การลงทะเบียนเรียนของฉัน

รหัสนิสิต/Student’s IDชื่อ/Nameนามสกุล/Surnameคณะ/Facultyใบลงทะเบียน/Registration
รหัสนิสิต/Student’s IDชื่อ/Nameนามสกุล/Surnameคณะ/Facultyใบลงทะเบียน/Registration