063นางสาวเกวลิน แก้วผัดอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25856405504082นายพิเชฎร ต้อมทองอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25866305504061ส.ต.ท.นพรัช รัตนวรรณอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25876405504077นางสาวพรเนตร มีศิริอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
25886405504084ส.ต.ชาตรี โพธิจันทร์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25896405504038นายปฏิพัทธ์ วัฒนวิไลกุลอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25906305501015พระปรีชา กตปุญฺโญ สายคำจันทร์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25915905504052พระเกริกเกียรติ ลำแพน กิตฺติโกอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
25926318504030พระวิทยา จนฺทวํโส แสนตรงอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25936217504004พระสาธิต บางขุนทด วรธมฺโมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25946405504068นางสมพร วิชัยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25956405504081นายณรงค์ฤทธิ์​ พันบุปผา​อังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
25966405504035นาย วรพล กันน้อยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25976221504029จ.ส.อ.สันติสุข สมตัวอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25986305504063นายอภิวัฒน์ บุญบัวสิมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
25996305504054สิบเอกพัฒนพงษ์​ อุปทังอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26006405504039เขตคณิต หินเมืองเก่าอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26016405504048นายอธิภัทร​ ประกายแก้วอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26026405504031พระต้นตระกูล สมนฺตปาสาทิโกอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
26036405504041พระบุญรัตน์ อโสโกอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
26046405504043ส.ต.พงศกร มีไกราชอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
26056305504120นางสาวเกวลิน ฝ่ายสงค์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26066005504040นางสาวขวัญฤทัย แช่มช้อยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26076405504027นายอัครพล ดุมชัยภูมิอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26086405504024นายเจริญชัย เสริมศรีอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
26096405504103พระนิติพงษ์ วิวัฎฎะอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
26106405504019นางสาวอัจฉรียา​ รักษาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26116405504071นางอาภรณ์พรรณ เวียงวะลัยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26126405503009นายสิทธิรัฒน์ เนื่องวงษาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26136405503004สามเณรจิรวัฒน์ ผลเจริญอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
2614600550204นายเปรมศักดิ์ กัสนุกาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26156105502007นางสาวธิดารัตน์ จันทร์สงวนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26166405505016พระเจมทำมะวงอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26176405502008นางสาว นิรามัย มานาดีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26186405502022สามเณรบุรัสกร กำจรเมนุกูลอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26196405504011พัชรา สุภารักษ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26206405502057นายบุญฤทธิ์ พงศ์สุวรรณอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26216405502005เอกชัย แสนวิชัยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26226405502012นายศุภชาติ แสงโทโพธิ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26236405502025นางสาวคณิตา จวบศรีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26246405502051นางสาวนารีรัตน์ สวัสดิ์เมืองอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26256405502059พระวัชระพงษ์ คำดี ถิรธมฺโมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26266405502039สิริยากร แสนศรีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26276405502044สามเณรกฤษดา ชัยมุลอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26286405502046นางสาวทิพวรรณ เพชรกองอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26296405502075นางสาวพชราวลี ผิวแดงอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26306405502048นางสาว ภัสราธิดา สูงแข็งอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26316405502010นางสาวสุติมา แสงวาโทอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26326405502066นางสาว วิรังรอง ทาปลัดอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26336405502033พระมหาวีรยุทธ มหาปุญฺโญอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26346405502034สามเณรณัฐวุฒิ หลักคำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26356405502024สามเณรนรินทร์ บุญไชยแสนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26366405502042นางสาว นุสรา สร้อยกลางอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26376405502026นางสาวกัญญารัตน์ สุขอาสาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26386405502047นายอภิลาภ ส่องแสงจันทร์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26396405502023พระวิชัย ยุบลพันธ์ (วชิรญาโณ)อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26406405502004นางสาว อมิตา เหมาะสมานอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26416405502038วรัตน์ติกาล สมใจอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26426405502068นางสาว อัจฉรา ศรีจันสาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26436405502060นางสาวปิยาภรณ์ อินมะโรงอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26446405502001นางสาวกฤติมุข คำศรีวิรักษณ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26456405502045นางสาวสุปนัดดา เหล่าจันอันอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26466405502067นางสาวนภาพร เกงชัยภูมิอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26476405502037นางสาวจิรัญชญาภรณ์ ทักษิณอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26486405502015นายศุภกร ดวนใหญ่อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26496405502062นางสาวปรียาภรณ์ พลาศัยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26506405502002นางสาวกมลรัตน์ คงขุนทดอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26516405502019นางสาววัชราภรณ์ เย็นเหลืออังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26526405502059พระวัชระพงษ์ ถิรธมฺโมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26536405502058พระจิรายุทธ กตปุญโญ / ภูจำปีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26546405502009นายเกรียงไกร คูเมืองอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26556405502069สามเณร ณัฐวุฒิ ปานาไทยอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
26566405502031นางสาวเมธาวี แคว้นเขาเม็งอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26576405502061นางสาว เนตรสกาว คชรัตน์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26586405502032นางสาว จีรภรณ์ แคว้นเขาเม็งอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26596405502040นางสาวอภิญญา พิลาดีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26606405502064นางสาวประภัสสร กล่อมสกุลอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26616405502050สามเณรภาคภูมิ กองอำไพอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26626405502036นางสาวนงรัตน์ มะโฮงคำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26636405502073สามเณรณัฐพล ดวงแสนพุดอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26646405502074พระ ภานุงพงษ์ แสงชาติ สิริคุตโตอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26656405502021พระไชยานุภาพ ชาครธมฺโม/สายืนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26666405502070นางสาวอทิตยา โททำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26676405502003นางสาวจิรัชญา ช่ำมะณีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26686405502035นาย จุลจักร หลักคำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26696405502013นาย วีรภัทร ปลั่งกลางอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26706405502055นางสาวกิ่งกาญจน์ วรรณพราหมณ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26716405502014สามเณร วัชรพงศ์ เผ่าหอมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26726405502007นายพิพัฒน์​ มาสิงห์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26736405502029สามเณรเจษฎา ฤาเดชอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26746405502071นางสาว สุธิดา สุขยอดอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26756405502018นายสิทธิชัย​ สุดชา​อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26766405502052นางสาวปรียนุช บุญนำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26776405502056นางสาวปาริชาติ จันทะไพอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26786405502049นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ พันธุออนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26796405502076นางสาววรนุช สะนาคอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
26806405502041สามเณรกิตติโชค เย็นประคองอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26816405502028นาย พชร ชมภูเพชรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26826405502006นายธีรเทพ ขวัญพลายอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26836405502054นางสาวนวรัตน์ วัฒนราชอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26846405504032สามเณรเกียรติศักดิ์ ธานีกุลอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26856005501050พระฐิติ ฐิติสมฺปนฺโน/สุทธิอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26866305504073พระจักรี พูลแสวงทรัพย์ ปภสฺสรจิตฺโตอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26876405504014สามเณรจิรายุทธ พัดอากาศอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26886005504040พระเอกพัน สิริวณฺณเมธี อินจันทึกอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26896405504025นาย ติมากร จันทร์ศิริอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26906405504028สามเณรวีระชัย ชัยวงค์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26916105504025พระฐิติโชติ วิสุทธิญาโณอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26926405504002นาย มินทร์ธาดา โมฆรัตน์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26936305504070พระชานนท์ /สาตมะเริง/โชติวโรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26946405504012สามเณรธงชัย เพ็ชรแก้วอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26956305504037สามเณรฤทธิชัย แสนคำยวงอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26966405504049นายพุทธิพงศ์ พาพรหมอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26976405504003สามเณร ธีรพงษ์ นิรโคตรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26986405504013นางสาวนิโลบล บุญเลิศลภอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
26996405504001นายนรากร อำนวยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27006405504085สามเณร ธนะรัตน์ ตรงดีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27016305504047นายโอร์ม แปลกกระโทกอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27026405504029นางสาววชิราพร ปานชูสิงห์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27036405504057นางสาวพิยดา มูลสูงเนินอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27046405504030นางสาววาสนา ชุบอับภัยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27056405504004นางสาวธัญจิรา แสนบุญอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27066405504036สามเณรอานนท์ หร่ายกลางอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27076405504055พระสุขเวท หอมดอกไม้ อาทิจฺโจอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27086405501008สามเณรกฤษดา ผายสิมมาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27096005501007พระศุภชัย สิรินฺธโร/ศรีวรษาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27106405501010พระวอนคำ วิละนันทาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27116405501011พระมหายุทธพงศ์ สายสิม ธมฺมวาทีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27126405501007พระธนากร หลวงจันทร์ (ธนวฒฺธโณ)อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27136305501005พระอนุ ภทฺทจารีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27146405501005พระพิธิวัฒน์ กันตสีโล อรหันต์อังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
27155805201025นายปฏิภาณ ใยแก้ว ปรัชญาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27166405503001สามเณร อดุลเดช พิมเสนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27176405501003สามเณรปวิธพล เผ่าดวงดีอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27186405503002นายณัฐพล กองวงษ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27196305503004นางสาวอรินณา ศรีษะอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27206405503006นายลาภวัต เหลาพิลาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27217405003007นาตาชา มาปัสสาอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27226405503012ศาสตราวุธ วังขันธ์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27236405503010นายรุ้งเพชร คัดถาวรอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27246405503013นางสาวพัชรินทร์ สันทรนาถอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
27256405503011Sagar Baruaอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27266405503003พระยุทธนา ล้อทองพานิชย์อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27276405503004สามเณร จิระวัฒน์ ผลเจริญอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27286405504020สามเณรนันทวัฒน์ แซงผุยอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27296305504009พระภูษิต ภูส่งศรีอังกฤษเสริม 1-ไม่ผ่าน1/2564
27306405504026สามเณรนรินทร์ หล้าสุดอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27316405504088นางสาวอภิญญา สิงห์คำอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27326405504018นายวิษณุ​ พลเสนา​ ​​อังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27336405504054สามเณร รัชภูมิ พื้นแสนอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27346405504017นางสาวมัลลิกา ไชยปราบอังกฤษเสริม 1-ผ่าน1/2564
27356305503010พระปรีชา สนฺตมโน (ทองเงา)อังกฤษเสริม 3-ผ่าน1/2564
27366305504035สามเณรพงศภัค จันทร์หนูอังกฤษเสริม 3-ผ่าน1/2564
27376305503001สามเณรอนุพงศ์ สุขเหลืองอังกฤษเสริม 3-ผ่าน1/2564
27386305503003Samanera Ekpanya Xaixongdethอังกฤษเสริม 3-ไม่ผ่าน1/2564
27396305503009นายพิทักษ์ ถาโคตร์อังกฤษเสริม 3-ผ่าน1/2564
27406405502035นาย จุลจักร หลักคำลาว-ผ่าน1/2564
27416405502044สามเณรกฤษดา ชัยมุลลาว-ผ่าน1/2564
27426305504033สามเณรวีระพงษ์ วงษ์ธรรมลาว-ผ่าน1/2564
27436105502034พระศักดิ์ดา สุทฺธิญาณโมลี,วงษ์ท้าวลาว-ผ่าน1/2564
27446405502005นายเอกชัย แสนวิชัยลาว-ผ่าน1/2564
27456405502034สามเณรณัฐวุฒิ หลักคำลาว-ผ่าน1/2564
27466405504017นางสาวมัลลิกา ไชยปราบลาว-ผ่าน1/2564
27476205504029สามเณรวุฒิพงษ์ พรมโคตรลาว-ไม่ผ่าน1/2564
27486105502059นางสาวสุธาสินี นาสิงคารลาว-ผ่าน1/2564
27496405502046นางสาวทิพวรรณ เพชรกองลาว-ผ่าน1/2564
27506405502012นายศุภชาติ แสงโทโพธิ์ลาว-ผ่าน1/2564
27516405504011นางสาวพัชรา สุภารักษ์ลาว-ผ่าน1/2564
27526105502018นางสาวนิภารัตน์ วรรณขันธ์ลาว-ผ่าน1/2564
27536405502014สามเณร วัชรพงศ์ เผ่าหอมลาว-ผ่าน1/2564
27546105502021นางสาวอุลัยวัลย์ สุริโยชัยลาว-ผ่าน1/2564
27556105504053พระปลัดนัฐพล แสนสีมนต์ลาว-ผ่าน1/2564
27566405504029นางสาววชิราพร ปานชูสิงห์ลาว-ผ่าน1/2564
27576405502055นางสาวกิ่งกาญจน์ วรรณพราหมณ์ลาว-ผ่าน1/2564
27586405502013นาย วีรภัทร ปลั่งกลางลาว-ผ่าน1/2564
27596105502055พระทนง อุปสิทธิ์/กนฺตสีโลลาว-ผ่าน1/2564
27606405502048นางสาว ภัสราธิดา สูงแข็งลาว-ผ่าน1/2564
27616105502060นางสาวเอกนรี วรรณสุลาว-ผ่าน1/2564
27626205502013นางสาวณัฐ​ณิชา​ ค​ำ​พระ​แย​ลาว-ผ่าน1/2564
27636405502059พระวัชระพงษ์ คำดี ถิรธมฺโมลาว-ผ่าน1/2564
27646205502046นางสาวธิราวรรณ เพ็ชรนาดีลาว-ผ่าน1/2564
27656405502051นางสาวนารีรัตน์ สวัสดิ์เมืองลาว-ผ่าน1/2564
27666405502006นายธีรเทพ ขวัญพลายลาว-ผ่าน1/2564
27676005502010สามเณรอรรถชัย ศรีอุทัยลาว-ผ่าน1/2564
27686105502057นางสาวสุดารัตน์ นาสิงคารลาว-ผ่าน1/2564
27696405502052นางสาวปรียนุช บุญนำลาว-ผ่าน1/2564
27706305504009พระภูษิต อภิปัญโญ ภูส่งศรีลาว-ไม่ผ่าน1/2564
27716205504007นางสาวธัญญารักษ์ ครองเคหาลาว-ผ่าน1/2564
27726005501007พระศุภชัย ศรีวรษา สิรินฺธโรลาว-ไม่ผ่าน1/2564
27736405502004นางสาว อมิตา เหมาะสมานลาว-ผ่าน1/2564
27746405502069สามเณร ณัฐวุฒิ ปานาไทยลาว-ไม่ผ่าน1/2564
27756305501005พระอนุ น้อยกลาง / ภทฺทจารีลาว-ผ่าน1/2564
27766405502039นางสาวสิริยากร แสนสีลาว-ผ่าน1/2564
27776405502058พระจิรายุทธ กตปุญฺโญ/ภูจำปีลาว-ผ่าน1/2564
27786405502029สามเณรเจษฎา ฤาเดชลาว-ผ่าน1/2564
27796405502041สามเณรกิตติโชค เย็นประคองลาว-ผ่าน1/2564
27806205502034นายวัฒกานต์ เดชบุญลาว-ผ่าน1/2564
27816405502061นางสาวเนตรสกาว คชรัตน์ลาว-ผ่าน1/2564
27826205502023นางสาววิไลวรรณ สัจะวิระลาว-ผ่าน1/2564
27836405502056นางสาวปาริชาติ จันทะไพลาว-ผ่าน1/2564
27846205502065นางสาว อนุศรา เพ็งสวัสดิ์ลาว-ผ่าน1/2564
27856405504012สามเณรธงชัย เพ็ชรแก้วลาว-ผ่าน1/2564
27866405504013นางสาวนิโลบล บุญเลิศลภลาว-ผ่าน1/2564
27876205502041นายวีรภัทร สะเทินรัมย์ลาว-ผ่าน1/2564
27886205504001พระธวัชชัย ทรัพย์สมบัติ/อุตฺตมวํโสลาว-ไม่ผ่าน1/2564
27896405504004นางสาว ธัญจิรา แสนบุญลาว-ผ่าน1/2564
27906205502048นายวัชรากร ผันผ่อนลาว-ผ่าน1/2564
27916405502010นางสาวสุติมา แสงวาโทลาว-ผ่าน1/2564
27926205504031พระประเวช สุทุม / รฏฺฐธีโรลาว-ผ่าน1/2564
27936205502010นางสาว อรนลิน คนทัศน์ลาว-ผ่าน1/2564
27946205502017นางสาวปวรรณรัตน์ กันหาบางลาว-ผ่าน1/2564
27956205502019นางสาวกุลกันยา กองเสนาลาว-ผ่าน1/2564
27966105502035พระมหาเริงชัย วรสิทธิ์/วรสิทฺธิญาณกวีลาว-ผ่าน1/2564
27976405504003สามเณรธีรพงษ์ นิรโคตรลาว-ผ่าน1/2564
27986205502038นายศิริวัฒนา เส้นเกศลาว-ผ่าน1/2564
27996205502077นางสาวนิชนันท์ วัฒนยืนยงลาว-ผ่าน1/2564
28006105504033พระพงศธร เมืองซองลาว-ผ่าน1/2564
28016205502009นายกีรติกวินท์ สิงเหล่าแถมลาว-ผ่าน1/2564
28026205502074นางสาวอทิตยา ผ่องใสศรีลาว-ผ่าน1/2564
28036205502064นางสาวธิดารัตน์ วิชัยโยลาว-ผ่าน1/2564
28046205502035นางสาวสุกัญญา ช่างยาลาว-ผ่าน1/2564
28056205502012สามเณรเกียรติศักดิ์ชัย เกษโสภาลาว-ผ่าน1/2564
28066205502022นางสาวอรปรียา มาตราลาว-ผ่าน1/2564
28076305504036สามเณรธนานันท์ เพชรมุงคุลลาว-ผ่าน1/2564
28086405504018นาย​ วิษณุ​ พล​เสนา​ลาว-ผ่าน1/2564
28096405504057นางสาวพิยดา มูลสูงเนินลาว-ผ่าน1/2564
28106305504045นายเรืองยศ ศรีนะลาว-ผ่าน1/2564
28116205502007นางสาวชฎาพร สมีแจ่มลาว-ผ่าน1/2564
28126405502068นางสาวอัจฉรา ศรีจันสาลาว-ผ่าน1/2564
28136205502043นางสาวขวัญนภา แก้วมะลาว-ผ่าน1/2564
28146205502011นาย วุฒิชัย นาเพชรลาว-ผ่าน1/2564
28155905504051สามเณร อดิเทพ แพงคำฮักลาว-ไม่ผ่าน1/2564
28166105502019นางสาวกุลปริยา โอบโคกสูงลาว-ผ่าน1/2564
28176105502070นางสาวญานิกา นามวันลาว-ผ่าน1/2564
28186105502024นางสาวจันทร์ประภา แก้วน้ำใสย์ลาว-ผ่าน1/2564
28196105502069นางสาวศิโรรัตน์ ศรีพุทธาลาว-ผ่าน1/2564
28206105502078นางสาวรัชนีกร แสนโคกลาว-ผ่าน1/2564
28216005504069สามเณรเจษฎาวรรธน์ ทาพิลาลาว-ผ่าน1/2564
28226105502067นาย ธนาธิป ตาแหวนลาว-ผ่าน1/2564
28236105502030นายพิบูลย์ เตินเตือนลาว-ผ่าน1/2564
28246205503004พระสุรชาติ ซอพรมราชจีน-ผ่าน1/2564
28256305501010พระขันติ ปญฺญาวโรจีน-ผ่าน1/2564
28266305502011นางสาวอารดา วังอาจจีน-ผ่าน1/2564
28276305502012นายจีรภัทร มีเทพจีน-ผ่าน1/2564
28286305502013นางสาวดนุลี พาภักดีจีน-ผ่าน1/2564
28296305502020พระธีรพนธ์ คมภีรธมโมจีน-ผ่าน1/2564
28306305502023สามเณรทวีวัฒน์ ศิริวรรณาจีน-ผ่าน1/2564
28316305502032พระสยาม กะมุทะเสนจีน-ผ่าน1/2564
28326305502042พระอานนท์ วงแสนจีน-ผ่าน1/2564
28336305502047นางสาวอาทิตยา สีลากุลจีน-ผ่าน1/2564
28346305502049นางสาวฑิตยา สีเหลืองจีน-ผ่าน1/2564
28356305502050นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณเพชรจีน-ไม่ผ่าน1/2564
28366305502052นายอภิชาต ภูจอมผาจีน-ผ่าน1/2564
28376305502054สามเณรพีรพัฒน์ โอดเวทนจีน-ผ่าน1/2564
28386305502055สามเณรกิตติศักดิ์ มีชัยสงฆ์จีน-ผ่าน1/2564
28396305502061นางสาวพิมพ์พิลา แสนชินจีน-ผ่าน1/2564
28406305502062นางสาวอ้อมพร แก้วดีจีน-ไม่ผ่าน1/2564
28416305502064นายสุวิจักขณ์ มีโคตรกองจีน-ผ่าน1/2564
28426305502065สามเณรเจริญศักดิ์ ทัพแสงจีน-ผ่าน1/2564
28436305502066นางสาววิรังรอง ทาปลัดจีน-ผ่าน1/2564
28446305502069นางสาวสุกัญญา ธรรมโรเวสจีน-ผ่าน1/2564
28456305503009นายพิทักษ์ ถาโคตรจีน-ผ่าน1/2564
28466305504001พระสุรกานต์ นามวงษาจีน-ผ่าน1/2564
28476305504019นางสาวภัทรวรรณ รัตนนท์จีน-ผ่าน1/2564
28486305504032นายอภิวัฒน์ ภูมิวงศ์จีน-ไม่ผ่าน1/2564
28496405502001นางสาวกฤติมุข ค่าศรีวิรักษณ์จีน-ผ่าน1/2564
28506405502002นางสาวกมลรัตน์ คงขุนทดจีน-ผ่าน1/2564
28516405502003นางสาว จิรัชญา มะณีจีน-ผ่าน1/2564
28526405502009นายเกรียงไกร คูเมืองจีน-ผ่าน1/2564
28536405502015นายศุภกร ดวนใหญ่จีน-ผ่าน1/2564
28546405502016พระเจม เมตติโก ทำมะวงจีน-ผ่าน1/2564
28556405502018นายสิทธิชัย สุดชาจีน-ไม่ผ่าน1/2564
28566405502019นางสาววัชราภรณ์ เย็นเหลืองจีน-ผ่าน1/2564
28576405502022สามเณรบุรัสกร กำาจรเมนุกูลจีน-ผ่าน1/2564
28586405502023พระวิชัย ยุบลพันธ์จีน-ผ่าน1/2564
28596405502024สามเณรนรินทร์ บุญไชยแสนจีน-ผ่าน1/2564
28606405502025นางสาวคณิตา จวบศรีจีน-ผ่าน1/2564
28616405502026นางสาวกัญญารัตน์ สุขอาสาจีน-ผ่าน1/2564
28626405502031นางสาวเมธาวี แคว้นเขาเม็งจีน-ผ่าน1/2564
28636405502032นางสาวจีรภรณ์ แคว้นเขาเม็งจีน-ผ่าน1/2564
28646405502033พระมหาวีรยุทธ ค่าแสนเงินจีน-ผ่าน1/2564
28656405502037นางสาวจิรั๙ญาภรณ์ ทักษิณจีน-ผ่าน1/2564
28666405502038นางสาวรัตน์ติกาล สมใจจีน-ผ่าน1/2564
28676405502042นางสาวนุศรา สร้อยกลางจีน-ผ่าน1/2564
28686405502045นางสาวสุปนัดดา เหล่าจั่นอันจีน-ผ่าน1/2564
28696405502047นายอภิลาภ ส่องแสงจันทร์จีน-ผ่าน1/2564
28706405502049นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ พันธุ์อ่อนจีน-ผ่าน1/2564
28716405502050สามเณรภาคภูมิ กองอำไพจีน-ผ่าน1/2564
28726405502054นางสาวนวรัตน์ วัฒนราชจีน-ไม่ผ่าน1/2564
28736405502060นางสาวปิยาภรณ์ อินมะโรงจีน-ผ่าน1/2564
28746405502062นางสาวปรียาภรณ์ พลาศัยจีน-ผ่าน1/2564
28756405502064นางสาวประภัสสร กล่อมสกุลจีน-ผ่าน1/2564
28766405502066สามเณรวรวัฒน์ พุทธจงจีน-ผ่าน1/2564
28776405502067นางสาวนภาพร เกงชัยภูมิจีน-ผ่าน1/2564
28786405502070นางสาวอาทิตยา โททำจีน-ผ่าน1/2564
28796405502071นางสาวสุธิดา สุขยอดจีน-ผ่าน1/2564
28806405502075นางสาวพชราวลี ผิวแดงจีน-ผ่าน1/2564
28816405503003พระยุทธนา ลัอทองพานิชย์จีน-ผ่าน1/2564
28826405504002นายมินราคา โมฆรัตน์จีน-ผ่าน1/2564
28836405504020สามเณรนันทวัฒน์ แซงผุยจีน-ผ่าน1/2564
28846405504025นายติมากร จันทร์ศิริจีน-ผ่าน1/2564
28856405504026สามเณรนรินทร์ หล้าสุดจีน-ผ่าน1/2564
28866405504028สามเณรวีระชัย ชัยวงศ์จีน-ไม่ผ่าน1/2564
28876405504030นางสาววาสนา ชุมอับภัยจีน-ผ่าน1/2564
28886405504032สามเณรเกียรติศักดิ์ ธานีกุลจีน-ผ่าน1/2564
28896405504036นางสาวนงรัตน์ มะโฮงคำจีน-ไม่ผ่าน1/2564
28906405504036สามเณรอานนท์ หร่ายกลางจีน-ผ่าน1/2564
28916405504040นางสาวขวัญฤทัย แช่มช้อยจีน-ผ่าน1/2564
28926405504045สามเณรรัชภูมิ พื้นแสนจีน-ผ่าน1/2564
28936405504049นายพุทธิพงศ์ พาพรหมจีน-ผ่าน1/2564
28946405504088นางสาวอภิญญา สิงห์คำจีน-ผ่าน1/2564
28956105501003พระอนุวัติ ธมฺมเตโช(ดวนจันทึก)TOEIC-2-ผ่าน2/2564
28966005504040พระเอกพัน สิริวณณฺเมธี อินจันทึกTOEIC-2-ผ่าน2/2564
28976105504059สามเณรพงษ์สุนทร กันทองTOEIC-2-ผ่าน2/2564
28986205502054นางสาว สิริมา มาตย์นอกTOEIC-2-ผ่าน2/2564
28996205504017พระฐิติกร โชติโกTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29006205502052พระชีวภูมิ จันทร์โทTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29016105502040พระทินวัฒน์ ขนฺติธมฺมธารี/โตโสTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29026205502029อัมรา ไชยพิเดชTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29036205502058นาย พุทธศักดิ์ ละครพลTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29046205502051พระพลพิทักษ์ ชุมพงษ์ศักดิ์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29056105502072พระนพดล อธิปญฺโญ/เภาสระคูTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29066105504062พระยุทธนา พลนาคูTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29076105501009สามเณรนำชัย แสงเดือนTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29086105504060นางสาววนิดา คำอ่อนTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29096205502060นาย ดนัย ปีหมอกTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29106205502032นางสาวปานหทัย ทองโคตรTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29116205502055จีรนันท์ โคตรวงทองTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29126205502016นางสาวธีรนุช สุดสาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29136105504025พระฐิติโชติ วิสุทธิญาโณTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29146305504008สามเณรประพันธ์ เที่ยงบุญTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29156205502084นางสาวสุพัตรา แก้วใสTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29166205501038Phra LienkhamSAIYASANTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29176205502070นริศรา มูลมาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29186205502015นาย ธนัญชัย หล้าคำภาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29196205502024นส.ฑิตฐิตา ศรีเสริมTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29206205502077นางสาวนิชนันท์ วัฒนยืนยงTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29216205502038นายศิริวัฒนา เส้นเกศTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29226205502023นางสาววิไลวรรณ สัจจะวิระTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29236105504061นายกฤตนัย จันทร์เหลืองTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29246205502050นายสุรเดช จันทรังษีTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29256105504053พระปลัดนัฐพล นนฺโท (แสนสีมนต์)TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29266295502068สามเณรจักรายุธ สมศรีษะTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29276205502026นางสาวอนงค์นาฏ สิงห์ซอมTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29286205504022นายภาคินทร์ แสงใสTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29296105504057สามเณรวิทยา คำรังTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29306205502025สามเณรสุวิชา เพ็งรอดTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29316205502028กฤษดา ตะยูนรัมย์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29326105504058สามเณรปฏิพันธ์ จันเตTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29336205502064ธิดารัตน์ วิชัยโยTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29346205502046นางสาวธิราวรรณ เพ็ชรนาดีTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29356105504055สามเณรอาดุสิต สุวรรณสิงห์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29366205501006Phra Bounyang PHANSEELIPHATOEIC-2-ผ่าน2/2564
29376305502048่นางสาวอารยา พันโยศรีTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29386205502009นายกีรติกวินท์ สิงเหล่าแถมTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29396205502048นายวัชรากร ผันผ่อนTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29406205502011นายวุฒิชัย นาเพชรTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29416214503011สามเณรอิทธิกร ปราบนอกTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29426205502013นางสาวณัฐณิชา คำพระแยTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29436205504011นายกฤษดา วรพัฒน์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29446205502012สามเณรเกียรติศักดิ์ชัย เกษโสภาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29456205504021สามเณรนพเก้า เหล่าภักดีTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29466205502049Pharsurachet ThipkoonogTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29476205502043นางสาวขวัญนภา แก้วมะTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29486305502015นางสาววารุณี สมีเมืองTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29496205502034นายวัฒกานต์ เดชบุญTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29506205502061นายอรันดร์ พันจรุงTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29516205504021สามเณรนพเก้า เหล่าภักดีTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29526205501026Novice vilaythong thongmixayTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29536205501029phrabounpheng phoumeenorrasingTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29546205502007นางสาวชฎาพร สมีแจ่มTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29556305502053นางสาวยุวดา สนแก้วTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29566305502008นายศุภวัฒน์ พลอินทร์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29576205502072พระมหาจิรายุ จิรญาณเมธี/บางศรีTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29586205502019นางสาวกุลกันยา กองเสนาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29596305502014นางสาวเนาวรัตน์ อาป้องTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29606205502017นางสาวปวรรณรัตน์ กันหาบางTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29616205502035นางสาวสกัญญา ช่างยาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29626205502010นางสาว อรนลิน คนทัศน์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29636205502041นายวีรภัทร สะเทินรัมย์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29646205504031สามเณรประเวช สุทุมTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29656205504007นางสาวธัญญารักษ์ ครองเคคหาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29666205502022นางสาวอรปรียา มาตราTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29676205502066พระสิทธิศักดิ์ สิทฺธิวีโร/ปาสานะTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29686205502074อทิตยา ผ่องใสศรีTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29696205501032Phra Boun XAYYASONETOEIC-2-ผ่าน2/2564
29706205501030Phra khamaom kunthavongTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29716205502065นางสาวอนุศรา เพ็งสวัสดิ์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29726205502002พระธีรดนย์ ธีสัมปันโน/สองพลTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29736205502081พระพรพรหม ขนฺติวโร/พรหมกุลTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29746205502056พระณัลทวัฒน์ กิตฺติวรวิญฺญู พรมจันทร์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29756140504017พระธนพล โกวิโทTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29766205503004พระสุรชาติ ซอพรมราชTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29776205502001สามเณรธนาวุฒิ บุญเลี้ยงTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29786205504001พระธวัชชัย ทรัพย์สมบัติTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29796205502073พระมหาเฉลิมพล หมุนทองTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29806205502083นางสาววรญาดา นามวงษ์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29816205502059นางสาวอัจฉรา ชิยางคะบุตรTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29826205502027พระณัฐ กนฺตสีโล/พักวันTOEIC-2-ผ่าน2/2564
2983พระศุภโชค สุนฺทรธมฺโม (ล้านแสน)TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29846205503006พระอดิศักดิ์ อตฺตทีโป แสงมาTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29856205502003สามเณรวิทยา ขำแขTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29866205504014พระกิตติพล ช่างพิมพ์TOEIC-2-ผ่าน2/2564
29876205502020นางสาวอรัญญา ทองสลับTOEIC-2-ผ่าน2/2564
29886405501011พระมหายุทธพงศ์ ธมฺมวาที (สายสิม)ลาว84ผ่าน2/2564
29896405503003พระยุทธนา อคฺคปญฺโญ ล้อทองพานิชย์ลาว75ผ่าน2/2564
29906405502037นางสาวจิรัญชญาภรณ์ ทักษิณลาว93ผ่าน2/2564
29916405502015นายศุภกร ดวนใหญ่ลาว93ผ่าน2/2564
29926405502009นายเกรียงไกร คูเมืองลาว91ผ่าน2/2564
29936405502001นางสาวกฤติมุข คำศรีวิรักษณ์ลาว91ผ่าน2/2564
29946405502026นางสาวกัญญารัตน์ สุขอาสาลาว95ผ่าน2/2564
29956405502019นางสาววัชราภรณ์ เย็นเหลือลาว86ผ่าน2/2564
29966405501008สามเณรกฤษดา ผาบสิมมาลาว70ผ่าน2/2564
29976405502067นางสาวนภาพร เกงชัยภูมิลาว76ผ่าน2/2564
29986405502066นางสาววิรังรอง ทาปลัดลาว83ผ่าน2/2564
29996405502047สามเณรอภิลาภ ส่องแสงจัน